Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Anna Juwan

Przedmiot: Biologia

Temat: Zasięgi i formy rozmieszczenia organizmów

Grupa docelowa: uczniowie III etapu edukacyjnego – kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
X. Ekologia. Uczeń:
5) charakteryzuje populację, określając jej cechy (liczebność, zagęszczenie, struktura przestrzenna, wiekowa i płciowa); dokonuje obserwacji cech populacji wybranego gatunku;
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
XVII. Ekologia.
2. Ekologia populacji. Uczeń:
2) charakteryzuje populację, określając jej cechy (liczebność, zagęszczenie, struktura przestrzenna, wiekowa i płciowa); dokonuje obserwacji cech populacji wybranego gatunku;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Omówisz różne typy rozmieszczenia przestrzennego osobników kilku gatunków.

 • Wyjaśnisz, jakie zalety i jakie wady może mieć rozmieszczenie skupiskowe.

 • Wykażesz zależność pomiędzy warunkami środowiskowymi a sposobem rozmieszczenia różnych gatunków.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • z użyciem komputera;

 • ćwiczenia interaktywne;

 • analiza grafiki interaktywnej;

 • gra dydaktyczna;

 • mapa pojęć.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia uczniom e‑materiał: „Zasięgi i formy rozmieszczenia organizmów”. Prosi uczniów o zapoznanie się z treściami zawartymi w sekcji „Przeczytaj” oraz grafiką w sekcji „Grafika interaktywna I” i wykonanie polecenia nr 1 do multimedium (uczniowie mają za zadanie wyszukać w dostępnych źródłach przykłady dwóch gatunków dla każdego rodzaju przestrzennego rozmieszczenia osobników w populacji). Dodatkowo uczniowie przynoszą na zajęcia fotografie przedstawiające dany rodzaj rozmieszczenia na przykładzie wybranego gatunku.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel wyświetla cele zajęć z sekcji „Wprowadzenie”, a następnie wspólnie z uczniami ustala kryteria sukcesu.

 2. Wybrani uczniowie odczytują swoje odpowiedzi do polecenia nr 1 z sekcji „Grafika interaktywna I” i prezentują przygotowane ilustracje.

Faza realizacyjna:

 1. Praca z tekstem. Uczniowie zapisują na kartkach minimum pięć pytań do treści zawartych w e‑materiale. Wybrana osoba zbiera pytania do urny. Uczniowie dzielą się na 5‑osobowe grupy, losują pytania z puli i przygotowują odpowiedzi. Zespół, który jest gotowy, zgłasza się i przedstawia rezultaty swojej pracy. Pozostali uczniowie wraz z nauczycielem weryfikują poprawność odpowiedzi.

 2. Praca z multimedium („Grafika interaktywna I”). Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej lub za pomocą rzutnika multimedium. Uczniowie odczytują polecenie nr 2 (w którym mają za zadanie porównać podane typy rozmieszczenia przestrzennego osobników na danym terenie, uwzględniając korzyści i zagrożenia dla poszczególnych osobników) oraz polecenie nr 3 (dotyczące zależności pomiędzy warunkami środowiskowymi a sposobem rozmieszczenia gatunku) i wykonują je w parach. Następnie dzielą się swoimi odpowiedziami na forum klasy.

 3. Utrwalenie wiedzy i umiejętności. Uczniowie, w 5‑osobowych grupach, rozwiązują polecenia od 1 do 3 z sekcji „Grafika interaktywna II” (uczniowie mają za zadanie wyjaśnić, jaki jest związek pomiędzy zasięgiem występowania ziemniaka i stonki ziemniaczanej, jaki wpływ na zasięg występowania stonki ziemniaczanej miała działalność człowieka oraz w jakiej strefie klimatycznej naturalnie występował ziemniak). Grupa, która poprawnie rozwiąże zadania jako pierwsza, wygrywa.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy temat lekcji i cele zawarte w sekcji „Wprowadzenie”. W tym kontekście dokonuje podsumowania najważniejszych informacji przedstawionych na lekcji oraz wyjaśnia wątpliwości uczniów.

Praca domowa:

 1. Wykonaj mapę pojęć podsumowującą zajęcia.

Materiały pomocnicze:

 • Jane B. Reece i in., „Biologia Campbella”, tłum. K. Stobrawa i in., Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2021.

 • „Encyklopedia szkolna. Biologia”, red. Marta Stęplewska, Robert Mitoraj, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006.

Dodatkowe wskazówki metodyczne:

 • Nauczyciel może wykorzystać medium zamieszczone w sekcji „Grafika interaktywna I” do podsumowania lekcji.