Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorki: Małgorzata Kosińska‑Pułka, Bożena Święch

Przedmiot: Język polski

Temat: „Kto nienawidzi, kocha się lub boi, / Temu za piekło jedna chwila stoi”. Giaur jako bohater bajroniczny

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:
3) rozróżnia gatunki epickie, liryczne, dramatyczne i synkretyczne, w tym: gatunki poznane w szkole podstawowej oraz epos, odę, tragedię antyczną, psalm, kronikę, satyrę, sielankę, balladę, dramat romantyczny, powieść poetycką, a także odmiany powieści i dramatu, wymienia ich podstawowe cechy gatunkowe;
5) interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego;
6) rozpoznaje w tekstach literackich: ironię i autoironię, komizm, tragizm, humor, patos; określa ich funkcje w tekście i rozumie wartościujący charakter;
9) rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi; poddaje ją refleksji;
10) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania: świata przedstawionego (fabuły, bohaterów, akcji, wątków, motywów), narracji, sytuacji lirycznej; interpretuje je i wartościuje;
13) porównuje utwory literackie lub ich fragmenty, dostrzega kontynuacje i nawiązania w porównywanych utworach, określa cechy wspólne i różne;
14) przedstawia propozycję interpretacji utworu, wskazuje w tekście miejsca, które mogą stanowić argumenty na poparcie jego propozycji interpretacyjnej;
15) wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie kontekst historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny, mitologiczny, biblijny, egzystencjalny;
16) rozpoznaje obecne w utworach literackich wartości uniwersalne i narodowe; określa ich rolę i związek z problematyką utworu oraz znaczenie dla budowania własnego systemu wartości.
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
1) przetwarza i hierarchizuje informacje z tekstów, np. publicystycznych, popularnonaukowych, naukowych;
2) analizuje strukturę tekstu: odczytuje jego sens, główną myśl, sposób prowadzenia wywodu oraz argumentację;
6) odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki;
II. Kształcenie językowe.
1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń:
1) wykorzystuje wiedzę z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni w analizie i interpretacji tekstów oraz tworzeniu własnych wypowiedzi;
2) rozumie zróżnicowanie składniowe zdań wielokrotnie złożonych, rozpoznaje ich funkcje w tekście i wykorzystuje je w budowie wypowiedzi o różnym charakterze;
4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń:
1) stosuje zasady ortografii i interpunkcji, w tym szczególnie: pisowni wielką i małą literą, pisowni łącznej i rozłącznej partykuły nie oraz partykuły -bym, -byś, -by z różnymi częściami mowy; pisowni zakończeń -ji, -ii, -i ; zapisu przedrostków roz-, bez-, wes-, wz-, ws-; pisowni przyimków złożonych; pisowni nosówek ( a, ę ) oraz połączeń om, on, em, en ; pisowni skrótów i skrótowców;
III. Tworzenie wypowiedzi.
1. Elementy retoryki. Uczeń:
1) formułuje tezy i argumenty w wypowiedzi ustnej i pisemnej przy użyciu odpowiednich konstrukcji składniowych;
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;
2) buduje wypowiedź w sposób świadomy, ze znajomością jej funkcji językowej, z uwzględnieniem celu i adresata, z zachowaniem zasad retoryki;
3) reaguje na przejawy agresji językowej, np. zadając pytania, prosząc o rozwinięcie lub uzasadnienie stanowiska, wykazując sprzeczność wypowiedzi;
4) zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje, uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji;
IV. Samokształcenie.
1. rozwija umiejętność pracy samodzielnej między innymi przez przygotowanie różnorodnych form prezentacji własnego stanowiska;
2. porządkuje informacje w problemowe całości poprzez ich wartościowanie; syntetyzuje poznawane treści wokół problemu, tematu, zagadnienia oraz wykorzystuje je w swoich wypowiedziach;
6. wybiera z tekstu odpowiednie cytaty i stosuje je w wypowiedzi;
Lektura uzupełniająca
18) George Byron, Giaur (fragmenty);
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
2) rozumie pojęcie tradycji literackiej i kulturowej, rozpoznaje elementy tradycji w utworach, rozumie ich rolę w budowaniu wartości uniwersalnych;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Cele lekcji. Uczeń:

 • poznaje cechy gatunkowe powieści poetyckiej,

 • charakteryzuje Giaura jako bohatera bajronicznego,

 • utrwala swoją wiedzę o lekturze podczas pracy w grupie zadaniowej,

 • dostrzega w fabule i strukturze Giaura inspiracje dla oryginalnych filmowych adaptacji dzieła,

 • redaguje argumenty uzasadniające filmowy potencjał dzieła Georga Byrona.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera;

 • podająca.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia uczniom e‑materiał Kto nienawidzi, kocha się lub boi, / Temu za piekło jedna chwila stoi. „Giaur” jako bohater bajroniczny. Prosi uczestników zajęć o zapoznanie się z tekstem w sekcji „Przeczytaj” oraz mapą myśli obrazującą cechy bohatera bajronicznego. Uczniowie powinni zastanowić się nad możliwościami, jakie tekst Giaura daje współczesnym twórcom kina. Komu ze znanych im reżyserów zaproponowaliby przeniesienie historii Giaura na ekran? Swoje wybory powinni ustnie uzasadnić.
  Uczniowie mogą obejrzeć film Odwet z 1990 r. w reż. T. Scotta.

