SCENARIUSZ LEKCJI

Imię i nazwisko autorki: Magdalena Fuhrmann

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Przebieg i konsekwencje procesów dezindustrializacji

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum/technikum, zakres podstawowy, klasa II

Podstawa programowa

XI. Przemysł: czynniki lokalizacji, przemysł tradycyjny i zaawansowanych technologii, dezindustrializacja i reindustrializacja, struktura produkcji energii i bilans energetyczny, zmiany wykorzystania poszczególnych źródeł energii, dylematy rozwoju energetyki jądrowej.

Uczeń:

3) analizuje przebieg i konsekwencje procesów dezindustrializacji w wybranych państwach świata oraz uzasadnia rolę procesów reindustrializacji na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Europy i Polski.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • wyjaśnia, czym jest proces dezindustrializacji,

 • omawia etapy procesu dezindustrializacji,

 • wskazuje przykłady państw, które przeszły proces dezindustrializacji.

Strategie nauczania: asocjacyjna

Metody i techniki nauczania: blended learning, IBSE

Formy pracy: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach

Środki dydaktyczne: e‑materiał, komputer, projektor multimedialny, zeszyt przedmiotowy

Materiały pomocnicze

Wieloński A., Geografia przemysłu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca

 • Nauczyciel przedstawia cele lekcji.

Faza realizacyjna

 • Nauczyciel rozmawia z uczniami o procesie industrializacji i jego cechach oraz przebiegu. Uczniowie na tej podstawie próbują najpierw sami zdefiniować proces dezindustrializacji.

 • Uczniowie zapoznają się z filmem edukacyjnym i wykonują notatki. Następnie weryfikują swoje wcześniejsze przypuszczenia dotyczące procesu dezindustrializacji.

 • Nauczyciel sprawdza zrozumienie treści filmu. Uczniowie na forum klasy wskazują, czym jest i jak przebiega proces dezindustrializacji, wskazują kraje, w których proces wystąpił lub występuje obecnie.

 • Uczniowie omawiają następnie różnice w procesie dezindustrializacji w krajach wyżej i słabiej rozwiniętych, w tym w Polsce.

 • W parach uczniowie zapoznają się z mapą myśli. Zastanawiają się, jakie konsekwencje ma proces dezindustrializacji we wskazanych dziedzinach: zatrudnienie, zasoby kapitałowe, eksport towarów, wielkość produkcji, rynek pracy, warunki i jakość życia, ceny usług, dochody państwa. Swoje spostrzeżenia zapisują na mapie.

 • Nauczyciel wskazuje pierwszą parę i prosi o omówienie konsekwencji dezindustrializacji w pierwszej grupie. Pozostali uczniowie sprawdzają, czy odpowiedź jest prawidłowa, jeśli nie, wspólnie omawiają poprawną odpowiedź. W ten sposób omawiane są wszystkie konsekwencje procesu dezindustrializacji. Uczniowie nanoszą poprawki na swoich mapach myśli i zachowują ostateczne wersje. Mapa będzie przydatna do późniejszego powtórzenia materiału.

Faza podsumowująca

 • Przypomnienie celów lekcji.

 • Podsumowanie wiedzy zaprezentowanej na lekcji.

 • Utrwalenie najważniejszych treści, szczególnie tych, które sprawiały uczniom najwięcej problemów podczas zajęć.

 • Ocena pracy uczniów podczas lekcji.

Praca domowa

 • Utrwalenie wiadomości przedstawionych na lekcji

 • Opisz przebieg i konsekwencje dezindustrializacji w swoim regionie (alternatywnie nauczyciel może wskazać konkretny region kraju).

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Film edukacyjny może zostać wykorzystany na innych, zróżnicowanych tematycznie lekcjach dotyczących rozwoju przemysłu oraz jego poszczególnych etapów (zakres podstawowy: IX. 1; XI. 1, XI. 3). Może zostać zastosowany także podczas lekcji dotyczącej historii rozwoju przemysłu.