Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Marcin Sawicki

Przedmiot: historia

Temat: Wolny rynek i tradycyjne wartości. Reaganomika i thatcheryzm oraz ich wpływ na rozwój gospodarek zachodnich

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum

Podstawa programowa:

zakres podstawowy

LII. Dekolonizacja, integracja i nowe konflikty

Uczeń:

2) wyjaśnia przyczyny i przedstawia skutki konfliktów zimnowojennych, w tym wojny w Wietnamie, kryzysu kubańskiego oraz wojny w Afganistanie

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

 • kompetencje obywatelskie,

 • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • opowiada o karierach politycznych Ronalda Reagana i Margaret Thatcher;

 • wymienia główne założenia reaganomiki i thatcheryzmu;

 • wskazuje mocne i słabe strony polityki neoliberalnej w USA i Wielkiej Brytanii w latach 80.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • analiza materiału źródłowego (porównawcza);

 • dyskusja;

 • metaplan;

 • elementy dramy.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją:

Przed lekcją uczniowie powinni przypomnieć sobie zagadnienia dotyczące genezy i skutków kryzysów paliwowych z lat 70. Wybrany uczeń zdolny otrzymuje zadanie: zebrać informacje dotyczące początków kariery Margaret Thatcher i Ronalda Reagana oraz ich poglądów na gospodarkę i przygotować się do krótkiego opowiadania na ten temat podczas lekcji.

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy uczniom temat lekcji, nawiązując do zagadnień opisanych w sekcji „Wprowadzenie”. Omawia cele lekcji.

 2. W ramach rekapitulacji wtórnej uczniowie przypominają genezę oraz skutki kryzysów paliwowych dla gospodarek zachodnich.

Faza realizacyjna:

 1. Prezentacja uczniowska. Wskazany przed lekcją uczeń opowiada o początkach kariery, poglądach na gospodarkę oraz przyjacielskich relacjach łączących Margaret Thatcher i Ronalda Reagana. Nauczyciel może dopowiadać informacje, inni uczniowie mogą zadawać pytania prezentującemu.

 2. Praca z multimedium („Audiobook”). Uczniowie wysłuchują nagrania, a następnie indywidualnie wykonują polecenie 2: analizują stan gospodarki USA na początku lat 80. na podstawie przemówienia Ronalda Reagana. Przeprowadzają analizę SWOT. Po ustalonym czasie wybrana osoba przedstawia propozycję odpowiedzi, pozostali uczniowie mogą ją uzupełniać.

 3. Praca w grupach. Uczniowie dzielą się na czteroosobowe grupy, w których wskazują mocne i słabe strony reaganomiki oraz thatcheryzmu. Wybrane losowo grupy przedstawiają i – w razie potrzeby – uzasadniają swoje opinie.

 4. Uczniowie wykonują indywidualnie ćwiczenie 8 z sekcji „Sprawdź się”, proponując własne memy.

Faza podsumowująca:

 1. Element dramy. Nauczyciel, nawiązując do polecenia 3 z sekcji „Audiobook”, poleca, aby uczniowie podzielili między siebie role: amerykańskiego przedsiębiorcy, menedżera dużej firmy, robotnika przemysłowego, pracowniczki pomocy społecznej oraz działacza związków zawodowych, a następnie przygotowali krótką ocenę polityki Ronalda Reagana z punktu widzenia danej postaci. Wystąpienia losowo wybranych uczniów.

 2. Na koniec zajęć nauczyciel raz jeszcze wyświetla na tablicy interaktywnej lub przy użyciu rzutnika temat lekcji i cele zawarte w sekcji „Wprowadzenie”. W kontekście wyświetlonych treści prosi uczniów o rozwinięcie zdania: Na dzisiejszych zajęciach nauczyłem/nauczyłam się…

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenia 3 i 6 z sekcji „Sprawdź się”.

 2. (Dla uczniów chętnych) Wykonaj ćwiczenie 7, tworząc plakat na zadany temat.

Materiały pomocnicze:

K. Michałek, Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900–2001, Warszawa 2004.

Najnowsza historia świata, t. 1, 1945–1963, pod red. A. Patka, J. Rydla, J.J. Węca, Kraków 2000.

J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2010.

Wskazówki metodyczne:

Uczniowie mogą przed lekcją podzielić się na dwie grupy, z których jedna przygotuje prezentację dotyczącą polityki Ronalda Reagana, a druga – Margaret Thatcher. Audiobook może zostać wówczas wykorzystany jako materiał pomocniczy dla jednej z grup.