Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w schemacie, a następnie wykonaj ćwiczenia.

Co powinien zawierać prywatny akt oskarżenia?

R1LBBZGQGOKVq1
Zdjęcie przedstawia treść prywatnego aktu oskarżenia. Sieradz, dnia 22 maja 2019 roku. Mariola Kowalska, ulica Skryta 11/8, 00–001 Sieradz. Sąd Rejonowy w Sieradzu, Wydział II Karny, ulica Mydlana 6, 00–001 Sieradz. Prywatny akt oskarżenia przeciwko Zygmuntowi Romanowi. Działając w imieniu własnym oskarżam: 1. Zygmunta Romana — syna Jana i Krystyny, urodzonego w Sieradzu 01.01.1989 roku, zamieszkałego w Sieradzu przy ulicy Skrytej 1/5, o to, że: Podczas sąsiedzkiego pikniku, który odbywał się 1 maja 2019 roku, pomawiał mnie o kradzież pieniędzy przeznaczonych na poczęstunek, co jest nieprawdą i uwłacza mojej godności, to jest o czyn określony w artykule 212 paragraf 1 oraz artykule 216 paragraf 1 Kodeksu karnego. Na podstawie artykułu 24 paragraf 1 Kodeksu postępowania karnego i artykułu 31 paragraf 1 Kodeksu postępowania karnego sprawa podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy w Sieradzu.\ Uzasadnienie prywatnego aktu oskarżenia. Od wielu lat jestem organizatorką sąsiedzkich pikników przy ulicy Skrytej w Sieradzu finansowanych z dobrowolnych składek mieszkańców. Nigdy nie sprzeniewierzyłam powierzonych mi pieniędzy, a sąsiedzi zawsze mnie chwalili za dobrą organizację imprezy. Oskarżony jest naszym sąsiadem od niedawna, ale już dał się poznać jako osoba konfliktowa i utrudniająca wspólne sąsiedztwo. Na pikniku 1 maja 2019 roku Zygmunt Roman był pod wpływem alkoholu i stojąc przy moim stoisku z wypiekami, głośno wykrzykiwał, że jestem złodziejką i ukradłam pieniądze przeznaczone na jedzenie i napoje. Nie reagował na moje prośby, żeby się uspokoił. Nie tylko pomagające mi w obsłudze stoiska sąsiadki, ale wszyscy uczestnicy pikniku słyszeli te nieprawdziwe oskarżenia. W związku z powyższym domagam się ukarania sprawcy. Mariola Kowalska — własnoręczny podpis. Lista osób do wezwania na rozprawę: 1. Oskarżyciel prywatny — Mariola Kowalska, ulica Skryta 11/8, Sieradz. 2. Oskarżony — Zygmunt Roman, ulica Skryta 1/5, Sieradz. 3. Świadek Maria Nowak, ulica Skryta 11/2, Sieradz. 4. Świadek Jan Nowak, ulica Skryta 11/2, Sieradz. 5. Świadek Katarzyna Pająk, ul. Skryta 9/3, Sieradz. Załączniki: 3 odpisy aktu oskarżenia. Fragment tekstu: Mariola Kowalska, ulica Skryta 11/8, 00–001 Sieradz. Opis punktu znajdującego się na ilustracji: 1. Oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo. Nie jest dopuszczalne złożenie anonimowego aktu oskarżenia. Musisz podać także adres, żeby sąd mógł cię wezwać na rozprawę. Fragment tekstu: Sieradz, dnia 22 maja 2019 roku. Opis punktu znajdującego się na ilustracji: 2. Data sporządzenia pisma. Jest to istotne, bo jeśli pismo nie ma braków formalnych lub zostaną one usunięte w ciągu 7 dni, pismo wywołuje skutki od dnia jego wniesienia. Ma to ogromne znaczenie ze względu na przedawnienie karalności. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia. Skuteczne wniesienie prywatnego aktu oskarżenia przed upływem terminu przedawnienia powoduje przedłużenie przedawnienia karalności. Fragment tekstu: Sąd Rejonowy w Sieradzu, Wydział II Karny, ulica Mydlana 6, 00–001 Sieradz. Opis punktu znajdującego się na ilustracji: 3. Oznaczenie organu, do którego jest skierowany akt oskarżenia. Musisz zatem oznaczyć sąd, do którego wnosisz akt oskarżenia. Fragment tekstu: Zygmunta Romana — syna Jana i Krystyny, urodzonego w Sieradzu 01.01.1989 roku, zamieszkałego w Sieradzu przy ulicy Skrytej 1/5. Opis