Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Dawid Tarczyński

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Postępowanie karne: uczestniczące w nim organy i strony oraz przebieg

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

XI. System prawa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

20) stosuje w analizie przypadku podstawowe instytucje prawa karnego w Rzeczypospolitej Polskiej (odpowiedzialność za wykroczenie i karna, wykroczenie a przestępstwo, występek a zbrodnia; wina i kara; zasada domniemania niewinności; prawo do obrony; wyłączenie odpowiedzialności karnej);

23) podaje przykłady przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego i prywatnego w Rzeczypospolitej Polskiej; wyjaśnia rolę prokuratora i oskarżyciela posiłkowego; pisze akt oskarżenia prywatnego.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wyjaśnia, czym jest postępowanie karne;

 • charakteryzuje role organów prowadzących postępowanie i stron biorących w nim udział;

 • analizuje przebieg postępowania karnego;

 • przygotuje projekt prywatnego aktu oskarżenia.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konemtywizm;

 • lekcja odwrócona.

Metody i techniki nauczania:

 • mapa myśli;

 • odwrócona klasa;

 • projekt;

 • dyskusja.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją

Dwie grupy chętnych wybranych uczniów przygotowują prezentacje multimedialne:

 • gr. 1 – Postępowanie karne i jego uczestnicy;

 • gr. 2 – Przebieg postępowania karnego (Przy omawianiu postępowania przygotowawczego można wykorzystać wirtualny spacer).

Prelegenci przygotowują też pytania pobudzające do aktywnego słuchania.

Faza wstępna

1. Rozpoznanie wiedzy wstępnej. Uczniowie odpowiadają na pytania, na czym polega odpowiedzialność karna i za wykroczenia, jakie znają podmioty zaangażowane w postępowanie karne i jak ono przebiega (etapy). Odpowiedzi są zapisywane na tablicy w formie mapy myśli.

2. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

Faza realizacyjna

1. Przedstawienie pierwszej prezentacji. Uczniowie robią notatki i odpowiadają na pytania prelegentów. Chętne/wybrane osoby uzupełniają mapę myśli.

2. Przedstawienie drugiej prezentacji. Uczniowie robią notatki i odpowiadają na pytania prelegentów. Chętne/wybrane osoby uzupełniają mapę myśli.

3. Praca w parach. Uczniowie zapoznają się z informacjami na temat postępowania prywatnoskargowego i sporządzają notatki. Następnie dyskutują i wyjaśniają niezrozumiałe kwestie.

4. Praca w grupach ze schematem. Zespoły zapoznają się z przedstawionymi informacjami, a następnie na ich podstawie i korzystając z zasobów internetowych, przygotowują projekt prywatnego aktu oskarżenia. Po wyznaczonym czasie grupy przekazują sobie projekty zgodnie z ruchem wskazówek zegara i uczniowie weryfikują otrzymane akty oskarżenia. Następnie projekty są prezentowane na forum wraz z uwagami.

Faza podsumowująca

1. Dyskusja, w czasie której autorzy projektów aktów oskarżenia odpowiadają na uwagi.

2. Podsumowanie i ocena pracy zespołów.

Praca domowa:

Wykonanie ćwiczeń interaktywnych wskazanych przez nauczyciela.

Materiały pomocnicze:

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny, isap.sejm.gov.pl.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, isap.sejm.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Multimedia mogą być wykorzystane do lekcji powtórzeniowej lub jako materiały do przygotowania prezentacji multimedialnej o przebiegu postępowania karnego.