Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Marcin Sawicki

Przedmiot: historia

Temat: Wojny Stefana Batorego z Moskwą

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Zakres podstawowy
XX. Pierwsze wolne elekcje i ich następstwa. Uczeń:
2) charakteryzuje działania Stefana Batorego w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • przedstawia przebieg wojny o Inflanty, biorąc pod uwagę różne punkty widzenia;

 • interpretuje różnorodne źródła historyczne;

 • konstruuje dłuższą wypowiedź pisemną;

 • ocenia skuteczność polityki zagranicznej Stefana Batorego.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm,

 • lekcja odwrócona.

Metody i techniki nauczania:

 • praca ze źródłami,

 • opowiadanie,

 • elementy inscenizacji.

Formy zajęć:

 • praca w grupach,

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • 4‑5 stanowisk komputerowych,

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Faza wstępna

Uczniowie zapoznają się z blokiem tekstowym oraz mapą interaktywną.

Faza realizacyjna:

I. Uczniowie w grupach przygotowują wypowiedzi pisemne:

 1. Ułóż mowę sejmową dla zwolennika wojny z Rosją o Inflanty. Przekonaj do swojego zdania niechętnych wydawania pieniędzy na walki „na drugim końcu świata” posłów z Wielkopolski.

 2. Zredaguj tekst odezwy do mieszkańców Rosji mający na celu zniechęcenie ich do walki z królem Stefanem Batorym.

 3. Wciel się w rolę moskiewskiego mnicha - dziejopisarza. Wyjaśnij potomnym cele wojny Iwana IV o Inflanty.

 4. Wyobraź sobie, że jesteś zwykłym żołnierzem armii polsko‑litewskiej podczas wojny o Inflanty. Oceń ze swojego punktu widzenia poczynania króla Stefana jako wodza.

 5. Opisz obronę Pskowa z punktu widzenia rosyjskich obrońców twierdzy. Wykorzystaj materiały z ćwiczeń.

 6. Ułóż mowę pogrzebową, w której pochwalisz dokonania wojenne króla Stefana.

II. Opowiadanie nauczyciela ilustrowane tekstami przygotowanymi i odczytywanymi przez uczniów pracujących w grupach.

Faza podsumowująca:

Mowa pogrzebowa - przedstawienie rezultatów pracy grupy nr 6. Na koniec nauczyciel dokonuje słownej oceny pracy uczniów.

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenie nr od 6 do 8 z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

 • J. Besala, Stefan Batory, Warszawa 1992.

 • T. Jurek, E. Kizik, Historia Polski do 1572, Warszawa 2013.

 • M. Markiewicz, Historia Polski 1492‑1795, Kraków 2011.

 • D. Wójcik‑Góralska, Król niemalowany, Warszawa 1983.

 • Wielka historia świata. Tomy 1‑12 (praca pod patronatem Polskiej Akademii Umiejętności); Świat Książki 2004‑2006.

 • Wielka historia Polski, tomy 1‑10; Oficyna Wydawnicza FOGRA, Kraków 2016.

 • Seria Historia powszechna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011‑2019.

 • E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2011.

Wskazówki metodyczne:

 • Uczniowie mogą przed lekcją zapoznać się z informacjami w sekcji „Mapa interaktywna”, aby aktywnie uczestniczyć w zajęciach i pogłębiać swoją wiedzę.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida