Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Dorota Czarny

Przedmiot: Historia

Temat: Geneza i początek reformacji.

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

zakres podstawowy

XVI. Reformacja i jej skutki.

Uczeń:

1) wyjaśnia religijne, polityczne, gospodarcze, społeczne, kulturowe uwarunkowania i następstwa reformacji, opisując jej główne nurty i postaci;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

 • kompetencje obywatelskie,

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • opisuje kryzysową sytuację Kościoła katolickiego na przełomie średniowiecza i renesansu;

 • charakteryzuje postać Marcina Lutra i wyjaśnia motywy jego działania;

 • omawia rosnący konflikt ideowy między Kościołem katolickim a Marcinem Lutrem i jego zwolennikami;

 • analizuje główne założenia luteranizmu.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów,

 • wędrujące plakaty,

 • dyskusja,

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych,

 • rozmowa kierowana.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna,

 • praca w grupach,

 • praca w parach,

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki,

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale,

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda,

 • telefony z dostępem do internetu,

 • flipchaty i markery.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją

Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z tekstem zawartym w e‑materiale (bez filmu edukacyjnego), żeby mogli w czasie lekcji uczestniczyć w dyskusji.

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel podaje temat i cele lekcji.

 2. Nauczyciel prosi uczniów o wyjaśnienie słowa „reformacja”. Uczniowie starają się samodzielnie wyjaśnić pojęcie, nawiązując do osób i wydarzeń z 1517 roku.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel dzieli klasę na cztery lub osiem grup (w zależności od liczebności klasy), każdej z nich przydziela zadanie według poniższej rozpiski. Rozdaje wszystkim grupom arkusze z pytaniami i markery (każda grupa ma inny kolor markera). Prosi o wyznaczenie liderów grup, którzy będą kierowali pracą grupy. Wyjaśnia, że będziemy pracować metodą „wędrujących plakatów”, w razie konieczności tłumaczy, na czym ona polega.

Grupa 1 i 5: Co było powodem kryzysu w kościele?

Grupa 2 i 6: W jaki sposób Girolamo Savonarola i Erazm z Rotterdamu nawoływali do reformy w Kościele?

Grupa 3 i 7: Kim był Marcin Luter i w jaki sposób wyraził swoje niezadowolenie wobec bogactwa Kościoła i handlu odpustami?

Grupa 4 i 8: Czego dokonał Marcin Luter?

 1. Po wyznaczonym czasie nauczyciel prosi poszczególne grupy o prezentację swoich zadań. Zapisują oni najważniejsze informacje, zagadnienia na mapie mentalnej przygotowanej przez nauczyciela na tablicy. W razie konieczności nauczyciel zadaje dodatkowe pytania grupom i koordynuje pracę uczniów.

 2. Gdy wszystkie grupy skończą swoje prezentacje, nauczyciel prosi, aby uczniowie w parach przedstawili najważniejsze punkty doktryny Marcina Lutra. Uczniowie po krótkiej rozmowie podają swoje odpowiedzi, które zostają zapisane na tablicy.

 3. Na podsumowanie pracy z e‑materiałem oraz w grupach nauczyciel zadaje uczniom pytanie problemowe: Czy słuszne były poglądy reformatorów w XVI wieku? Zanim uczniowie odpowiedzą na pytanie, nauczyciel włącza film edukacyjny.

 4. Po obejrzeniu filmu uczniowie wyrażają swoje opinie – dyskusja.

 5. Nauczyciel prosi uczniów o zastanowienie się i wykonanie ćwiczeń 5 i 6. Po wyznaczonym czasie wybrane lub chętne osoby podają swoje odpowiedzi. W razie potrzeby nauczyciel koryguje odpowiedzi uczniów.

Faza podsumowująca:

 1. W ramach podsumowania uczniowie wykonują wskazane ćwiczenia w e‑materiale (np. 1‑4) i wspólnie omawiają odpowiedzi.

 2. Na koniec nauczyciel omawia przebieg lekcji i ocenia pracę uczniów w grupach.

Praca domowa:

 1. Na podstawie dzisiejszej lekcji oraz wiedzy, jaką posiadasz na temat religii protestanckiej, przygotuj prezentację (multimedialną lub w formie plakatu) dotyczącą podobieństw i różnic między religią protestancką (można wskazać jej odłamy) a religią katolicką.

Materiały pomocnicze:

Luteranie.pl, Artykuł 95 tez, dostępny w internecie: luteranie.pl.

Marcin Luter, Do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole nr 13. Reformacja, Warszawa 1960.

Katechizm Mniejszy i Większy Marcina Lutra, Warszawa 1959.

Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, zesz. 13., Warszawa 1960.

S. Cynarski, Historia powszechna 1500‑1648. Wybór tekstów źródłowych, Kraków 1981.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Znajdujące się w e‑materiale filmy mogą posłużyć do przeprowadzenia lekcji odwróconej. Wówczas uczniowie zapoznają się z nimi oraz z treścią sekcji „Przeczytaj” przed zajęciami, mogą również przygotować prezentacje dotyczące genezy reformacji oraz wystąpienia Marcina Lutra.