Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Magdalena Wojciechowska‑Rysiawa

Przedmiot: Matematyka

Temat: Siatka graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum lub technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

X. Stereometria. Zakres podstawowy.

Uczeń:

6) oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów, ostrosłupów, walca, stożka i kuli, również z wykorzystaniem trygonometrii i poznanych twierdzeń.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • kompetencje cyfrowe

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • rozpoznaje siatkę graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego

 • rysuje siatkę graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego

 • oblicza objętość, pole powierzchni, długości odcinków na podstawie siatki graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego

 • rozpoznaje odcinki zaznaczone w siatce graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów

 • rozmowa nauczająca

 • dyskusja

Formy pracy:

 • praca całą klasą

 • praca w parach

 • praca indywidualna

Środki dydaktyczne:

 • komputer z dostępem do Internetu, głośników i tablicy interaktywnej lub projektora

 • materiały zawarte w e–podręczniku

 • modele wykonane przez uczniów, słomki

 • przeźroczyste modele sześcianów z zaznaczonymi odcinkami

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel wraz z uczniami przypominają czym jest siatka bryły i odpowiadają na pytanie z czego składa się siatka graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego.

 2. Uczniowie dyskutują nad tym, co możemy zaznaczyć na siatce i co na jej podstawie obliczyć.

 3. Nauczyciel wraz z uczniami formułuje temat i kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel prezentuje, jak narysować siatkę graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, w której powierzchnia boczna jest prostokątem.

 2. Uczniowie zastanawiają się w parach jak inaczej może wyglądać siatka graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego.

 3. Nauczyciel prezentuje Aplet z siatką graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego i pokazuje, jak składa się ona w graniastosłup.

 4. Uczniowie wykonują w parach ćwiczenia z sekcji „Sprawdź się”.

 5. Nauczyciel prezentuje odpowiedzi. W razie potrzeby wybrany uczeń rozwiązuje zadanie na tablicy. Uczniowie dokonują samooceny.

Faza podsumowująca:

 1. Uczniowie wykonują samodzielnie polecenia z sekcji „Aplet”.

 2. Nauczyciel prezentuje właściwe odpowiedzi. Uczniowie dokonują samooceny.

 3. Uczniowie wraz z nauczycielem sprawdzają zrealizowanie kryteriów sukcesu ustalonych na początku lekcji.

Praca domowa:

Zadaniem uczniów jest narysowanie siatki graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego. Następnie sklejenie modelu i obliczenie jego objętości i pola powierzchni.

Materiały pomocnicze:

Wskazówki metodyczne:

Uczniowie mogą wykorzystać Aplet w domu jako pomoc w odrobieniu pracy domowej.