Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Małgorzata Krzeszowska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Funkcje systemu politycznego

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

V. Państwo, myśl polityczna i demokratyzacja. Uczeń:

5) przedstawia różne rozumienia pojęcia polityki; analizuje, na wybranych przykładach, zjawiska konfliktu i kompromisu politycznego.

VIII. Modele sprawowania władzy. Uczeń:

6) charakteryzuje systemy polityczne z zachwianym podziałem władzy – parlamentarno‑komitetowy/rządy konwentu (na przykładzie Konfederacji Szwajcarii) i superprezydencki (na przykładzie Federacji Rosyjskiej); przedstawia instytucjonalne warunki funkcjonowania demokracji w takich systemach.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcie systemu politycznego;

 • charakteryzuje funkcje systemu politycznego;

 • przedstawia rolę systemu politycznego dla sprawnego funkcjonowania państwa;

 • analizuje znaczenie funkcji: regulacyjnej, mediacyjnej, adaptacyjnej i innowacyjnej systemu politycznego.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • gra interaktywna;

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji:

Faza wstępna:

1. Przedstawienie tematu „Funkcje systemu politycznego” i celów zajęć.

2. Uczniowie zapoznają się z wprowadzeniem oraz układają pytania do tematu, na które chcieliby uzyskać odpowiedź w czasie lekcji.

Faza realizacyjna:

1. Podział klasy na grupy. Każda z nich opracowuje fragment materiału z sekcji „Przeczytaj”. Po zakończeniu pracy przedstawiciele zespołów prezentują przydzielone zagadnienie. Pozostali uczniowie sporządzają notatki, mogą zadawać pytania i weryfikować przedstawione informacje.

2. Dyskusja na temat funkcji systemu politycznego. Uczniowie analizują je i oceniają ich znaczenie dla systemu politycznego. Na koniec wybrana osoba przedstawia wnioski.

3. Podział na grupy. Każdy zespół rozwiązuje quiz w sekcji „Gra interaktywna”. Wynotowują najistotniejsze informacje. Następnie wykonują ćwiczenie 1 dołączone do multimedium.

4. Dyskusja: „Czy system polityczny w Polsce działa sprawnie?”. Wnioski z dyskusji wpisywane są w ćwiczeniu 2 dołączonym do multimedium.

5. Uczniowie wykonują indywidualnie ćwiczenia nr 1–4 z sekcji „Sprawdź się”, a następnie porównują swoje odpowiedzi z kolegą lub koleżanką.

Faza podsumowująca:

1. Praca w parach. Uczniowie tworzą krzyżówkę podsumowującą zajęcia. Pary siedzące obok siebie wymieniają się krzyżówkami i je rozwiązują.

2. Odpowiedzi na pytania sformułowane na początku zajęć. Jeśli uczniowie sami nie potrafią na nie odpowiedzieć, nauczyciel naprowadza ich na właściwe tory rozumowania.

Praca domowa:

1. Przygotuj kilka pytań dotyczących poruszanych na zajęciach zagadnień, których możesz się spodziewać na kartkówce.

2. Rozwiąż pozostałe ćwiczenia. Przygotuj uzasadnienie swoich odpowiedzi.

Materiały pomocnicze:

Słownik myśli społeczno‑politycznej, praca zbiorowa, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2007.

Jolanta Bryła, Zbigniew Czachór, Włodzimierz Malendowski, Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 2016.

Społeczeństwo i polityka, red. Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Uczniowie mogą wykorzystać grę interaktywną w ramach powtórzenia wiadomości.