punktu znajdującego się na ilustracji: 4. Oznaczenie osoby oskarżonego. Fragment tekstu: Podczas sąsiedzkiego pikniku, który odbywał się 1 maja 2019 roku, pomawiał mnie o kradzież pieniędzy przeznaczonych na poczęstunek, co jest nieprawdą i uwłacza mojej godności, to jest o czyn określony w artykule 212 paragraf 1 oraz artykule 216 paragraf 1 Kodeksu karnego. Opis punktu znajdującego się na ilustracji: 5. Treść wniosku lub oświadczenia. W tym miejscu należy opisać czyn, jaki zarzuca się oskarżonemu. Fragment tekstu: Od wielu lat jestem organizatorką sąsiedzkich pikników przy ulicy Skrytej w Sieradzu finansowanych z dobrowolnych składek mieszkańców. Nigdy nie sprzeniewierzyłam powierzonych mi pieniędzy, a sąsiedzi zawsze mnie chwalili za dobrą organizację imprezy. Oskarżony jest naszym sąsiadem od niedawna, ale już dał się poznać jako osoba konfliktowa i utrudniająca wspólne sąsiedztwo. Na pikniku 1 maja 2019 roku Zygmunt Roman był pod wpływem alkoholu i stojąc przy moim stoisku z wypiekami, głośno wykrzykiwał, że jestem złodziejką i ukradłam pieniądze przeznaczone na jedzenie i napoje. Nie reagował na moje prośby, żeby się uspokoił. Nie tylko pomagające mi w obsłudze stoiska sąsiadki, ale wszyscy uczestnicy pikniku słyszeli te nieprawdziwe oskarżenia. Opis punktu znajdującego się na ilustracji: 6. W miarę potrzeby należy uzasadnić swoje oskarżenie, np. opisać okoliczności, w jakich doszło do popełnienia przez oskarżonego zarzucanego mu czynu. Fragment tekstu: Mariola Kowalska — własnoręczny podpis. Opis punktu znajdującego się na ilustracji: 7. Własnoręczny podpis składającego pismo. Za osobę, która nie może się podpisać, pismo podpisuje osoba przez nią upoważniona, ze wskazaniem przyczyny złożenia swego podpisu. Fragment tekstu: Lista osób do wezwania na rozprawę: 1. Oskarżyciel prywatny — Mariola Kowalska, ulica Skryta 11/8, Sieradz. 2. Oskarżony — Zygmunt Roman, ulica Skryta 1/5, Sieradz. 3. Świadek Maria Nowak, ulica Skryta 11/2, Sieradz. 4. Świadek Jan Nowak, ulica Skryta 11/2, Sieradz. 5. Świadek Katarzyna Pająk, ul. Skryta 9/3, Sieradz. Opis punktu znajdującego się na ilustracji: 8. Jeśli to możliwe, w akcie oskarżenia musisz wskazać nazwiska i adresy świadków, których sąd wezwie na rozprawę. Fragment tekstu: Załączniki: 3 odpisy aktu oskarżenia. Opis punktu znajdującego się na ilustracji: 9. Każda ze stron postępowania powinna otrzymać odpis aktu oskarżenia. Konieczne jest także wniesienie zryczałtowanej opłaty w wysokości 300 zł. W razie nieopłacenia wniosku w terminie pismo uznaje się za bezskuteczne, czyli sąd się nim nie zajmie.
Oprac. na podst.: Iwo Klisz, Jak napisać prywatny akt oskarżenia?, sprawy‑karne.biz.pl [dostęp 12.01.2022].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RtGXswtpaPfT9
Podaj, jakie niezbędne elementy powinien zawierać prywatny akt oskarżenia. (Uzupełnij).
RoR93g9R2Sgsw3
Kliknij w Porównaj swoją odpowiedź, a następnie zaznacz odpowiedź najbliższą twojej. Przekonaj się, czy jest poprawna. Możliwe odpowiedzi: 1. oznaczenie osoby oskarżonego, zarzuconego mu czynu oraz wskazanie dowodów, na których opiera się oskarżenie, 2. oznaczenie osoby oskarżonego, zarzuconego mu czynu, wskazanie dowodów, na których opiera się oskarżenie, wskazanie kary, jakiej domaga się oskarżyciel prywatny, 3. oznaczenie osoby oskarżonego i zarzuconego mu czynu, 4. oznaczenie osoby oskarżonego, zarzuconego mu czynu, wskazanie dowodów, na których opiera się oskarżenie, oraz informacji, czy oskarżony był już karany
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

