Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

SCENARIUSZ LEKCJI

Imię i nazwisko autorki: Magdalena Fuhrmann

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Zróżnicowanie religijne ludności świata

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum/technikum, zakres podstawowy, klasa II

Podstawa programowa

VIII. Przemiany struktur demograficznych i społecznych oraz procesy osadnicze: rozmieszczenie i liczba ludności, przemiany demograficzne, migracje, zróżnicowanie narodowościowe, etniczne i religijne, kręgi kulturowe, sieć osadnicza, procesy urbanizacji, rozwój obszarów wiejskich.

Uczeń:

10) charakteryzuje zróżnicowanie religijne ludności świata i Polski oraz wpływ religii na życie społeczne i gospodarkę.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • poznaje rożne religie,

 • opisuje cechy charakterystyczne poszczególnych religii,

 • wskazuje państwa, w których występuje dana religia,

 • omawia przestrzenne i ilościowe rozmieszczenie wyznawców poszczególnych religii.

Strategie nauczania: asocjacyjna

Metody nauczania: blended learning, IBSE

Forma zajęć: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach

Środki dydaktyczne: e‑materiał, komputer, projektor multimedialny, zeszyt, atlas geograficzny

Materiały pomocnicze

Keller J. i in. (red.), Zarys dziejów religii, Iskry, Warszawa 1988.

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca

 • Nauczyciel pyta uczniów, jakie znają religie i czym się one charakteryzują, jakie znają cechy charakterystyczne poszczególnych religii. Podane przez uczniów informacje zapisywane są na tablicy.

 • Przedstawienie celów lekcji.

Faza realizacyjna

 • Nauczyciel kolejno omawia zagadnienia przedstawione w e‑materiale.

 • Po przedstawieniu i wyjaśnieniu e‑materiału nauczyciel w formie ustnej weryfikuje zrozumienie materiału przez uczniów. Weryfikowane są także zapisane wcześniej na tablicy informacje.

 • Uczniowie zapoznają się z filmem edukacyjnym.

 • Uczniowie w parach wykonują polecenia do filmu.

 • Po przygotowaniu odpowiedzi poszczególne pary prezentują swoje spostrzeżenia.

 • Nauczyciel na forum klasy weryfikuje poprawność wykonania zadania.

 • Jeśli pozostanie czas – uczniowie indywidualnie wykonują ćwiczenia z bloku „Sprawdź się”.

Faza podsumowująca

 • Przypomnienie celów lekcji.

 • Podsumowanie wiedzy zaprezentowanej na lekcji.

 • Utrwalenie najważniejszych pojęć, szczególnie tych, które sprawiały uczniom najwięcej problemów podczas zajęć.

 • Ocena pracy uczniów podczas lekcji.

Praca domowa

 • Utrwalenie wiadomości zawartych w e‑materiale.

 • Wykonanie prezentacji lub posteru na temat miejsc istotnych dla chrześcijaństwa (w tym prawosławia), islamu, hinduizmu. Uczniowie wykonują prace w niewielkich zespołach, o wielkości których decyduje nauczyciel (w zależności od wielkości klasy).

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Film edukacyjny zawarty w e‑materiale może zostać wykorzystany podczas zajęć poświęconych poszczególnym kręgom kulturowym na świecie (zakres podstawowy: VIII. 11; zakres rozszerzony: VIII. 3).