1
Pokaż ćwiczenia:
RmibYE4ogJZWG1
Ćwiczenie 1
W czym przejawiał się rozwój wsi w średniowieczu? Możliwe odpowiedzi: 1. zakładano nowe wsie, wprowadzano trójpolówkę i dano chłopom ziemię na własność, 2. karczowano lasy pod uprawy i zwolniono chłopów z pańszczyzny, 3. zakładano nowe wsie, karczowano lasy pod uprawy i wprowadzono trójpolówkę, 4. osuszano bagna, wprowadzono trójpolówkę i zwolniono chłopów z danin
R6WVnSSqJ4RFT1
Ćwiczenie 2
Nowe narzędzia, które w średniowieczu usprawniły pracę na wsi to: Możliwe odpowiedzi: 1. kosy, brony, kombajny, 2. pługi, kosy i brony, 3. siekiery, dłuta, kosy, 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Ćwiczenie 3
R1VhilvfFJB4C1
Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz, jakie zjawisko zostało w nim opisane.
<br/Kmiecie (chłopi) winni pracować mniej lub więcej jeden dzień w tygodniu. A także, pragnąc zaradzić pożytkowi naszych poddanych (…) stanowimy i postanawiamy, aby (…) wszyscy pojedynczy chłopi (…) wszystkich i poszczególnych wsi, zarówno naszych, jak i naszych poddanych (…) nam i swoim panom z każdego łanu (ok. 17 ha) jeden dzień tygodniowo odpracowywali. Tu uzupełnij
Źródło: Epoka nowożytna. Teksty źródłowe (...), oprac. M. Ferenc, Kraków 2001, s. 223. s. 79
RR5sYJyJAImxW2
Ćwiczenie 4
Dopasuj opis do okresu rozwoju rolnictwa. Podstawowym narzędziem rolniczym stało się drewniane radło. Oprócz użyźniania gleby popiołem ze spalonej słomy i roślinności zarastającej pola zapoczątkowano także wzbogacenie jej urodzajności nawozem zwierzęcym. Możliwe odpowiedzi: 1. Okres przedfeudalny, 2. Dwudziestolecie międzywojenne, 3. Gospodarka rolna w okresie zaborów, 4. Gospodarka feudalna do XV wieku W wyniku stałej  uprawy ziemi i zastosowania narzędzi ornych, wzrosła produkcja rolnicza i pojawiły się nadwyżki żywności.  Ludność zaczęła zajmować się zajęciami pozarolniczym i rozwinęły się wówczas pierwsze osady rzemieślniczo - handlowe. Osady wiejskie miały na ogół zwartą zabudowę z przysiółkami. W obrębie gospodarstwa pojawiły się budynki gospodarskie, takie,  jak stajnie, obory. Możliwe odpowiedzi: 1. Okres przedfeudalny, 2. Dwudziestolecie międzywojenne, 3. Gospodarka rolna w okresie zaborów, 4. Gospodarka feudalna do XV wieku  Postęp techniczny, wzrost nawożenia, melioracje oraz mechanizacja rolnictwa spowodowały duży wzrost produktywności użytków rolnych w stosunku do ubiegłego stulecia.  Wzrost powierzchni użytków rolnych stworzył  większe zapotrzebowanie na siłę pociągową,  więc rosło pogłowie wołów i koni. Możliwe odpowiedzi: 1. Okres przedfeudalny, 2. Dwudziestolecie międzywojenne, 3. Gospodarka rolna w okresie zaborów, 4. Gospodarka feudalna do XV wieku Niska produktywność rolnictwa i niedostateczne jego wyposażenie techniczne oraz brak kapitału  i przeludnienie wsi sprawiały, że sytuacja ludności rolniczej była bardzo trudna. Wszelkie nadwyżki żywności przeznaczone były na bieżące cele konsumpcyjne.  Możliwe odpowiedzi: 1. Okres przedfeudalny, 2. Dwudziestolecie międzywojenne, 3. Gospodarka rolna w okresie zaborów, 4. Gospodarka feudalna do XV wieku
Rj62uk9HCEb452
Ćwiczenie 5
Podaj prawidłową odpowiedź.

Była to forma socjalistycznej własności ziemskiej w Polsce w XX wieku. Gospodarstwo rolne, którego właścicielem było państwo. Tu uzupełnij
2
Ćwiczenie 6

Rozpoznaj narzędzia rolnicze przedstawione na zdjęciu oraz wypisz pod każdym z nich rodzaj pracy, do której służyły.

