Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Imię i nazwisko autora:

Dariusz Aksamit

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Energia kinetyczna bryły sztywnej w ruchu obrotowym

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne

II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:
3) prowadzi obliczenia szacunkowe i poddaje analizie otrzymany wynik;
16) przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących wynikającej z dokładności pomiaru lub z danych.

III. Mechaniki bryły sztywnej. Uczeń:
5) oblicza energię ruchu bryły sztywnej jako sumę energii kinetycznej ruchu postępowego środka masy i ruchu obrotowego wokół osi przechodzącej przez środek masy.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  • kompetencje cyfrowe,

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  1. objaśnia, jak oblicza się energię kinetyczną ruchu obrotowego bryły sztywnej.

  2. podaje przykłady, jak wykorzystać energię mechaniczną akumulowaną w kołach zamachowych,

  3. wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania zagadnień dotyczacych bryły sztywnej w ruchu obrotowym.

Strategie i metody nauczania:

odwrócona klasa (flipped‑classroom)

Formy zajęć:

praca indywidualna

Środki dydaktyczne:

komputer z dostępem do Internetu i projektorem multimedialnym

Materiały pomocnicze:

brak

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Nauczyciel przed zajęciami zachęca uczniów do zapoznania się z materiałem na temat muzeum hutnictwa w Maleńcu, dostępnego w Internecie pod adresem: [http://maleniec.pl]. Można również pobrać plik i rozdać uczniom wydruki. Nauczyciel prosi uczniów o przeczytanie materiału, zwracając w trakcie lektury szczególna uwagę na fragmenty poświęcone opisom urządzeń technicznych. W trakcie lekcji nauczyciel rozpoczyna dyskusję nad materiałem.

Faza realizacyjna:

Nauczyciel prosi ochotników o wyjaśnienie roli, jaką odgrywa koło zamachowe („Szaleniec z Maleńca”). Prosi również o wypisanie parametrów technicznych koła – następnie prosi ochotnika o obliczenie na tablicy energii kinetycznej tego koła przy zadanej prędkości obrotowej. Nauczyciel prosi uczniów o indywidualne rozwiązanie zadań 4, 5, i 6. Na koniec nauczyciel rozwiązuje te zadania na tablicy, umożliwiając uczniom porównanie swoich rozwiązań.

Faza podsumowująca:

Nauczyciel prezentuje na projektorze film samouczek, zalecając do domu wykonanie polecenia aktywizującego.

Praca domowa:

Praca zadana w fazie podsumowującej oraz zadania 1,2,3 z zestawu ćwiczeń.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium:

Można również rozpocząć od zapoznania się z filmem samouczkiem, następnie przechodząc do lektury opisu huty w Maleńcu.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida