Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Dawid Tarczyński

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Wybrany problem życia społecznego w Polsce – analiza zjawiska i możliwości rozwiązania.

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

III. Struktura społeczna i problemy społeczne

Uczeń:

7) charakteryzuje wybrany problem życia społecznego w Rzeczypospolitej Polskiej; rozważa różne możliwości jego rozwiązania.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • poznaje przyczyny chorób cywilizacyjnych;

 • analizuje wybrane rodzaje chorób cywilizacyjnych;

 • charakteryzuje determinanty zdrowia;

 • określa sposoby przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym;

 • wyjaśnia, czym jest Narodowy Program Zdrowia.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem audiobooka.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Uczniowie odpowiadają na pytania:

 • Co rozumiecie pod pojęciem chorób cywilizacyjnych?

 • Jakie przykłady takich chorób możecie wymienić?

 • Jakie przyczyny tych chorób możecie wskazać?

 • Co waszym zdaniem ma zasadniczy wpływ na zdrowie człowieka?

 • Jak należy dbać o zdrowie?

 • Jakie przykłady polityki państwa ukierunkowanej na profilaktykę chorób cywilizacyjnych znacie?

Odpowiedzi są zapisywane na tablicy.

2. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

Faza realizacyjna

1. Wprowadzenie do zajęć – omówienie przez nauczyciela:

 • przyczyn chorób cywilizacyjnych;

 • wybranych rodzajów chorób cywilizacyjnych;

 • determinant zdrowia;

 • sposobów przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym;

 • Narodowego Programu Zdrowia.

2. Cały zespół klasowy podejmuje dyskusję na temat tego, czy ważniejsze jest zapobieganie, czy leczenie chorób. Wybrana osoba przedstawia wnioski.

3. Sporządzenie notatki z lekcji z podziałem na najważniejsze informacje dotyczące:

 • przyczyn chorób cywilizacyjnych;

 • wybranych rodzajów chorób cywilizacyjnych;

 • determinant zdrowia;

 • sposobów przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym;

 • Narodowego Programu Zdrowia.

4. Uczniowie w parach wykonują ćwiczenia 1–3 z sekcji „Sprawdź się”. Wspólne omówienie odpowiedzi.

Faza podsumowująca

1. Praca z audiobookiem. Uczniowie zapoznają się z materiałem i wykonują dołączone do niego ćwiczenia. Wspólne omówienie odpowiedzi.

2. Chętne lub wybrane osoby podsumowują lekcję ze swojego punktu widzenia.

Praca domowa:

Wykonanie ćwiczeń z modułu „Sprawdź się” (4–8).

Materiały pomocnicze:

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016–2020, sip.lex.pl.

Program Profilaktyki Raka Płuc, pacjent.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Audiobook może być wykorzystany jako inspiracja do zorganizowania akcji informacyjnej na temat depresji lub jako materiał do przygotowania prezentacji multimedialnej o wybranym problemie życia społecznego w Polsce.