Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Dawid Tarczyński

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Przebieg postępowania administracyjnego

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

V. Prawo w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

10) przedstawia przebieg postępowania administracyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej; analizuje wzory zażaleń na postanowienia organów administracji oraz wzory skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Zakres rozszerzony

X. Kontrola władzy.

Uczeń:

8) wyjaśnia rolę sądownictwa administracyjnego w kontroli decyzji władz; przedstawia strukturę Naczelnego Sądu Administracyjnego i jego rolę w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • poznaje przebieg postępowania administracyjnego;

 • charakteryzuje rolę sądownictwa administracyjnego;

 • analizuje znaczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • burza mózgów;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem multimedium.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Uczniowie odpowiadają na pytania:

 • Czy wiecie, jak przebiega postępowanie administracyjne i potraficie wskazać jego najważniejsze fazy?

 • Czy potraficie wskazać różnice między postępowaniem administracyjnym i sądowo‑administracyjnym?

 • Co rozumiecie pod pojęciem Naczelny Sąd Administracyjny?

2. Odpowiedzi są zapisywane na tablicy przez wybraną osobę.

3. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

Faza realizacyjna

1. Wprowadzenie nauczyciela – omówienie:

 • czym jest postępowanie administracyjne wraz ze wskazaniem jego etapów;

 • wskazanie różnic między postępowaniem administracyjnym a sądowo‑administracyjnym;

 • wyjaśnienie znaczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

2. Na podstawie art. 13 Kodeksu postępowania administracyjnego w klasie zostaje przeprowadzona dyskusja na temat zalet i wad korzystania z instytucji mediacji i ugody w postępowaniu administracyjnym jako przejawów ogólnej zasady polubownego załatwiania spraw.

Uczniowie wypowiadają się po zapoznaniu się z fragmentem Kodeksu postępowania administracyjnego:

1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 13
§ 1. Organy administracji publicznej w sprawach, których charakter na to pozwala, dążą do polubownego rozstrzygania kwestii spornych oraz ustalania praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania w należących do ich właściwości sprawach, w szczególności przez podejmowanie czynności: skłaniających strony do zawarcia ugody, w sprawach, w których uczestniczą strony o spornych interesach; niezbędnych do przeprowadzenia mediacji.

§ 2. Organy administracji publicznej podejmują wszystkie uzasadnione na danym etapie postępowania czynności umożliwiające przeprowadzenie mediacji lub zawarcie ugody, a w szczególności udzielają wyjaśnień o możliwościach i korzyściach polubownego załatwienia sprawy.

kpa Źródło: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 10.06.2020 r.].

3. Sporządzenie notatki z lekcji z podziałem na najważniejsze informacje dotyczące:

 • przebiegu postępowania administracyjnego;

 • roli sądownictwa administracyjnego, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Faza podsumowująca

1. Wykonanie w parach ćwiczeń 5–8 z sekcji „Sprawdź się”.

2. Samodzielne rozwiązanie gry interaktywnej.

Praca domowa:

1. Wykonanie ćwiczeń 1–4 z modułu „Sprawdź się”.

2. Wykonanie ćwiczenia 1 do schematu interaktywnego.

Materiały pomocnicze:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, prawo.sejm.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Multimedium może być wykorzystane do lekcji powtórzeniowej lub jako materiał do przygotowania prezentacji multimedialnej dotyczącej sądownictwa administracyjnego.