Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Anna Juwan

Przedmiot: Biologia

Temat: Łuk odruchowy – elementy składowe i rodzaje łuków odruchowych

Grupa docelowa: uczniowie III etapu edukacyjnego – kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
V. Budowa i fizjologia człowieka.
7. Regulacja nerwowa. Uczeń:
3) przedstawia drogę impulsu nerwowego w łuku odruchowym;
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
XI. Funkcjonowanie zwierząt.
2. Porównanie poszczególnych czynności życiowych zwierząt, z uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie.
6) Regulacja nerwowa. Uczeń:
e) przedstawia drogę impulsu nerwowego w łuku odruchowym,

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Omówisz budowę łuku odruchowego.

 • Scharakteryzujesz rodzaje łuków odruchowych.

 • Wyjaśnisz, jaką rolę odgrywa łuk odruchowy w funkcjonowaniu organizmu.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • z użyciem komputera;

 • ćwiczenia interaktywne;

 • analiza grafiki interaktywnej;

 • pokaz;

 • śniegowa kula;

 • gra dydaktyczna;

 • mapa myśli.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu;

 • arkusze papieru, flamastry.

Przed lekcją:

 1. Uczniowie zapoznają się z treścią w sekcji „Przeczytaj”.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy temat lekcji oraz cele zajęć, omawiając lub ustalając razem z uczniami kryteria sukcesu.

 2. Chętna para demonstruje pozostałym uczniom odruch kolanowy: jedna osoba siada na krześle i zakłada nogę na nogę, a druga lekko uderza (kantem dłoni) jej założoną nogę tuż pod kolanem. Nauczyciel prosi o zdefiniowanie, czym jest odruch oraz łuk odruchowy, i opisanie przebiegu zaobserwowanego odruchu.

Faza realizacyjna:

 1. Praca z multimedium („Grafika interaktywna”) – kula śniegowa. Nauczyciel wyświetla grafikę interaktywną przedstawiającą przebieg odruchu rogówkowego i wspólnie z uczniami dokonuje jej analizy. Następnie uczniowie wykonują polecenia, pracując metodą kuli śniegowej.
  Nauczyciel objaśnia metodę kuli śniegowej i wynikające z niej kolejne etapy pracy:
  1) najpierw uczniowie będą indywidualnie opracowywać odpowiedzi na zadane pytania;
  2) potem połączą się w pary i porównają swoje propozycje, a na osobnej kartce zapiszą wspólne odpowiedzi;
  3) kolejnym krokiem będzie połączenie się par w czwórki, które – jak poprzednio – skonfrontują swoje odpowiedzi;
  4) przedstawiciele poszczególnych zespołów 4‑osobowych zaprezentują na forum klasy uzgodnione w grupie odpowiedzi.

 2. Utrwalenie wiedzy i umiejętności. Nauczyciel dzieli klasę na 4‑osobowe grupy. Uczniowie rozwiązują ćwiczenia interaktywne od 1 do 6 z sekcji „Sprawdź się”, od najłatwiejszego do najtrudniejszego. Grupa, która poprawnie rozwiąże zadania jako pierwsza, wygrywa.

Faza podsumowująca:

 1. Uczniowie wykonują w parach mapy myśli przedstawiające budowę łuku odruchowego oraz typy łuków odruchowych i ich cechy. Wybrane osoby omawiają swoje mapy myśli na forum klasy.

 2. Nauczyciel wyświetla temat lekcji i cele zawarte w sekcji „Wprowadzenie”, podsumowuje omawiany na lekcji materiał, wyjaśnia wątpliwości uczniów.

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenia 7 i 8 z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

 • Jane B. Reece i in., „Biologia Campbella”, tłum. K. Stobrawa i in., Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2021.

 • „Encyklopedia szkolna. Biologia”, red. Marta Stęplewska, Robert Mitoraj, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006.

Dodatkowe wskazówki metodyczne:

 • Treści w sekcji „Grafika interaktywna” można wykorzystać na lekcji jako podsumowanie i utrwalenie wiedzy uczniów.