Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Anna Jeżewska

Przedmiot: Matematyka

Temat: Sposoby opisywania  funkcji liczbowych

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

V. Funkcje. Zakres podstawowy.

Uczeń:

1) określa funkcje jako jednoznaczne przyporządkowanie za pomocą opisu słownego, tabeli, wykresu, wzoru (także różnymi wzorami na różnych przedziałach).

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • kompetencje cyfrowe

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • poznaje różne przyporządkowania zbiorów liczbowych

 • rozróżnia te przyporządkowania, które są funkcjami

 • opisuje funkcje liczbowe różnymi sposobami

 • wybiera sposób opisu funkcji w zależności od typu funkcji

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

Metody i techniki nauczania:

 • metaplan

 • dyskusja

Formy pracy:

 • praca indywidualna

 • praca w grupach

 • praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do Internetu, słuchawki

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Przed lekcją grupa chętnych uczniów przygotowuje krótką prezentację multimedialną przypominającą definicję funkcji liczbowej i sposoby jej przedstawiania.

 2. Nauczyciel podaje temat i cele lekcji oraz ustala z uczniami kryteria sukcesu.

 3. Uczniowie oglądają prezentację przygotowaną przez swoich kolegów. Jest ona wprowadzeniem do lekcji.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie samodzielnie analizują przykłady zamieszczone w sekcji „Przeczytaj”.

 2. Po upływie wyznaczonego czasu łączą się w  grupy i porównują między sobą własne przypuszczenia. Wspólnie uzgadniają wnioski i przedstawiają je na forum klasy.

 3. Uczniowie, po uzgodnieniu wniosków, tworzą metaplan zawierający przykłady funkcji liczbowych.

 4. Uczniowie oglądają infografikę, a następnie wykonują polecenia 2 i 3.

 5. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne wskazane przez nauczyciela i wspólnie omawiają odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 1. Jeden z uczniów podsumowuje zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności.

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazując na mocne i słabe strony pracy uczniów, ocenia indywidualną pracę uczniów.

Praca domowa:

 1. Uczniowie rozwiązują w domu ćwiczenia, których nie rozwiązywali w czasie zajęć.

 2. Zadanie dla chętnych:
  Funkcja f opisana jest wzorem fx=12·3-2x+4x2, gdzie dziedziną są liczby rzeczywiste. Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej funkcja f przyjmuje wartości nieujemne.

Materiały pomocnicze:

Wskazówki metodyczne:

Nauczyciel może wykorzystać infografikę do pracy w parach lub w grupach. Uczniowie mogą wtedy przygotować swoje propozycje i przedstawić je na forum klasy.