Imię i nazwisko autora: Magdalena Filewicz

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Rozwój rolnictwa w Polsce na przestrzeni wieków

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum i technikum, zakres podstawowy, klasa III

PODSTAWA PROGRAMOWA

XV. Społeczeństwo i gospodarka Polski: rozmieszczenie ludności i struktura demograficzna, saldo migracji, struktura zatrudnienia i bezrobocie, urbanizacja i sieć osadnicza, warunki rozwoju rolnictwa, restrukturyzacja przemysłu, sieć transportowa, atrakcyjność turystyczna.

Kształtowane kompetencje kluczowe

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się,

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • opisuje rozwój rolnictwa w Polsce na przestrzeni wieków,

 • rozpoznaje narzędzia używane w rolnictwie dawniej i współcześnie,

 • ocenia rozwój rolnictwa polskiego na tle innych krajów.

Strategie nauczania: asocjacyjna, emocjonalna

Metody i techniki nauczania: blended‑learning

Formy zajęć: indywidualne

Środki dydaktyczne: e‑materiał, komputer, rzutnik

Materiały pomocnicze

Bański J., Atlas rolnictwa Polski, rozdział 3. Rozwój gospodarki rolnej w Polsce, www.igipz.pan.pl [dostęp online 18.12.2020].

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca

 • Czynności wstępne (powitanie, sprawdzenie listy obecności, sprawdzenie pracy domowej).

 • Przedstawienie celów lekcji.

 • Wprowadzenie do tematu. Pogadanka nauczyciela z uczniami na temat współczesnego rolnictwa w Polsce, m.in. funkcjonowania gospodarstw rolnych i znaczenia rolnictwa dla gospodarki.

Faza realizacyjna

 • Nauczyciel przedstawia uczniom fragment e‑materiału, w krótkim wykładzie wyjaśnia, jak rozwijało się rolnictwo w Polsce.

 • Następnie nauczyciel wyświetla uczniom film edukacyjny.

 • Uczniowie odpowiadają na polecenie do filmu.

 • Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów, ocenia uczniów aktywnych.

Faza podsumowująca

 • Podsumowanie i utrwalenie wiedzy poprzez rozwiązanie ćwiczeń zawartych w e‑materiale.

Praca domowa

 • Jakie rośliny obecnie uprawiane są w Polsce najczęściej? Czy wykorzystanie ich zawsze kształtowało się na podobnym poziomie?

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Film zawarty w e‑materiale pozwala na przejrzyste przekazanie tematu, systematyzuje wiedzę ucznia i wpływa na jej poszerzenie. Może być wykorzystany jako samodzielne multimedium. Temat zostaje też zrealizowany w wypadku pominięcia multimedium bazowego. Multimedium można wykorzystać przy powtórzeniu materiału z całego działu w celu przypomnienia lub w materiale ,,Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo”(21P).