Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Beata Wojciechowska

Przedmiot: Matematyka

Temat: Przedział liczbowy nieograniczony i jego graficzna interpretacja

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

I. Liczby rzeczywiste. Zakres podstawowy.

Uczeń:

6) posługuje się pojęciem przedziału liczbowego, zaznacza przedziały na osi liczbowej.

III. Równania i nierówności. Zakres podstawowy.

Uczeń:

1) przekształca równania i nierówności w sposób równoważny;

3) rozwiązuje nierówności liniowe z jedną niewiadomą.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • kompetencje cyfrowe

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wie, jak graficznie zinterpretować zbiór liczb rzeczywistych

 • zaznacza zbiór liczb rzeczywistych na osi liczbowej

 • wie, jaki jest związek między przedziałem nieograniczonym, a zbiorem liczb rzeczywistych

 • zna sytuacje, w których przedział nieograniczony pojawia się, na przykład jako zbiór rozwiązań równań lub nierówności

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

Metody i techniki nauczania:

 • analiza przypadku

 • konkurs zadaniowy w grupach

Formy pracy:

 • praca w parach

 • praca indywidualna

 • praca w grupach

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do Internetu, słuchawki

 • zasoby multimedialne zawarte w e–materiale

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel podaje temat i cele zajęć oraz wspólnie z uczniami ustala kryteria sukcesu.

 2. Uczniowie przypominają sobie w parach zasady rozwiązywania równań i nierówności liniowych oraz działań na przedziałach ograniczonych.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie pracują w parach metodą analizy przypadku. Analizują przykłady zawarte w części „Przeczytaj” oraz film samouczek.

 2. Uczniowie konsultują z nauczycielem pojawiające się problemy i wątpliwości, a następnie wykonują indywidualnie polecenia umieszczone pod medium bazowym.

 3. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. W każdej grupie uczniowie losują zadania z puli za dwa, trzy i cztery punkty. Nauczyciel może wykorzystać ćwiczenia interaktywne lub przygotować dodatkowe zadania.

 4. W każdej grupie uczeń, który zdobędzie największą liczbę punktów, otrzymuje ocenę z aktywności.

Faza podsumowująca:

 1. Jako podsumowanie nauczyciel zadaje uczniom pytania dotyczące ćwiczeń.

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, udzielając im tym samym informacji zwrotnej.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne, których nie zdążyli wykonać na lekcji.

Materiały pomocnicze:

Przedziały liczbowe. Przedziały jako zbiory

Wskazówki metodyczne:

Film samouczek może być wykorzystany przez uczniów jako pomoc przy rozwiązywaniu ćwiczeń interaktywnych. Może być również pomocny przy utrwalaniu w domu wiadomości z lekcji.