Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RwZkCgW6y0MKX1
Ćwiczenie 1
Zaznacz, która data jest datą wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony. Możliwe odpowiedzi: 1. dzień nadania przesyłki w urzędzie pocztowym, 2. dzień, w którym organ administracji publicznej zapoznał się z treścią podania, 3. dzień doręczenia tego żądania organowi administracji publicznej, 4. dzień, w którym organ administracji publicznej dokonał pierwszej czynności w ramach postępowania
R5liqpm9zqh392
Ćwiczenie 2
Dopasuj instytucję do jej charakterystyki. ugoda administracyjna Możliwe odpowiedzi: 1. zatwierdzona wydaje takie skutki, jak decyzja wydana w toku postępowania administracyjnego, 2. służy wypracowaniu rozwiązania sprawy administracyjnej, 3. zmierza do wyjaśnienia i rozważenia okoliczności faktycznych i prawnych konkretnej sprawy oraz dokonania ustaleń dotyczących jej załatwienia, 4. jest zatwierdzana przez organ administracji publicznej mediacja w postępowaniu administracyjnym Możliwe odpowiedzi: 1. zatwierdzona wydaje takie skutki, jak decyzja wydana w toku postępowania administracyjnego, 2. służy wypracowaniu rozwiązania sprawy administracyjnej, 3. zmierza do wyjaśnienia i rozważenia okoliczności faktycznych i prawnych konkretnej sprawy oraz dokonania ustaleń dotyczących jej załatwienia, 4. jest zatwierdzana przez organ administracji publicznej
RKpFADG8XtjoE1
Ćwiczenie 3
Zaznacz, które sprawy należą do kompetencji Naczelnego Sądu Administracyjnego. Możliwe odpowiedzi: 1. rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, 2. wydawanie wyroków w sprawach o przestępstwa karno-skarbowe, 3. rozstrzyganie sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz między organami tych jednostek a organami administracji rządowej, 4. wydawanie wojewódzkiego dziennika urzędowego
2
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z załącznikami, a następnie wykonaj ćwiczenie.

RTCtqez8kqnUk

Przycisk umożliwiający pobranie załącznika A w formacie PDF.

Załącznik A
Źródło: dostępny w internecie: zdzieszowice.pl [dostęp 27.08.2021 r.].
Plik PDF o rozmiarze 29.71 KB w języku polskim
R165fIJbLEZoE

Przycisk umożliwiający pobranie załącznika B w formacie PDF.

Załącznik B
Plik PDF o rozmiarze 714.00 KB w języku polskim
RvXClt2I9BYcw

Przycisk umożliwiający pobranie załącznika C w formacie PDF.

Załącznik C
Plik PDF o rozmiarze 99.57 KB w języku polskim
R107yT4KK0pH9

Przycisk umożliwiający pobranie załącznika D w formacie PDF.

Załącznik D
Plik PDF o rozmiarze 118.95 KB w języku polskim
RKqVXi6pKgvlK
Rozstrzygnij, który z zaprezentowanych dokumentów stanowi rozstrzygnięcie – co do istoty sprawy – w postępowaniu administracyjnym. Możliwe odpowiedzi: 1. załącznik A, 2. załącznik B, 3. załącznik C, 4. załącznik D
Źródła dokumentów: zdzieszowice.pl, gaz-system.pl, starostwo.gliwice.pl, notatek.pl, dostęp 27.08.2021 r.
RZExiVSQqeXO6
Rozstrzygnij, który z zaprezentowanych dokumentów stanowi rozstrzygnięcie – co do istoty sprawy – w postępowaniu administracyjnym. Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. załącznik A, 2. załącznik B, 3. załącznik C, 4. załącznik D
Źródła dokumentów: zdzieszowice.pl, gaz-system.pl, starostwo.gliwice.pl, notatek.pl, dostęp 27.08.2021 r.
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 82
1. Do właściwości organów administracji architektoniczno‑budowlanej należą sprawy określone w ustawie i niezastrzeżone do właściwości innych organów.
2. Organem administracji architektoniczno‑budowlanej pierwszej instancji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jest starosta.
3. Wojewoda jest organem administracji architektoniczno‑budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych:
1) usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
2) hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych;
3) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek.

pb Źródło: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 27.08.2021 r.].
1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 17
Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są:
1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej;
2) w stosunku do wojewodów – właściwi w sprawie ministrowie;
3) w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 – odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku – organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością;
4) w stosunku do organów organizacji społecznych – odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku – organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.

kpa Źródło: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 10.06.2020 r.].
R1JJyNquIAGhh
Prezydent Wrocławia wydał decyzję odmawiającą Janowi Kowalskiemu udzielenia pozwolenia na budowę domu. Wskaż, do jakiego organu Jan Kowalski może się w takiej sytuacji odwołać. Powołaj się na odpowiednie przepisy prawne. (Uzupełnij).
R1ckmkCf5aK1q
Prezydent Wrocławia wydał decyzję odmawiającą Janowi Kowalskiemu udzielenia pozwolenia na budowę domu. Podaj, do jakiego organu Jan Kowalski może się w takiej sytuacji odwołać. Powołaj się na odpowiednie przepisy prawne. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Art. 25
§ 1. Osoba fizyczna, osoba prawna lub organ administracji publicznej mają zdolność występowania przed sądem administracyjnym jako strona (zdolność sądowa).
§ 2. Zdolność sądową mają także państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz organizacje społeczne nieposiadające osobowości prawnej.
§ 3. Zdolność sądową mają także inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli przepisy prawa dopuszczają możliwość nałożenia na te jednostki obowiązków lub przyznania uprawnień lub skierowania do nich nakazów i zakazów, a także stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa.
§ 4. Zdolność sądową mają ponadto organizacje społeczne, choćby nie posiadały osobowości prawnej, w zakresie ich statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób.

prawo Źródło: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 27.08.2021 r.].
RtqCPUTsXff8B
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie). Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Szymon Dubiel Jawne nagrody – wyrok NSA

NSA w wyroku z 12 maja 2021 r. jednoznacznie stwierdził, że informacje o nagrodach, wypłacanych pracownikom ze środków publicznych, są informacją publiczną. Nawet jeśli pracownik nie pełni funkcji publicznej. Jakie niesie to skutki dla jawności życia publicznego?

Sprawa dotyczyła naszego wniosku, skierowanego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (jeszcze przed połączeniem z Ministerstwem Sportu i Turystyki), o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nagród przyznanych pracownikom Ministerstwa. Minister udostępnił wnioskowaną informację w ograniczonym zakresie – przekazał nam wykaz nagród, zawierający stanowiska służbowe i kwoty nagród, ale bez imion i nazwisk, uznając, że to dane wrażliwe i nie podlegają udostępnieniu w trybie UDIP.

jawne Źródło: Szymon Dubiel, Jawne nagrody – wyrok NSA, 9.06.2021 r., dostępny w internecie: siecobywatelska.pl [dostęp 27.08.2021 r.].
RQED07fIYa1iE
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie). Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstami, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 79.1
Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.

konst Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 27.08.2021 r.].
1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 145a
§ 1. Można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja.
§ 2. W sytuacji określonej w § 1 skargę o wznowienie wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Art. 145aa
§ 1. Można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy zostało wydane orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które ma wpływ na treść wydanej decyzji.
§ 2. W sytuacji określonej w § 1 skargę o wznowienie wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

kpa Źródło: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 10.06.2020 r.].
RY06rZPJT5b38
Wyjaśnij, w jakich okolicznościach orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie skargi konstytucyjnej może stać się podstawą wznowienia postępowania administracyjnego. (Uzupełnij).