Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Stanisław Mrozowicz

Przedmiot: Historia

Temat: Wojna Greków o niepodległość

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Zakres podstawowy
XXX. Europa i świat po kongresie wiedeńskim. Uczeń:
2) opisuje funkcjonowanie systemu wiedeńskiego i charakteryzuje próby jego podważenia;
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
XXX. Europa i świat po kongresie wiedeńskim. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
1) ocenia rolę Świętego Przymierza;
2) charakteryzuje ruchy społeczne i niepodległościowe w I poł. XIX w.;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wskazuje przyczyny wybuchu wojny o niepodległość Grecji;

 • omawia przebieg i charakter walk;

 • charakteryzuje politykę mocarstw względem antytureckiego powstania Greków;

 • wyjaśnia znaczenie takich pojęć jak filhellenizm i panhellenizm;

 • ocenia ostateczne efekty wojny i sytuację Greków po wojnie.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • analiza materiału źródłowego (porównawcza);

 • dyskusja.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel wyświetla temat oraz cele zajęć i prosi wybranego ucznia lub uczennicę o ich przeczytanie.

 2. Następnie poleca uczniom przygotować w parach pytania związane z tematem lekcji. Czego uczniowie chcą się dowiedzieć? Co ich interesuje w związku z nim?

Faza realizacyjna:

 1. Praca z tekstem. Uczniowie indywidualnie zapoznają się z treścią sekcji „Przeczytaj” i zapisują na kartkach minimum pięć pytań do tekstu. Uwaga: każde z pytań powinno rozpoczynać się od słowa „dlaczego”. Wybrana osoba zbiera pytania do urny. Nauczyciel dzieli uczniów na pięcioosobowe grupy, które losują pytania z puli i przygotowują odpowiedzi. Zespół, który jest gotowy, zgłasza się i przedstawia rezultaty swojej pracy. Pozostali uczniowie wraz z nauczycielem weryfikują poprawność odpowiedzi.

 2. Uczniowie wykonują indywidualnie ćwiczenia od 1 do 3 z sekcji „Sprawdź się”. Następnie wylosowane osoby przedstawiają odpowiedzi, nauczyciel sprawdza ich poprawność.

 3. Praca z multimedium („Mapa interaktywna”). Uczniowie zapoznają się z materiałem, a następnie ochotnik czyta polecenie 2: „Wyjaśnij, dlaczego wojna grecko‑turecka miała tak brutalny przebieg. Dlaczego tak często dochodziło do masakr ludności dokonywanych przez obydwie strony konfliktu?”. Nauczyciel prosi uczniów, aby wykonali je w parach. Następnie wybrana osoba prezentuje propozycję odpowiedzi, a pozostali uczniowie się do niej ustosunkowują. Nauczyciel w razie potrzeby uzupełnia odpowiedź.

 4. Utrwalanie wiedzy i umiejętności. Nauczyciel, korzystając z tablicy interaktywnej lub rzutnika, wyświetla treść ćwiczenia 4 zawartego w sekcji „Sprawdź się”. Następuje wspólne rozwiązanie zadania na forum klasy.

 5. Uczniowie w parach wykonują ćwiczenie 5: przyporządkowują do poszczególnych państw interesy, jakimi kierowały się one w polityce wobec Greków. Nauczyciel obserwuje postęp pracy.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy temat lekcji i cele zawarte w sekcji „Wprowadzenie”. W kontekście ich realizacji następuje omówienie ewentualnych problemów z rozwiązaniem ćwiczeń i poleceń z sekcji „Sprawdź się”.

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów.

Praca domowa:

Wykonaj ćwiczenie 7.

Materiały pomocnicze:

A. Bojarski, Powstanie Greków w latach 1821–1829, Warszawa 2011.

J. Bonarek, T. Czekalski, S. Sprawski, S. Turlej, Historia Grecji, Kraków 2005.

Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 1815–1849, pod red. W. Zajewskiego, Warszawa 1991.

R. CloggHistoria Grecji nowożytnej, tłum. W. Gałąska, Warszawa 2006.

Wskazówki metodyczne:

 • Uczniowie na podstawie sekcji „Mapa interaktywna” przygotowują prezentację multimedialną będącą podsumowaniem lekcji.