Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Anna Rabiega

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Rozpad Jugosławii

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

XIII. Ład międzynarodowy. Uczeń:

10) przedstawia konflikty międzynarodowe i etniczne w nieunijnej części Europy; lokalizuje je, wyjaśnia ich przyczyny i konsekwencje.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • analizuje genezę konfliktu w byłej Jugosławii;

 • charakteryzuje przebieg konfliktu;

 • ocenia konsekwencje tych wydarzeń i przyjęte rozwiązania, które pozwoliły doprowadzić do zakończenia działań zbrojnych.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • mapa myśli;

 • metoda jigsaw;

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Interpretacja cytatu zamieszczonego we „Wprowadzeniu”. Uczniowie przedstawiają swoje opinie i dyskutują na ich temat.

 2. Przedstawienie tematu „Rozpad Jugosławii” i celów zajęć.

Faza realizacyjna:

 1. Praca z animacją. Uczniowie zapoznają się z jej treścią, a następnie w formie mapy myśli zapisują czynniki, które przyczyniły sią do rozpadu Jugosławii.

 2. Metoda jigsaw. Uczniowie odliczają do sześciu. Następnie łączą się w zespoły wg przydzielonych numerów. Każda grupa opracowuje fragment materiału z sekcji „Przecztaj” od podrozdziału „Wojna dziesięciodniowa”. Po zakończeniu pracy uczniowie zmieniają zespoły tak, by w każdym znalazła się przynajmniej jedna osoba z poprzednich grup. Uczniowie dzielą się wiedzą zdobytą wcześniej i uczą się od siebie nawzajem. Następnie chętne/wybrane osoby omawiają przydzielone zagadnienia. Pozostali uczniowie mogą zadawać pytania i weryfikować przedstawione informacje.

 3. Uzupełnienie mapy myśli o następne czynniki mające wpływ na rozpad Jugosławii.

 4. Uczniowie dobierają się w pary i wykonują ćwiczenia nr 5–8. Następnie konsultują swoje rozwiązania z inną parą uczniów i ustalają jedną wersję odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 1. Chętne/wybrane osoby dokonują podsumowania zajęć ze swojego punktu widzenia.

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne, których nie rozwiązali na zajęciach.

 2. Przygotuj kilka pytań dotyczących poruszanych na zajęciach zagadnień, których możesz się spodziewać na kartkówce.

Materiały pomocnicze:

 • Dawid Warszawski, Niewygodny sprawozdawca ONZ. Co Tadeusz Mazowiecki robił w b. Jugosławii, wyborcza.pl.

 • Marko Babić, Bośnia i Hercegowina – specyfika systemu politycznego, [w:] Małe państwa Europy, specyfika systemu politycznego i aktywności międzynarodowej, red. Dariusz Popławski, 2009.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Uczniowie mogą wykorzystać animację do przygotowania osi czasu z najważniejszymi wydarzeniami dotyczącymi państwowości na Bałkanach.