Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Anna Jeżewska

Przedmiot: Matematyka

Temat: Najmniejsza/największa wartość funkcji w przedziale domkniętym

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

V. Funkcje. Zakres podstawowy.

Uczeń:

2) oblicza wartość funkcji zadanej wzorem algebraicznym;

3) odczytuje i interpretuje wartości funkcji określonych za pomocą tabel, wykresów, wzorów itp., również w sytuacjach wielokrotnego użycia tego samego źródła informacji lub kilku źródeł informacji.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • kompetencje cyfrowe

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wyznacza najmniejszą/największą wartość funkcji w przedziale domkniętym (o ile taka istnieje)

 • sprawdza, czy podana funkcja przyjmuje wartość najmniejszą/największą w przedziale domkniętym

 • uzasadnia, że podana liczba jest najmniejszą/największą wartością funkcji w przedziale domkniętym

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

Metody i techniki nauczania:

 • mapa myśli

 • dyskusja

Formy pracy:

 • praca indywidualna

 • praca w parach

 • praca w grupach

 • praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do Internetu, słuchawki

 • zasoby multimedialne zawarte w e–materiale

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel podaje temat i cele lekcji oraz ustala z uczniami kryteria osiągnięcia sukcesu.

 2. Uczniowie, pracując w grupach, tworzą mapę myśli zawierającą sposoby wyznaczania najmniejszej/największej wartości funkcji, bazując na dotychczasowej wiedzy.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie samodzielnie analizują przykłady zamieszczone w sekcji „Przeczytaj”.

 2. Po upływie wyznaczonego czasu łączą się w pary i dyskutują na temat przeczytanych treści.  Następnie, podzieleni na dwie grupy, omawiają sposoby wyznaczania najmniejszej i największej wartości funkcji na podstawie jej wykresu w przedziale domkniętym.

 3. Uzgadniają wnioski i przedstawiają je na forum klasy.

 4. Uczniowie oglądają animację przedstawiającą sposób wyznaczania najmniejszej/największej wartości funkcji określonej w przedziale domkniętym i rozwiązują samodzielnie wskazane polecenia.

 5. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne 1‑4 i wspólnie omawiają odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 1. Jeden z uczniów podsumowuje zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności.

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazując na mocne i słabe strony pracy uczniów.

 3. Nauczyciel ocenia indywidualną pracę i zaangażowanie poszczególnych uczniów.

Praca domowa:

 1. Uczniowie rozwiązują w domu ćwiczenia 5‑8.

 2. Zadanie dla chętnych:
  Funkcja f opisana jest za pomocą wzoru fx=x2-4, gdy x-8, -3. Wyznacz jej wartość największą/najmniejszą (o ile takie istnieją).

Materiały pomocnicze:

Funkcja i jej własności

Wskazówki metodyczne:

Nauczyciel może wykorzystać animację w czasie zajęć powtórzeniowych oraz w czasie zajęć na temat własności funkcji.