Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Imię i nazwisko autora:

Tomasz Sobiepan

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Symbole używane na schematach instalacji elektrycznych

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:
7) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu; przedstawia te informacje w różnych postaciach.
VIII. Prąd elektryczny. Uczeń:
11) opisuje sieć domową jako przykład obwodu rozgałęzionego; wyjaśnia funkcję bezpieczników różnicowych i przewodu uziemiającego.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  • kompetencje cyfrowe,

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  1. pozna symboliczne oznaczenia elementów obwodu stosowane na schematach;

  2. przeanalizuje przeznaczenie wybranych elementów elektrycznych i elektronicznych;

  3. zastosuje zdobytą wiedzę do rozwiązania zadań.

Strategie nauczania:

gamifikacja

Metody nauczania

gra edukacyjna

Formy zajęć:

praca w grupach, praca indywidualna

Środki dydaktyczne:

grafika interaktywna, zestaw zadań

Materiały pomocnicze:

e‑materiał: „Symboliczne oznaczenia elementów obwodu stosowane na schematach”

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Zaciekawienie uczniów wg części „Czy to nie ciekawe?”.
Uzgodnienie z uczniami celów do osiągniecia na lekcji.
Przed lekcją uczniowie powinni zapoznać się z grafiką interaktywną, aby zapamiętać jak najwięcej symbolicznych oznaczeń elementów, stosowanych na schematach elektrycznych.

Faza realizacyjna:

Uczniowie pracują w trzyosobowych grupach. Jedna osoba zadaje pytanie, druga odpowiada, a trzecia jest arbitrem. Zadający pytania pokazuje symbole w wybranej przez siebie kolejności, a odpowiadający podaje nazwę elementu. Można pokazywać palcem na ekranie, a potem myszką sprawdzać rozwiązanie lub przygotować oddzielną prezentację komputerową.
Uczniowie zamieniają się rolami tak, że każdy, po kolei, odpowiada na pytania. Grupa wybiera najlepszego zawodnika, który nie popełnia błędów i jest najszybszy. Będzie on reprezentował grupę podczas zawodów finałowych na arenie klasy.
Runda finałowa odbywa się na zasadach teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Poprzedni, który udzielił dobrej odpowiedzi wyznacza następnego odpowiadającego. Pierwszy raz odpowiada ten, który zgłosił się najszybciej. Nauczyciel wyświetla symbol, a odpowiadający podaje nazwę elementu. Na odpowiedź ma 5 sekund. Ten, kto przekroczył czas lub udzielił błędnej odpowiedzi, odpada z gry. Poprawna odpowiedź oznacza dopisanie punktu na konto odpowiadającego. Gra toczy się, aż pozostaną w niej 2 osoby i wtedy zwycięża ten, kto ma więcej punktów.

Faza podsumowująca:

Nauczyciel wręcza nagrody zwycięzcom.
Uczniowie odnoszą się do postawionych sobie celów lekcji, ustalają które osiągnęli, a które wymagają jeszcze pracy, jakiej i kiedy. W razie potrzeby nauczyciel dostarcza im informację zwrotną kształtującą.

Praca domowa:

Odnaleźć w Internecie 5 symboli elementów obwodów elektrycznych lub elektronicznych, których nie zawiera grafika interaktywna.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Grafika może być użyta jako materiał pomocniczy lub biblioteka symboli na każdej lekcji z działu „prąd elektryczny”.