Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz zajęć

Temat: Jak zbudowana jest cząsteczka benzenu?

Autor: Wioleta Kopek‑Putała

Przedmiot: chemia

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony; uczniowie III etapu edukacyjnego – kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym (podstawowym/rozszerzonym)

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

XIII. Węglowodory Uczeń:

7) opisuje budowę cząsteczki benzenu z uwzględnieniem delokalizacji elektronów; wyjaśnia, dlaczego benzen, w przeciwieństwie do alkenów i alkinów, nie odbarwia wody bromowej ani wodnego roztworu manganianu(VII) potasu.

Zakres rozszerzony

XIII. Węglowodory Uczeń:

9) opisuje budowę cząsteczki benzenu z uwzględnieniem delokalizacji elektronów; wyjaśnia, dlaczego benzen, w przeciwieństwie do alkenów i alkinów, nie odbarwia wody bromowej ani wodnego roztworu manganianu(VII) potasu.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • przedstawia rozwój poglądów na temat ogólnej budowy cząsteczki benzenu;

 • opisuje budowę cząsteczki benzenu z uwzględnieniem delokalizacji elektronów;

 • wymienia nazwy węglowodorów będących homologami benzenu.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • IBSE.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • burza mózgów;

 • praca z e‑materiałem;

 • praca z modelami.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do Internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • karty z nazwą lub wzorem sumarycznym;

 • modele atomów i wiązań węglowodorów.

Przebieg zajęć

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel stawia na stół pierścionek oraz odczynnik benzen (lub jego zdjęcie) jako inspirację do dyskusji na temat węglowodorów aromatycznych. Następnie zadaje pytanie: dlaczego pierścionek (obrączka) chemikowi kojarzy się z benzenem?

 2. Prowadzący przedstawia temat oraz wspólnie z uczniami formułuje cele lekcji.

 3. Nauczyciel sprawdza wiedzę wyjściową uczniów na temat hybrydyzacji i węglowodorów. Uczniowie losują z zestawu dwie karty, na których są umieszczone odpowiedzi. Zadaniem uczniów jest ułożyć pytania do tych odpowiedzi.
  Przykładowe zdania:

 • Węglowodory nasycone ulegają reakcji polimeryzacji.

 • Cykloalkany posiadają wzór ogólny C n H 2 n .

 • Hybrydyzacja jest to tworzenie bardziej korzystnych energetycznie orbitali, poprzez wymieszanie się orbitali atomowych.

 • W węglowodorach mogą występować wiązanie pojedyncze (alkany), wiązanie podwójne (alkeny), wiązanie potrójne (alkiny).

 • Atomy węgla w węglowodorach mogą łączyć się bezpośrednio ze sobą, tworząc łańcuchy.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel, przy pomocy uczniów, przypomina charakterystykę i podział węglowodorów z uwzględnieniem benzenu.

 2. Następnie poleca uczniom zbudować model benzenu z przygotowanych pomocy (zestaw modeli atomów węgla wodoru i wiązań).

 3. Uczniowie otrzymują lub losują polecenie zbudowania innego modelu określonego węglowodoru. Każdy uczeń buduje swoje modele kulkowe, a następnie kontroluje poprawność konstrukcji ucznia siedzącego w najbliższym sąsiedztwie.

 4. Uczniowie w parach wymyślają, jak można przedstawić zdelokalizowane elektrony na modelach. O swoich rozwiązaniach dyskutują na forum klasy.

Faza podsumowująca:

 1. Następnie nauczyciel wspólnie z uczniami podsumowuje budowę benzenu.

 2. Uczniowie z wykonanych modeli układają szereg homologiczny i tworzą e‑poster obrazujący szereg homologiczny węglowodorów aromatycznych.

 3. Uczniowie samodzielnie sprawdzają zdobytą wiedzę, wykonując cztery ćwiczenia załączone do e‑materiału.

Praca domowa:

Uczniowie mają napisać, jakie są kolejne człony omawianego szeregu homologicznego.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Medium można zastosować podczas lekcji powtórzeniowej oraz do innych tematów dotyczących benzenu.

Materiały pomocnicze:

 • kartki papieru;

 • długopisy;

 • ołówki;

 • gumki;

 • aparat fotograficzny.