Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Ewa Orlewicz

Przedmiot: Filozofia

Temat: Podyskutujmy o gustach

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Pojęcie filozofii. Uczeń:

2) wymienia i charakteryzuje ważniejsze dyscypliny filozofii: metafizyka (ontologia), epistemologia, etyka, filozofia przyrody, antropologia filozoficzna, teologia filozoficzna, filozofia piękna i sztuki (estetyka), filozofia polityki;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele lekcji (językiem ucznia):

 • Dowiesz się, czym jest estetyka, jakie przyjmuje teorie i czym są problemy, którymi się zajmuje.

 • Zdobędziesz umiejętność rozróżnienia sztuki niskiej i wysokiej.

 • Porównasz dawne i obecne definicje piękna i brzydoty.

 • Zrozumiesz, czym jest anestetyka.

 • Nauczysz się analizować dzieła sztuki, korzystając z wielkiej teorii piękna i koncepcji dzieła otwartego.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • zna i charakteryzuje główne dyscypliny filozoficzne, opisuje ich problematykę i posługuje się odpowiednią terminologią;

 • dostrzega w poglądach filozofów paradygmaty myślowe, które są obecne w kulturze na przestrzeni wieków;

 • identyfikuje różne problemy, stanowiska i nurty filozoficzne na przykładach pytań i twierdzeń filozofów.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • dyskusja;

 • galeria zdjęć interaktywnych.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia uczniom e‑materiał: „Podyskutujmy o gustach”. Uczniowie mają zapoznać się z treściami w sekcji „Przeczytaj” i przygotować różne przykłady dzieł sztuki, od tradycyjnie pojmowanego malarstwa po przykłady np. street artu i performansu.

Faza wprowadzająca:

 1. Nauczyciel loguje się na platformie i, na tablicy interaktywnej lub za pomocą rzutnika, wyświetla stronę tytułową e‑materiału. Następnie prosi wybraną osobę o odczytanie tematu lekcji oraz celów. Wspólne ustalenie kryteriów sukcesu.

 2. Uczniowie prezentują przykłady dzieł sztuki, omawiając ich treść i przedstawiając autorów. Po prezentacjach nauczyciel inicjuje krótką dyskusję wprowadzającą w temat lekcji. Pyta uczniów, co decyduje o tym, że dzieła takie, jak zaprezentowali wcześniej, można uznać za sztukę. Uczniowie próbują ustalić współczesną definicję sztuki/dzieła sztuki.

Faza realizacyjna:

 1. Praca z tekstem. Nauczyciel ocenia, na podstawie informacji na platformie, stan przygotowania uczniów do zajęć. Jeżeli jest ono niewystarczające, prosi o ciche zapoznanie się z treścią w sekcji „Przeczytaj”. Jeżeli zaś uczestnicy zajęć zaznajomili się wcześniej z tekstem, prosi, aby w parach wynotowali minimum trzy najważniejsze, ich zdaniem, kwestie poruszone w e‑materiale. Następnie pary łączą się w grupy czteroosobowe i, dyskutując, wybierają wspólnie najważniejszy wątek. Na koniec każda z grup na forum przedstawia i argumentuje swój wybór.

 2. Praca z multimedium. Uczniowie zapoznają się z multimedium w sekcji „Galeria zdjęć interaktywnych” i z przedstawioną w nim koncepcją dzieła otwartego Umberto Eco. Następnie, pracując w grupach 4‑osobowych, wybierają jedno z dzieł sztuki zaprezentowanych we wprowadającej fazie lekcji i próbują je przeanalizować, idąc tropem pytań zawartych w multimedium. Określają, kim jest artysta i w jakim celu stworzył swoje dzieło, następnie charakteryzują efekt pracy artysty, by na samym końcu zdefiniować odbiorcę i sposób odbioru, a także możliwe interpretacje, odłączone już niekiedy nawet od celu i wyobrażenia artysty. Po wyznaczonym czasie grupy prezentują swoje analizy i omawiają je na forum klasy. Nauczyciel udziela uczniom informacji zwrotnej.

 3. Ćwiczenia przedmiotowe. Uczniowie wykonują indywidualnie ćwiczenia 1‑4 w e‑materiale. Omówienie udzielonych odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 1. W ramach podsumowania uczniowie odpowiadają na pytanie zawarte w ćwiczeniu nr 5: Popularne powiedzenie mówi, że o gustach się nie dyskutuje. Jeżeli jednak zgodzimy się z twierdzeniem, że wartości estetyczne istnieją obiektywnie, to jaki z tego płynie wniosek?

 2. Wybrany uczeń podsumowuje zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności.

Praca domowa:

 1. Ćwiczenia 6‑8 w e‑materiale.

Materiały pomocnicze:

 • Gołaszewska M., Zarys estetyki, Warszawa 1985.

 • Tatarkiewicz W., Historia estetyki, tomy 1‑3, Wrocław 1962‑67.

 • Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Nauczyciel może wykorzystać medium w sekcji „Galeria zdjęć interaktywnych” do pracy przed lekcją. Uczniowie zapoznają się z jego treścią i przygotowują do pracy na zajęciach.