RbapK7hCYUrdO
Źródło: By Stanisław Kusza - http://cyfrowearchiwum.amu.edu.pl/archive/1017, CC BY-SA 3.0 pl https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en.
RGzwjjTwA8aH4
Tu uzupełnij
R1cQsIIIVBt9p
(Uzupełnij).
R1MMTqa3jwZPN
Źródło: Pixabay License, https://pixabay.com/pl/service/terms/#license.
R1YOrWGZ8Ee71
Tu uzupełnij
R12BD0C5xL21F
(Uzupełnij).
RpLfXxtVORa9u
Źródło: By Józef Burszta - http://cyfrowearchiwum.amu.edu.pl/archive/7916, CC BY-SA 3.0 pl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en.
R1Al4F6Gnt9g1
Tu uzupełnij
RDmNHHKqGlSuU
(Uzupełnij).
RS0xs6hPuRnLM
Źródło: By Chmee2 - Praca własna, CC BY-SA 3.0, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.
R1bm8JqB96ctZ
Tu uzupełnij
RXtPJSi7PV35G
(Uzupełnij).
RxWqliClvMpcP
(Uzupełnij).
R1Vv0PGVSlk4U2
Ćwiczenie 7
Uzupełnij tekst. W rolnictwie neolitycznym na ziemiach polskich przeważały  dwie techniki uprawy ziemi:  1. pierwotne kopieniactwo i technika wypaleniskowa, 2. folwarczno-pańszczyźnianą, 3. kmieciów, 4. komasacji.
Gospodarkę 1. pierwotne kopieniactwo i technika wypaleniskowa, 2. folwarczno-pańszczyźnianą, 3. kmieciów, 4. komasacji  charakteryzował folwark stanowiący podstawę gospodarowania i pańszczyzna wynikająca z poddaństwa chłopów -  1. pierwotne kopieniactwo i technika wypaleniskowa, 2. folwarczno-pańszczyźnianą, 3. kmieciów, 4. komasacji
W okresie międzywojennym doszło do 1. pierwotne kopieniactwo i technika wypaleniskowa, 2. folwarczno-pańszczyźnianą, 3. kmieciów, 4. komasacji gruntów rolnych.
R1OkFKjL7u4lC3
Ćwiczenie 8
Przyporządkuj rodzaj użytkowania ziemi do opisu. Trójpolówka Możliwe odpowiedzi: 1. Sposób uprawy roli polegający na podzieleniu pola na części. Każdego roku uprawiane są tylko dwie z nich, a trzecia ugoruje, co pozwala na „odpoczywanie” ziemi. Jedno pole obsiewano jesienią zbożem ozimym, drugie obsiewano wiosną zbożem jarym, a trzecie pole ugorowane stanowiło pastwisko., 2. System zagospodarowania ziemi uprawnej, oparty na zaplanowanym z góry na wiele lat następstwie roślin po sobie, na wyznaczonym do tego celu obszarze podzielonym na pola, jednocześnie dostosowany do specyficznych warunków rolniczo-ekonomicznych gospodarstwa., 3. Przemienna forma uprawy dwóch pól. Jedno pole obsiewano zbożem jarym lub ozimym, a drugie ugorowano, aby zapobiec nadmiernemu wyjaławianiu gleby., 4. Polegał na tym, że las wypalano i w jego miejscu uprawiano przy pomocy prymitywnych narzędzi, np. kopaczki, zboża nawet przez kilkanaście lat, aż do wyczerpania gleby. Dwupolówka Możliwe odpowiedzi: 1. Sposób uprawy roli polegający na podzieleniu pola na części. Każdego roku uprawiane są tylko dwie z nich, a trzecia ugoruje, co pozwala na „odpoczywanie” ziemi. Jedno pole obsiewano jesienią zbożem ozimym, drugie obsiewano wiosną zbożem jarym, a trzecie pole ugorowane stanowiło pastwisko., 2. System zagospodarowania ziemi uprawnej, oparty na zaplanowanym z góry na wiele lat następstwie roślin po sobie, na wyznaczonym do tego celu obszarze podzielonym na pola, jednocześnie dostosowany do specyficznych warunków rolniczo-ekonomicznych gospodarstwa., 3. Przemienna forma uprawy dwóch pól. Jedno pole obsiewano zbożem jarym lub ozimym, a drugie ugorowano, aby zapobiec nadmiernemu wyjaławianiu gleby., 4. Polegał na tym, że las wypalano i w jego miejscu uprawiano przy pomocy prymitywnych narzędzi, np. kopaczki, zboża nawet przez kilkanaście lat, aż do wyczerpania gleby. Technika wypaleniskowa Możliwe odpowiedzi: 1. Sposób uprawy roli polegający na podzieleniu pola na części. Każdego roku uprawiane są tylko dwie z nich, a trzecia ugoruje, co pozwala na „odpoczywanie” ziemi. Jedno pole obsiewano jesienią zbożem ozimym, drugie obsiewano wiosną zbożem jarym, a trzecie pole ugorowane stanowiło pastwisko., 2. System zagospodarowania ziemi uprawnej, oparty na zaplanowanym z góry na wiele lat następstwie roślin po sobie, na wyznaczonym do tego celu obszarze podzielonym na pola, jednocześnie dostosowany do specyficznych warunków rolniczo-ekonomicznych gospodarstwa., 3. Przemienna forma uprawy dwóch pól. Jedno pole obsiewano zbożem jarym lub ozimym, a drugie ugorowano, aby zapobiec nadmiernemu wyjaławianiu gleby., 4. Polegał na tym, że las wypalano i w jego miejscu uprawiano przy pomocy prymitywnych narzędzi, np. kopaczki, zboża nawet przez kilkanaście lat, aż do wyczerpania gleby. Płodozmian Możliwe odpowiedzi: 1. Sposób uprawy roli polegający na podzieleniu pola na części. Każdego roku uprawiane są tylko dwie z nich, a trzecia ugoruje, co pozwala na „odpoczywanie” ziemi. Jedno pole obsiewano jesienią zbożem ozimym, drugie obsiewano wiosną zbożem jarym, a trzecie pole ugorowane stanowiło pastwisko., 2. System zagospodarowania ziemi uprawnej, oparty na zaplanowanym z góry na wiele lat następstwie roślin po sobie, na wyznaczonym do tego celu obszarze podzielonym na pola, jednocześnie dostosowany do specyficznych warunków rolniczo-ekonomicznych gospodarstwa., 3. Przemienna forma uprawy dwóch pól. Jedno pole obsiewano zbożem jarym lub ozimym, a drugie ugorowano, aby zapobiec nadmiernemu wyjaławianiu gleby., 4. Polegał na tym, że las wypalano i w jego miejscu uprawiano przy pomocy prymitywnych narzędzi, np. kopaczki, zboża nawet przez kilkanaście lat, aż do wyczerpania gleby.