Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Tomasz Wójtowicz

Przedmiot: Matematyka

Temat: Miejsca zerowe funkcji kwadratowej

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

V. Funkcje. Zakres podstawowy. Uczeń:

4) odczytuje z wykresu funkcji: dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe, przedziały monotoniczności, przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości większe (nie mniejsze) lub mniejsze (nie większe) od danej liczby, największe i najmniejsze wartości funkcji (o ile istnieją) w danym przedziale domkniętym oraz argumenty, dla których wartości największe i najmniejsze są przez funkcję przyjmowane;

8) interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, kanonicznej i iloczynowej (jeśli istnieje);

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wykorzystuje definicję miejsca zerowego funkcji do ustalenia warunków na istnienie miejsc zerowych funkcji kwadratowej,

 • określa liczbę miejsc zerowych funkcji kwadratowej,

 • oblicza wartości parametrów, dla których funkcja kwadratowa ma określoną liczbę miejsc zerowych.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki pracy

 • praca z tekstem

 • dyskusja

 • analiza przypadku

Środki dydaktyczne

 • komputery z dostępem do internetu

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda

Formy pracy:

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego;

 • praca w parach.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel przedstawia uczniom cele lekcji i formułuje wspólnie z uczniami kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie podzieleni na małe grupy, analizują aplet, dyskutując od czego może zależeć liczba miejsc zerowych funkcji kwadratowej.

 2. W czasie pracy  wykonują notatki i obliczenia, zapisują wnioski.

 3. Uczniowie zapoznają się z wiadomościami zapisanymi w sekcji „Przeczytaj”,   porównują ze swoimi wcześniejszymi zapiskami, korygują je i wspólnie ustalają wnioski na temat liczby miejsc zerowych funkcji kwadratowej.

 4. Uczniowie w parach przygotowują po dwa zadania, których rozwiązanie polega na wskazaniu liczby miejsc zerowych funkcji kwadratowej. Pary wymieniają się zadaniami i rozwiązują je.  Nauczyciel wyjaśnia ewentualne wątpliwości.

 5. Uczniowie w grupach 4 - osobowych rozwiązują zadania numer 3 - 8 z sekcji „Sprawdź się”. Po wykonaniu zadań omawiają ich rozwiązania z całą klasą.

 6. Uczniowie indywidualnie, w zależności od swoich umiejętności, konstruują zadania analogiczne do zadania 8 z sekcji „Sprawdź się”. Następnie wymieniają się zadaniami z kolegą lub koleżanką.

Faza podsumowująca:

 1. Omówienie ewentualnych problemów z rozwiązaniem ćwiczeń z sekcji „Sprawdź się”.

 2. Wybrany uczeń podsumowuje zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności.

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenia nr 1 i 2 z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Wskazówki metodyczne:

 • Aplet można wykorzystać do graficznego sprawdzania liczby rozwiązań równań kwadratowych.