Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Marta Kulikowska

Przedmiot: Język polski

Temat: Jak powstawał teatr grecki?

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
1) przetwarza i hierarchizuje informacje z tekstów, np. publicystycznych, popularnonaukowych, naukowych;
4) określa wpływ starożytnego teatru greckiego na rozwój sztuki teatralnej; rozumie pojęcie katharsis i charakteryzuje jego rolę w kształtowaniu odbioru dzieła;
II. Kształcenie językowe.
1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń:
1) wykorzystuje wiedzę z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni w analizie i interpretacji tekstów oraz tworzeniu własnych wypowiedzi;
III. Tworzenie wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
4) zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje, uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji;
11) stosuje zasady poprawności językowej i stylistycznej w tworzeniu własnego tekstu; potrafi weryfikować własne decyzje poprawnościowe;
12) wykorzystuje wiedzę o języku w pracy redakcyjnej nad tekstem własnym, dokonuje korekty tekstu własnego, stosuje kryteria poprawności językowej.
IV. Samokształcenie.
1. rozwija umiejętność pracy samodzielnej między innymi przez przygotowanie różnorodnych form prezentacji własnego stanowiska;
5. dokonuje krytycznej selekcji źródeł;
9. wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • dokona analizy i interpretacji fragmentu tekstu Teatr grecki Roberta R. Chodkowskiego;

 • wyjaśni przeznaczenie poszczególnych części budowli, jaką był amfiteatr grecki;

 • opisze związki między starożytnym teatrem a sferą religijną.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • z użyciem e‑podręcznika;

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera;

 • mapa myśli;

 • dyskusja.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Nauczyciel prosi uczniów o zastanowienie się, z czym kojarzy im się teatr grecki. Zadaniem uczniów jest przygotowanie mapy myśli, która będzie zawierała znalezione w różnych źródłach informacje o: początkach teatru, jego budowie, głównych twórcach. Mapa myśli może być przygotowana w grupach na dużym arkuszu papieru, tak aby podczas lekcji móc jeszcze uzupełnić ją o brakujące informacje.

Faza wprowadzająca:

 1. Nauczyciel udostępnia uczniom e‑materiały i wprowadza ich w temat lekcji, wskazując na wywodzenie się teatru greckiego z kultu Dionizosa.

 2. Nauczyciel wraz uczniami ustala cele zajęć i kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie samodzielnie zapoznają się z treścią sekcji „Przeczytaj”. Następnie, pracując w grupach, uzupełniają mapę myśli rozpoczętą w domu o brakujące informacje.

 2. Uczniowie przechodzą do sekcji multimedialnej. Nauczyciel za pomocą rzutnika pokazuje całej klasie prezentację multimedialną. Uczestnicy lekcji w parach pracują nad wykonaniem poleceń 1 i 2 z tej sekcji. Chętne osoby odczytują swoje notatki.

 3. Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat tego, czy współcześnie teatr jest równie popularny jak dawniej w Grecji. Uczestnicy zajęć wymieniają się poglądami, podając argumenty w dyskusji.

 4. Uczniowie dzielą się na cztery grupy. Każda wykonuje wskazane przez nauczyciela ćwiczenia z sekcji „Sprawdź się”. Reprezentanci grup prezentują odpowiedzi, pozostałe zespoły i nauczyciel komentują.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel zadaje uczniom pytania podsumowujące:
  - Dlaczego teatr bywa nazywany świątynią sztuki?
  - Skąd wywodzi się antyczny teatr?
  - Jak wyglądała antyczna przestrzeń teatralna?

 2. Nauczyciel ponownie odczytuje temat lekcji i inicjuje krótką rozmowę na temat spełnienia kryteriów sukcesu.

 3. Uczniowie wieszają uzupełnione mapy myśli w widocznym miejscu w klasie.

Praca domowa:

 1. Zostań przewodnikiem po teatrze Dionizosa. Napisz tekst, w którym w obrazowy sposób przedstawisz wygląd tego obiektu.

Materiały pomocnicze:

 • Allardyce Nicoll, Dzieje teatru, Warszawa 1974.

 • Juliusz Kleiner, Istota utworu dramatycznego, w: Problemy teorii dramatu i teatru, wybór i oprac. Janusz Degler, Wrocław 1988.

 • Robert R. Chodkowski, Teatr grecki, Lublin 2003.

Wskazówki metodyczne

 • Prezentacja multimedialna może służyć za podsumowanie lekcji.