Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Jarosław Dyrda

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Konflikty narodościowe na świecie – spór o Kosowo

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

XIII. Ład międzynarodowy.

Uczeń:

10) przedstawia konflikty międzynarodowe i etniczne w nieunijnej części Europy; lokalizuje je, wyjaśnia ich przyczyny i konsekwencje.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje sytuację Kosowa przed wybuchem sporu narodowościowego;

 • wskazuje przyczyny konfliktu w Kosowie;

 • omawia jego przebieg;

 • przedstawia jego konsekwencje.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • lekcja odwrócona.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem prezentacji.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Zajęcia przeprowadzone metodą kształcenia wyprzedzającego. Podczas poprzedniego spotkania uczniowie otrzymują zadanie przygotowania krótkich prezentacji poświęconych historii konfliktu o Kosowo.

2. Podział klasy na pięć grup:

 • grupa I – Kosowo do upadku komunizmu w Europie;

 • grupa II – geneza konfliktu w Kosowie;

 • grupa III – wojna domowa w Kosowie;

 • grupa IV – operacje NATO w Kosowie;

 • grupa V – niepodległość Kosowa.

3. Przedstawienie tematu i celów zajęć. Wprowadzenie do zagadnień poruszanych na lekcji – krótka informacja o sytuacji w Kosowie.

Faza realizacyjna

1. Lekcja rozpoczyna się od burzy mózgów poświęconej położeniu i warunkom geograficznym Kosowa. Wyniki rozważań są zapisywane na tablicy i będą stanowić element notatki z lekcji.

2. Kolejnym etapem lekcji jest praca z prezentacją multimedialną. Uczniowie analizują kolejne slajdy poświęcone historii Kosowa. W trakcie analizy prezentacji poszczególne grupy uzupełniają wiadomości, które celowo zostały tam podane jedynie w zarysie.

3. Poszczególne grupy prezentują przygotowane przez siebie informacje na temat Kosowa. W trakcie prezentacji poszczególnych grup zespół klasowy może analizować informacje zawarte w prezentacji multimedialnej. Nauczyciel uzupełnia wypowiedzi uczniów w trakcie lub po zakończeniu prezentacji. Rozmowa nauczająca.

4. Wszystkie grupy prezentują streszczenie swoich prezentacji na tablicy w celu sformułowania notatki z lekcji. Notatka zostaje zapisana w zeszycie przedmiotowym.

Faza podsumowująca

1. Dyskusja na zakończenie lekcji o sytuacji w Kosowie i ewentualnych scenariuszach rozwiązania tamtejszych problemów.

2. Wykonanie ćwiczeń do prezentacji multimedialnej.

Praca domowa:

Wykonanie ćwiczeń z modułu „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Rezolucja 1244 (1999), nato.int.

Aleksandra Kochman, Dokąd zmierza Kosowo po wyborach?, euractiv.pl.

Aleksander Kłos, Kosowo. Wystarczy tylko iskra..., tvp.info.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Prezentacja o historii Kosowa może zostać wykorzystana jako materiał do powtórki lub jako materiał inspirujący do projektu poświęconego współczesnym konfliktom na świecie.