Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Imię i nazwisko autora: Anna Ruszczyk

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Perspektywy rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii w Polsce. Rozwój high‑tech w Polsce.

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum/technikum, zakres podstawowy/klasa III

PODSTAWA PROGRAMOWA

Zakres podstawowy:

XV. Społeczeństwo i gospodarka Polski: rozmieszczenie ludności i struktura demograficzna, saldo migracji, struktura zatrudnienia i bezrobocie, urbanizacja i sieć osadnicza, warunki rozwoju rolnictwa, restrukturyzacja przemysłu, sieć transportowa, atrakcyjność turystyczna.

Uczeń:

 1. na podstawie źródeł weryfikuje hipotezy dotyczące perspektyw rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii w Polsce.

Kształtowane kompetencje kluczowe

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • wyjaśnia, jaka jest istota przemysłu zaawansowanych technologii (high‑tech),

 • wymienia i opisuje cechy przemysłu high‑tech,

 • charakteryzuje stan przemysłu zaawansowanych technologii w Polsce.

Strategie nauczania: konstruktywizm, konektywizm

Metody nauczania: burza mózgów, pogadanka, dyskusja, metaplan, metody operatywne (praca z mapą, tekstem e‑materiału, filmem edukacyjnym)

Formy zajęć: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, praca na forum klasy

Środki dydaktyczne: tablica interaktywna/monitor dotykowy/tablety, e‑materiał, atlas, podręcznik, mapa fizyczna świata i Polski

Materiały pomocnicze

Anna Świdurska – Kształtowanie się przemysłu wysokiej techniki w Polsce, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 13, Warszawa–Kraków 2009.

Polski przemysł high‑tech...: sprawynauki.edu.pl/archiwum/dzialy‑wyd‑elektron/304‑nauka‑i-gospodarka‑el/2488‑polski‑przemys‑high‑tech‑moliwoci‑i-bariery‑rozwoju

Miasta o największym potencjale dla rozwoju sektora high‑tech w Polsce: rynekpracy.pl/artykuly/miasta‑o-najwiekszym‑potencjale‑dla‑rozwoju‑sektora‑wysokich‑technologii‑w-polsce

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca

 • Czynności organizacyjne.

 • Burza mózgów – nauczyciel rozdaje karteczki samoprzylepne i prosi uczniów o napisanie skojarzeń do hasła przemysł zaawansowanych technologii.

 • Uczniowie karteczki z zapisanymi informacjami przyczepiają do tablicy.

 • Następuje analiza i grupowanie informacji. Nauczyciel na tablicy rysuje okręgi, które odpowiadają kategoriom (np. cechy, gałęzie, mocne i słabe strony przemysłu high‑tech). Liczba kategorii uzależniona jest od informacji wypisanych przez uczniów na karteczkach. Gdy na tablicy brakuje elementarnych skojarzeń z przemysłem high‑tech nauczyciel podczas analizy podaje je na forum klasy i umieszcza w okręgach.

 • Krótka pogadanka na temat przemysłu zaawansowanych technologii – nauczyciel poleca, by uczniowie skorzystali z informacji, które wypisali na karteczkach.

 • Nauczyciel podaje temat i cele lekcji.

Faza realizacyjna

 • Nauczyciel prosi uczniów, aby - korzystając z tekstu e‑materiału - odpowiedzieli na pytania: czym jest przemysł zaawansowanych technologii?, jakie są jego cechy, gdzie na świecie rozwija się najlepiej?

 • Uczniowie, pracując w parach, znajdują odpowiedzi, przedstawiają je na forum klasy, miejsca rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii wskazują na mapie świata.

 • Nauczyciel prosi o przypomnienie czynników lokalizacji przemysłu, zadaje pytanie: czy te czynniki lokalizacji dotyczą także przemysłu zaawansowanych technologii?

 • Krótka dyskusja na temat czynników lokalizacji przemysłu zaawansowanych technologii.

 • Nauczyciel przedstawia uczniom problem do rozwiązania – jak obecnie rozwija się przemysł zaawansowanych technologii w Polsce i jakie są perspektywy jego dalszego rozwoju w naszym kraju?

 • Następnie wyjaśnia, że rozpatrywany problem uczniowie będą analizować w grupach metodą metaplanu – muszą sformułować odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania: jak jest?, jak powinno być?, co należy zrobić, aby w przyszłości było lepiej (czyli tak, jak być powinno)?

 • Nauczyciel prosi również, aby przed rozpoczęciem pracy uczniowie (już w grupach) zapoznali się z filmem edukacyjnym zawartym w e‑materiale.

 • Uczniowie dyskutują nad przedstawionym problemem, wykorzystują polecony film (samouczek), tworzą plakat (w formie metaplanu).

 • Przedstawiciele grup prezentują plakat.

 • Po wysłuchaniu wszystkich przedstawicieli grup nauczyciel inicjuje dyskusję o roli przemysłu zaawansowanych technologii i perspektywach jego rozwoju w Polsce oraz o związkach między wielkością nakładów finansowych na B+R a poziomem rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii.

Faza podsumowująca

 • Nauczyciel podsumowuje etapy lekcji, zestawiając je z założonymi celami – ocenia pracę uczniów i ich zaangażowanie.

 • Następnie nauczyciel wprowadza do fazy ćwiczeń na podstawie poznanego materiału – uczniowie indywidualnie wykonują wskazane ćwiczenia z e‑materiału.

 • Uczniowie dzielą się swoimi doświadczeniami – co było łatwe, trudne, ciekawe, jakie widzą możliwości zastosowania zdobytej wiedzy.

Praca domowa

Znajdź informacje o gałęziach przemysłu zaawansowanych technologii występujących w regionie, w którym mieszkasz. Jakie widzisz możliwości i perspektywy rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii w twoim regionie?

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

 • film edukacyjny (samouczek) można wykorzystać do samodzielnej pracy ucznia w domu,

 • film edukacyjny można wykorzystać na lekcji dotyczącej m.in. gospodarczych i społecznych skutków rozwoju nowoczesnego przemysłu na świecie (zakres podstawowy dział XI.2).