Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Jolanta Schilling

Przedmiot: Matematyka

Temat: Rozwiązywanie nierówności kwadratowych typu ax2+c>0

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

III. Równania i nierówności. Zakres podstawowy.

Uczeń:

4) rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • kompetencje cyfrowe

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • rozpoznaje nierówność kwadratową niezupełną typu ax2+c>0

 • rozwiązuje nierówność kwadratową niezupełną typu ax2+c>0

 • wyznacza takie  współczynniki nierówności, aby jej rozwiązaniem był określony zbiór lub, aby nierówność nie posiadała rozwiązania

 • tworzy procedury budowy nierówności

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

Metody i techniki nauczania:

 • stoliki zadaniowe

 • dyskusja

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych

Formy pracy:

 • praca indywidualna

 • praca w parach

 • praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do Internetu, słuchawki

 • zasoby multimedialne zawarte w e–materiale

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel podaje temat i cele zajęć oraz wspólnie z uczniami ustala kryteria sukcesu.

 2. Uczniowie metodą burzy mózgów przypominają podstawowe wzory skróconego mnożenia (aby w dalszej części lekcji wykorzystać je w zadaniach).

Faza realizacyjna:

 1. Każdy uczeń otrzymuje od nauczyciela 10 przykładów prostych nierówności niezupełnych typu ax2+c>0.

 2. Następnie uczniowie starają się podzielić nierówności na grupy, według własnych kryteriów.

 3. Uczniowie podzieleni na grupy 4 – 6 osobowe omawiają rezultaty swojej pracy i porównują dokonane podziały. Wskazują zbiory rozwiązań nierówności.

 4. Przykłady rozwiązań nierówności znajdujące się w części Przeczytaj uczniowie analizują w parach. Wspólne z nauczycielem wyjaśniają wątpliwości.

 5. Uczniowie oglądają schemat interaktywny i omawiają go wraz z nauczycielem.

 6. Uczniowie w parach rozwiązują zadania metodą stolików zadaniowych. Każdy stolik zawiera 2 zadania interaktywne. Warunkiem przejścia do następnego stolika jest poprawne rozwiązanie danych zadań. Para, która najszybciej rozwiąże wszystkie zadania otrzymuje stopień  bardzo dobry.

Faza podsumowująca:

 1. Jako podsumowanie nauczyciel zadaje uczniom pytania dotyczące podziału nierówności na zupełne i niezupełne.

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, udzielając im tym samym informacji zwrotnej.

Praca domowa:

Zadaniem uczniów jest rozwiązanie ćwiczeń interaktywnych 7, 8 z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Nierówność kwadratowa

Wskazówki metodyczne:

Schemat interaktywny może być wykorzystany przez chętnych uczniów do samodzielnego przygotowania mapy myśli prezentującej nierówności kwadratowe niezupełne.