Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Paulina Wierzbińska

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Konflikty międzynarodowe i etniczne na obszarze Afryki – Rwanda, Burundi, Kongo

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

XIII. Ład międzynarodowy. Uczeń:

13) przedstawia konflikty międzynarodowe i etniczne w XXI wieku na obszarze Afryki i Bliskiego Wschodu; lokalizuje je i wyjaśnia ich przyczyny i konsekwencje.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wyjaśnia przyczyny wybuchu konfliktów zbrojnych w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich;

 • analizuje konsekwencje konfliktów etnicznych i ludobójstwa dla dalszego funkcjonowania państw w Afryce;

 • przedstawia przebieg konfliktów etnicznych i wojen domowych w Burundi, Rwandzie i Demokratycznej Republice Konga.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • odwrócona klasa;

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Uczniowie zapoznają się z treściami w sekcji „Przeczytaj”.

Faza wstępna:

 1. Uczniowie słuchają fragmentu książki „Dzisiaj narysujemy śmierć”.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat tego, jaką rolę w konflikcie odegrały inne państwa. Prosi o uzasadnienie, dlaczego ludobójstwo w Rwandzie jest klęską ONZ.

 2. Uczniowie przygotowują listę czynników, które mogły wpłynąć na zaostrzenie stosunków między Hutu i Tutsi. Szukają analogii do innych konfliktów międzynarodowych i etnicznych. Próbują odpowiedzieć na pytanie o to, czy są uniwersalne przyczyny, które mogą spowodować wybuch takiego konfliktu.

 3. Uczniowie wykonują ćwiczenia zamieszczone pod multimedium.

Faza podsumowująca:

 1. Uczniowie dyskutują na temat tego, w jaki sposób organizacje międzynarodowe mogą próbować zapobiegać podobnym konfliktom w przyszłości.

Praca domowa:

 1. Przygotuj notatkę na temat innych przykładów ludobójstwa w XX w.

Materiały pomocnicze:

 • Słownik myśli społeczno‑politycznej, praca zbiorowa, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2007.

 • J. Bryła, Z. Czachór, W. Malendowski, Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 2016.

 • A. Antoszewski, R. Herbut, Leksykon politologii, Wrocław 2002.

 • W. Tochman, Dzisiaj narysujemy śmierć, Wołowiec 2011.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Fragment książki Wojciecha Tochmana może być zachętą do tego, by zapoznać się z całym dziełem.