Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Anna Juwan

Przedmiot: Biologia

Temat: Przystosowania w budowie i fizjologii układu oddechowego do lotu i nurkowania

Grupa docelowa: uczniowie III etapu edukacyjnego – kształcenie w zakresie rozszerzonym

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
XI. Funkcjonowanie zwierząt.
2. Porównanie poszczególnych czynności życiowych zwierząt, z uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie.
3) Wymiana gazowa i krążenie. Uczeń:
c) podaje przykłady narządów wymiany gazowej, wskazując grupy zwierząt, u których występują,

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Omówisz przystosowania układu oddechowego zwierząt latających do lotu.

 • Omówisz przystosowania układu oddechowego zwierząt nurkujących do nurkowania.

 • Wyjaśnisz, dlaczego zarówno zwierzęta latające, jak i nurkujące potrzebują jak największej ilości tlenu przy każdym wdechu.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • z użyciem komputera;

 • ćwiczenia interaktywne;

 • prezentacja;

 • analiza grafiki interaktywnej;

 • gra dydaktyczna;

 • mapa pojęć;

 • analiza tekstu źródłowego.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przed lekcją:

 1. Uczniowie zapoznają się z treścią w sekcji „Przeczytaj”.

 2. Dwóch chętnych uczniów pozyskuje samodzielnie informacje dotyczące przystosowań w budowie zwierząt do nurkowania i latania i przygotowuje prezentacje na ten temat. Prezentacje powinny obejmować materiał ilustracyjny (i ewentualnie filmowy) spoza e‑materiału.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel wyświetla cele zajęć z sekcji „Wprowadzenie”, a następnie wspólnie z uczniami ustala kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna:

 1. Prezentacje uczniów. Część właściwa lekcji zaczyna się od prezentacji efektów pracy w domu wybranych uczniów. Pozostali uczniowie zadają pytania prezentującym oraz uzupełniają informacje.

 2. Praca z treścią e‑materiału. Uczniowie dzielą się na grupy i na podstawie przeczytanego tekstu oraz informacji przedstawionych podczas prezentacji układają pytania do quizu dla innych zespołów. Nauczyciel wraz z uczniami określa zasady rywalizacji i punktowania dobrych odpowiedzi (np. gra na czas lub na liczbę poprawnych odpowiedzi). Następnie przygotowana gra zostaje przeprowadzona w klasie. Nauczyciel lub wybrany uczeń dba o prawidłowy przebieg quizu zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Nauczyciel ogłasza zwycięską grupę.

 3. Praca z multimedium („Grafika interaktywna”). Nauczyciel wyświetla grafikę interaktywną i wspólnie z uczniami dokonuje jej analizy. Prosi podopiecznych, by pracując w parach, wyjaśnili, w jaki sposób zmiany gęstości spermacetu ułatwiają kaszalotowi nurkowanie i wynurzanie się. Następnie uczniowie konsultują swoje rozwiązania z inną, najbliżej siedzącą parą.

 4. Uczniowie w parach, inspirując się grafiką interaktywną przedstawiającą przystosowania kaszalota spermacetowego do nurkowania, wykonują rysunek przedstawiający budowę dowolnego zwierzęcia latającego i wskazują na nim elementy stanowiące przystosowania do latania.

 5. Utrwalenie wiedzy i umiejętności. Uczniowie w parach wykonują ćwiczenie nr 7 (w którym mają za zadanie wyjaśnić – w odniesieniu do tekstu źródłowego – dlaczego ludzie z trudem pobierają tlen, gdy wspinają się na najwyższe szczyty Himalajów, a gęsi tybetańskie przelatują na wysokości ok. 9000 m n.p.m., z uwzględnieniem mechanizmu podwójnego oddychania oraz różnicy ciśnień parcjalnych tlenu w pęcherzykach płucnych i krwi ptaka) z sekcji „Sprawdź się”. Następnie porównują swoje odpowiedzi z najbliżej siedzącymi sąsiadami. Nauczyciel w razie trudności naprowadza podopiecznych na właściwe rozwiązania lub wyjaśnia wątpliwości.

Faza podsumowująca:

 1. Klasa wspólnie wykonuje mapę pojęć podsumowującą zajęcia.

 2. Nauczyciel wyświetla na tablicy temat lekcji i cele zawarte w sekcji „Wprowadzenie”. W tym kontekście dokonuje podsumowania najważniejszych informacji przedstawionych na lekcji oraz wyjaśnia wątpliwości uczniów.

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenia od 1 do 6 z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

 • Neil A. Campbell i in., „Biologia Campbella”, tłum. K. Stobrawa i in., Rebis, Poznań 2019.

 • „Encyklopedia szkolna. Biologia”, red. Marta Stęplewska, Robert Mitoraj, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006.

Dodatkowe wskazówki metodyczne:

 • Multimedium zamieszczone w sekcji „Grafika interaktywna” można wykorzystać w fazie wstępnej zajęć, w celu wzbudzenia zaciekawienia uczniów.