Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Anna Juwan

Przedmiot: Biologia

Temat: Tkanki merystematyczne pierwotne

Grupa docelowa: uczniowie III etapu edukacyjnego – kształcenie w zakresie rozszerzonym

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
IX. Różnorodność roślin.
2. Rośliny lądowe i wtórnie wodne. Uczeń:
3) rozpoznaje tkanki roślinne na preparacie mikroskopowym (w tym wykonanym samodzielnie), na schemacie, mikrofotografii, na podstawie opisu i wykazuje związek ich budowy z pełnioną funkcją;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Określisz pochodzenie tkanek merystematycznych pierwotnych.

 • Podasz nazwy i lokalizację merystemów pierwotnych.

 • Scharakteryzujesz budowę stożka wzrostu pędu, stożka wzrostu korzenia i merystemu interkalarnego.

 • Wykażesz związek między zdolnością komórek merystematycznych do podziałów komórkowych a przyrostem organów osiowych na długość.

 • Wyjaśnisz znaczenie merystemu interkalarnego dla roślin o ograniczonym wzroście wierzchołkowym.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • z użyciem komputera;

 • ćwiczenia interaktywne;

 • ćwiczenia laboratoryjne.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu;

 • preparaty trwałe tkanek merystematycznych korzenia i łodygi (po 3 na parę), oznaczone symbolami;

 • żywe (lub zasuszone) okazy traw z kwiatostanami.

Przed lekcją:

 1. Uczniowie zapoznają się z treścią w sekcji „Przeczytaj”.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy temat lekcji oraz cele zajęć, omawiając lub ustalając razem z uczniami kryteria sukcesu.

 2. Wprowadzenie do tematu. Nauczyciel pyta uczniów, czy wiedzą, po czym można rozpoznać tkanki merystematyczne.
  Uczniowie udzielają swobodnych odpowiedzi.

Faza realizacyjna:

 1. Praca w parach. Nauczyciel rozdaje uczniom preparaty trwałe tkanek merystematycznych korzenia i łodygi (po 3 na parę), oznaczone jedynie symbolami. Uczniowie, pracując w parach, identyfikują tkanki i dokonują ich klasyfikacji na tkanki merystematyczne korzenia i łodygi. Nauczyciel wyświetla na tablicy znaczenie symboli, a uczniowie weryfikują swoją klasyfikację poprzez ponowne obserwacje preparatów. Następnie nauczyciel rozdaje uczniom żywe (lub zasuszone) okazy traw z kwiatostanami. Wybrany uczeń wskazuje miejsce występowania tkanek merystematycznych pierwotnych (w korzeniu i łodydze) i wyjaśnia ich znaczenie.

 2. Praca z multimedium („Wirtualne laboratorium (WL‑I)”). Uczniowie przeprowadzają doświadczenie w wirtualnym laboratorium dotyczące cech budowy merystemów wierzchołkowych w stożku wzrostu pędu i korzenia. Zapisują obserwacje oraz wnioski. Następnie wykonują polecenia od 1 do 3. Wybrane osoby przedstawiają swoje rozwiązania na forum klasy.

 3. Utrwalenie wiedzy i umiejętności. Uczniowie samodzielnie wykonują ćwiczenie nr 8 (w którym mają za zadanie wyjaśnić, dlaczego rośliny z rodziny traw wytwarzają merystemy interkalarne, uwzględniając istnienie wzrostu wierzchołkowego pędu w tej grupie roślin) z sekcji „Sprawdź się”. Następnie w 4‑osobowych grupach omawiają prawidłowe rozwiązanie. Po upływie wyznaczonego czasu wskazany przez nauczyciela przedstawiciel grupy prezentuje odpowiedź wraz z jej uzasadnieniem. Klasa ustosunkowuje się do niej. Nauczyciel udziela uczniom informacji zwrotnej.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel prosi uczniów o rozwinięcie zdań: „Dziś nauczyłem/nauczyłam się…”, „Zrozumiałem/zrozumiałam, że…”, „Zaskoczyło mnie…”, „Dowiedziałem/dowiedziałam się...”.

 2. Nauczyciel wyświetla treści zawarte w sekcji „Wprowadzenie” i na ich podstawie dokonuje podsumowania najważniejszych informacji przedstawionych na lekcji. Wyjaśnia także wątpliwości uczniów.

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenia od 1 do 7 z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

 • Jane B. Reece i in., „Biologia Campbella”, tłum. K. Stobrawa i in., Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2021.

 • „Encyklopedia szkolna. Biologia”, red. Marta Stęplewska, Robert Mitoraj, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006.

Dodatkowe wskazówki metodyczne:

 • Multimedium zamieszczone w sekcji „Wirtualne laboratorium (WL‑I)” można wykorzystać w fazie wstępnej zajęć, w celu wzbudzenia zaciekawienia uczniów.