Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

SCENARIUSZ LEKCJI

Imię i nazwisko autorki: Magdalena Fuhrmann

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Zmiany w strukturze przemysłu polskiego po 1989 roku

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum/technikum, zakres podstawowy, klasa III

Podstawa programowa

XV. Społeczeństwo i gospodarka Polski: rozmieszczenie ludności i struktura demograficzna, saldo migracji, struktura zatrudnienia i bezrobocie, urbanizacja i sieć osadnicza, warunki rozwoju rolnictwa, restrukturyzacja przemysłu, sieć transportowa, atrakcyjność turystyczna.

Uczeń:

10) podaje przyczyny przemian strukturalnych w przemyśle Polski po 1989 r. i ocenia ich skutki.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje polski przemysł,

 • wymienia czynniki kształtujące strukturę przemysłu w Polsce,

 • omawia pozytywne i negatywne skutki restrukturyzacji przemysłu w Polsce.

Strategie nauczania: asocjacyjna

Metody i techniki nauczania: blended learning, IBSE

Formy zajęć: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne: e‑materiał, komputer, projektor multimedialny, zeszyt

Materiały pomocnicze

Grabowiecki R., Transformacja przemysłu w Polsce – wnioski na przyszłość, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Biuletyn nr 1/2003, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002.

„Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 2000, t. 1: Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Z. Zioło (red.), Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków 2000.

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca

 • Nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę zajęć – przypomnienie informacji o gospodarce centralnie planowanej i gospodarce wolnorynkowej, określenie różnic.

 • Nauczyciel przedstawia cele lekcji.

Faza realizacyjna

 • Uczniowie zapoznają się z filmem edukacyjnym. Wykonują notatki w zeszycie.

 • Nauczyciel sprawdza zrozumienie materiału. W dyskusji uczniowie omawiają z nauczycielem czynniki wpływające na zmianę struktury przemysłu w Polsce. Wskazują mocne i słabe strony tych zmian.

 • Uczniowie w parach lub grupach przygotowują grafikę na temat struktury przemysłu w Polsce. W tym celu wykorzystują dane BDL GUS. Zakres merytoryczny pary lub grupy ustalają same w porozumieniu z nauczycielem. W grafice można wykorzystać różne formy prezentacji danych – wykresy, tabele.

 • Na forum klasy uczniowie prezentują swoje prace.

 • Nauczyciel czuwa nad poprawnością prezentowanych treści.

Faza podsumowująca

 • Przypomnienie celów lekcji.

 • Podsumowanie wiedzy zaprezentowanej na lekcji.

 • Utrwalenie najważniejszych pojęć, szczególnie tych, które sprawiały uczniom najwięcej problemów podczas zajęć.

 • Ocena pracy uczniów podczas lekcji.

Praca domowa

 • Utrwalenie wiadomości przedstawionych na lekcji.

 • Ewentualne dokończenie grafiki.

 • Wykonanie pracy pisemnej będącej komentarzem do przygotowanej grafiki.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Film edukacyjny może zostać wykorzystany na lekcjach dotyczących polskiego przemysłu w XX i XXI wieku (zakres podstawowy: IX. 1, XI. 2, XI. 3).