Art. 216

§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

cytat1 Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 4.03.2020 r.].
R1es1LQtsrZ3a
. (Uzupełnij). (Uzupełnij). (Uzupełnij). Prywatny akt oskarżenia przeciwko (Uzupełnij) (Uzupełnij) Uzasadnienie: (Uzupełnij). (Uzupełnij). Lista osób do wezwania na rozprawę: (Uzupełnij). Załączniki: (Uzupełnij).
RIZRzADW7Qjoi
(Uzupełnij).
1
Pokaż ćwiczenia:
R16qVibfTfpI51
Ćwiczenie 3
Wybierz poprawne zakończenie zdania. Wniosek o uzasadnienie wyroku sądu I instancji powinien być złożony w terminie… Możliwe odpowiedzi: 1. 7 dni od ogłoszenia wyroku., 2. 14 dni od ogłoszenia wyroku., 3. 21 dni od ogłoszenia wyroku., 4. wskazanym każdorazowo przez sąd.
R15Rjlw6YKgbX1
Ćwiczenie 4
Zaznacz, które z poniższych podmiotów są stronami postępowania karnego. Możliwe odpowiedzi: 1. sąd karny, 2. oskarżyciel publiczny, 3. pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, 4. oskarżony
RxgRklxbRwx9l2
Ćwiczenie 5
Zaznacz uczestników postępowania karnego niebędących organami procesowymi. Możliwe odpowiedzi: 1. sąd okręgowy, 2. prokuratura rejonowa, 3. oskarżyciel posiłkowy, 4. prokurator, 5. biegły sądowy, 6. sąd II instancji
2
Ćwiczenie 6
R5EeXsAb0miAG
Przyporządkuj uczestnika postępowania karnego do jego charakterystyki. oskarżyciel publiczny Możliwe odpowiedzi: 1. pokrzywdzony, który w sprawach z oskarżenia publicznego może działać obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego, 2. brak pasującej charakterystyki, 3. pokrzywdzony, który wniósł i popiera oskarżenie o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, 4. organ państwowy, który wnosi i popiera oskarżenie w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, 5. pokrzywdzony, który wytoczył przeciwko oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa oskarżyciel posiłkowy Możliwe odpowiedzi: 1. pokrzywdzony, który w sprawach z oskarżenia publicznego może działać obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego, 2. brak pasującej charakterystyki, 3. pokrzywdzony, który wniósł i popiera oskarżenie o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, 4. organ państwowy, który wnosi i popiera oskarżenie w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, 5. pokrzywdzony, który wytoczył przeciwko oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa oskarżyciel prywatny Możliwe odpowiedzi: 1. pokrzywdzony, który w sprawach z oskarżenia publicznego może działać obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego, 2. brak pasującej charakterystyki, 3. pokrzywdzony, który wniósł i popiera oskarżenie o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, 4. organ państwowy, który wnosi i popiera oskarżenie w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, 5. pokrzywdzony, który wytoczył przeciwko oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa powód cywilny Możliwe odpowiedzi: 1. pokrzywdzony, który w sprawach z oskarżenia publicznego może działać obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego, 2. brak pasującej charakterystyki, 3. pokrzywdzony, który wniósł i popiera oskarżenie o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, 4. organ państwowy, który wnosi i popiera oskarżenie w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, 5. pokrzywdzony, który wytoczył przeciwko oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa oskarżony Możliwe odpowiedzi: 1. pokrzywdzony, który w sprawach z oskarżenia publicznego może działać obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego, 2. brak pasującej charakterystyki, 3. pokrzywdzony, który wniósł i popiera oskarżenie o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, 4. organ państwowy, który wnosi i popiera oskarżenie w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, 5. pokrzywdzony, który wytoczył przeciwko oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa
2
Ćwiczenie 7
Rm1BYK8xQTGTa
Uporządkuj we właściwej kolejności etapy postępowania karnego, zaczynając od najwcześniejszej fazy. Elementy do uszeregowania: 1. postępowanie przygotowawcze, 2. postępowanie przed sądem I instancji, 3. złożenie nadzwyczajnego środka zaskarżenia, 4. postępowanie przed sądem II instancji
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z treścią przytoczonych przepisów Kodeksu postępowania karnego i wykonaj polecenie.

1
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

Art. 453

§ 1. Przewód sądowy w sądzie odwoławczym rozpoczyna ustne sprawozdanie, w którym sędzia sprawozdawca przedstawia przebieg i wyniki dotychczasowego postępowania, a w szczególności treść zaskarżonego wyroku oraz zarzuty i wnioski apelacyjne, jak również kwestie wymagające rozstrzygnięcia z urzędu. W miarę potrzeby odczytuje się z akt poszczególne ich części.

§ 1a. Jeżeli na rozprawę stawili się jedynie uczestnicy postępowania, sąd może na wniosek lub za zgodą obecnych stron odstąpić od ustnego sprawozdania. Jeżeli na rozprawę nie stawił się nikt, sąd może odstąpić od ustnego sprawozdania. W tych wypadkach przewód sądowy rozpoczyna ogłoszenie postanowienia o odstąpieniu od ustnego sprawozdania.

§ 2. Strony mogą składać wyjaśnienia, oświadczenia i wnioski ustnie lub na piśmie; złożone na piśmie podlegają odczytaniu, przy czym przepis art. 394 stosuje się.

§ 3. Przewodniczący udziela głosu uczestnikom postępowania, o których mowa w art. 406 § 1, w kolejności przez siebie ustalonej, przy czym najpierw udziela głosu skarżącemu. Oskarżonemu i jego obrońcy nie można odmówić zabrania głosu po przemówieniach innych uczestników postępowania.

Art. 454

§ 1. Sąd odwoławczy nie może skazać oskarżonego, który został uniewinniony w pierwszej instancji lub co do którego w pierwszej instancji umorzono postępowanie.

(…)

Art. 455. Nie zmieniając ustaleń faktycznych, sąd odwoławczy poprawia błędną kwalifikację prawną niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów. Poprawienie kwalifikacji prawnej na niekorzyść oskarżonego może nastąpić tylko wtedy, gdy wniesiono środek odwoławczy na jego niekorzyść.

Art. 455a. Nie można uchylić wyroku z tego powodu, że jego uzasadnienie nie spełnia wymogów określonych w art.424.

Art. 456. O utrzymaniu w mocy, uchyleniu lub zmianie wyroku sądu pierwszej instancji sąd odwoławczy orzeka wyrokiem.

Art. 457.

§ 1. Uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie 14 dni.

§2. Jeżeli sąd zmienia lub utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy, uzasadnienie sporządza się na wniosek strony, chyba że zostało złożone zdanie odrębne. Przepisy art. 422 i art. 423 stosuje się odpowiednio.

§ 3. W uzasadnieniu należy podać, czym kierował się sąd wydając wyrok oraz dlaczego zarzuty i wnioski apelacji sąd uznał za zasadne albo niezasadne.

Art. 458. Przepisy dotyczące postępowania przed sądem pierwszej instancji stosuje się odpowiednio w postępowaniu przed sądem odwoławczym, chyba że przepisy niniejszego rozdziału stanowią inaczej.

cytat1 Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 4.03.2020 r.].
RHbphNpa9SHLu
Wymień przynajmniej dwa rozstrzygnięcia, które może podjąć sąd II instancji w postępowaniu karnym, w związku z odwołaniem się od orzeczenia sądu I instancji. (Uzupełnij).