Faza wprowadzająca:

 1. Nauczyciel rozpoczyna lekcję nawiązaniem do wypowiedzi reżysera Sergiusza Eisensteina, który twierdził, że w dziełach romantyka (Puszkina) interesująca dla filmowców są: żywa akcja, interesująca fabuła, kompozycja dramatyczna, dynamika i niesłychane opisy.

 2. Nauczyciel pyta uczniów, czy Giaur Georga Byrona ma te cechy, które dostrzegł reżyser w dziełach innego romantyka?
  Uczniowie wyliczają filmowe cechy Giaura, nauczyciel zapisuje je na tablicy w formie mapy myśli.

 3. Podanie celu i tematu zajęć.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel proponuje uczniom, aby pracując w 4 grupach, przedstawili swój pomysł na adaptację powieści poetyckiej Giaur wybranemu przez siebie reżyserowi. Ich zadaniem jest:
  1) uzasadnienie wyboru reżysera,
  2) przekonanie reżysera, że należy sfilmować Giaura i wykorzystać uczniowskie pomysły.

 2. Podczas pracy członkowie grup formułują argumenty związane z konstrukcją głównego bohatera i akcją powieści poetyckiej. Korzystają z mapy myśli zamieszczonej w e‑materiale, odnoszą się do fragmentów Giaura zamieszczonych w sekcji „Przeczytaj”. Wykonują ćwiczenia 1–5 i 7 z sekcji „Sprawdź się”, a wnioski z ich realizacji wykorzystują w swoich prezentacjach przygotowanych dla reżysera. Przydatne może się okazać ćw. 6, które prezentuje sposób wykorzystania tematu Giaura w sztuce wizualnej.
  O formie prezentacji decydują uczniowie (analiza wybranego fragmentu Giaura ze wskazaniem jego filmowych cech, nagranie telefonem komórkowym fragmentu filmu, zredagowanie argumentu, fragment scenopisu, napisanie wypowiedzi argumentacyjnej, inne). Punktem wyjścia dla uczniów‑filmowców będą zapisy z mapy myśli, która powstała w fazie wprowadzającej do lekcji:
  - żywa akcja,
  - interesująca fabuła,
  - dramatyczna kompozycja,
  - typ bohatera,
  - plastyczność opisu,
  - operowanie różnymi planami filmowymi,
  - ciekawa scenografia,
  - kunsztowne łączenie elementów słuchowo‑wzrokowych, rytm tekstu.

 3. Grupy przedstawiają efekty swojej pracy. Uczniowie oceniają się nawzajem, a nauczyciel komentuje prezentacje.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel proponuje uczniom, aby wykorzystali swoją wiedzę o filmowych cechach romantycznej powieści poetyckiej podczas ustnych recenzji filmu Odwet lub innego znanego im filmu przedstawiającego bohatera o cechach bajronicznych.
  Uczniowie wymieniają tytuły znanych im filmów, sprawdzają w źródłach online dane o reżyserze, gatunku filmowym, aktorach. Tytuły zapisują na tablicy.

Praca domowa:

 1. Jaką rolę wyznaczasz dla siebie podczas pracy nad filmowaniem Giaura? Uzasadnij swój wybór, uwzględniając cechy gatunkowe proponowanego przez ciebie filmu oraz własne predyspozycje i zainteresowania.
  2. Zaproponuj utwór, który twoim zdaniem powinien stanowić główny motyw muzyczny filmu Giaur. Uzasadnij swój wybór.

Materiały pomocnicze:

 • Michał Larek, Powieść poetycka, czyli pocisk, „Polonistyka”, 2018/3.

 • Tony Scott, Odwet, film z 1990 r.

 • Agnieszka Wnuk, Bajronizm jako jeden z języków polskiego romantyzmu. Polskie adaptacje i modyfikacje,  „Słupskie Prace Filologiczne”, 2010/8.

Wskazówki metodyczne

 • Uczniowie mogą wykorzystać multimedium „Mapa myśli” do przygotowania się do lekcji powtórkowej.