Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Krzysztof Kowaluk

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Odpowiedzialność konstytucyjna – w Polsce i USA

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

X. Kontrola władzy.

Uczeń:

11) charakteryzuje przedmiot i zakres odpowiedzialności konstytucyjnej; przedstawia procedury egzekwowania tej odpowiedzialności w Rzeczypospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje przedmiot i zakres odpowiedzialności konstytucyjnej;

 • przedstawia procedury egzekwowania odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce i USA;

 • wyjaśnia uwarunkowania różnic między dwoma tradycjami prawnymi.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • lekcja odwrócona;

 • gry interaktywne.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • lekcja odwrócona;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • dyskusja.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Rozpoczynając lekcję, nauczyciel prezentuje krótko istotę odpowiedzialności konstytucyjnej oraz rolę, jaką odgrywa ona w demokratycznym państwie prawa. Zwraca się do uczniów z pytaniem o różnice między odpowiedzialnością konstytucyjną a odpowiedzialnością polityczną.

2. Nauczyciel przedstawia temat i cele zajęć.

Faza realizacyjna

1. Wybrane osoby przedstawiają przygotowane wcześniej w domu prezentacje dotyczące procedury  impeachmentu i zasad odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce. Nauczyciel uzupełnia podane informacje.

2. Uczniowie wykonują ćwiczenie do gry interaktywnej. W toku burzy mózgów układają we właściwy sposób tabliczki z etapami odsuwania od władzy Prezydenta RP oraz Stanów Zjednoczonych.

3. Wspólnie z nauczycielem uczniowie zastanawiają się nad źródłami różnic między instytucją  impeachment a procedurą sądzenia przez Trybunał Stanu. Nauczyciel przedstawia kontekst historyczny.

Faza podsumowująca

1. Nauczyciel podsumowuje wcześniejsze dyskusje i zwraca uwagę na najważniejsze kwestie, o których należy pamiętać w kontekście odpowiedzialności konstytucyjnej.

2. Uczniowie wykonują ćwiczenia 1–5.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują ćwiczenia 6–8.

Materiały pomocnicze:

Wojcie.ch Jakubowski, Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Warszawa 2003.

Bogdan Lesiński, Jerzy Walachowicz, Historia ustroju państwa w tekstach źródłowych, Warszawa‑Poznań 1992.

Konstytycja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., sejm.gov.pl.

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, prawo.sejm.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Gra interaktywna może zostać wykorzystana przez uczniów indywidualnie lub podczas zajęć w charakterze uzupełnienia głównego tematu.