Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Joanna Kalinowska

Przedmiot: Historia 2022, Historia

Temat: Początki rewolucji francuskiej. Od Stanów Generalnych do Konstytuanty

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Zakres podstawowy
XXV. Rewolucje XVIII w. Uczeń:
3) wyjaśnia przyczyny i opisuje skutki rewolucji francuskiej;
4) ocenia znaczenie rewolucji amerykańskiej i francuskiej z perspektywy politycznej, gospodarczej i społecznej;
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
XXV. Rewolucje XVIII w. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
1) ocenia rolę przywódców rewolucji amerykańskiej i francuskiej;
2) charakteryzuje etapy rewolucji francuskiej i wyjaśnia specyfikę okresu jakobińskiego;
Treści nauczania - wymagania szczegółowe
Zakres podstawowy
XXV. Rewolucje XVIII wieku. Uczeń:
3) wyjaśnia przyczyny i opisuje skutki rewolucji francuskiej (ze szczególnym uwzględnieniem rewolucyjnego programu stworzenia ,,nowej Francji'' i ,,nowych Francuzów'');

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wyjaśnia przyczyny wybuchu rewolucji francuskiej;

 • omawia postulaty wysuwane przez przedstawicieli stanu trzeciego;

 • wyjaśnia, w jaki sposób powołano do życia Konstytuantę i jakie były jej decyzje;

 • tłumaczy, czym była Deklaracja praw człowieka i obywatela;

 • charakteryzuje proces przemiany Francji w monarchię konstytucyjną.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • analiza materiału źródłowego (porównawcza);

 • dyskusja.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

Nauczyciel poleca uczniom, aby zapoznali się z treścią sekcji „Przeczytaj” oraz filmami w sekcji „Film + Sprawdź się”.

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel wyświetla temat i cele zajęć, omawia planowany przebieg lekcji.

 2. Raport z przygotowań. Nauczyciel przy użyciu dostępnego w panelu użytkownika raportu weryfikuje przygotowanie uczniów do lekcji: sprawdza, którzy uczestnicy zajęć zapoznali się z udostępnionym e‑materiałem. Poleca uczniom, aby zgłaszali swoje propozycje pytań do wspomnianego tematu. Jedna osoba może zapisywać je na tablicy (będą to obowiązujące uczniów kryteria sukcesu). Gdy uczniowie wyczerpią swoje pomysły, a pozostały jeszcze jakieś ważne kwestie do poruszenia, nauczyciel uzupełnia informacje.

Faza realizacyjna:

 1. Praca z pierwszym multimedium („Linia chronologiczna”). Uczniowie dzielą się na czteroosobowe grupy, w których zapoznają się z tekstami źródłowymi. Następnie nauczyciel prosi wybraną osobę o przeczytanie polecenia 2: „Porównaj porządek społeczny w Stanach Zjednoczonych Ameryki z porządkiem zaprowadzonym we Francji po uchwaleniu Deklaracji praw człowieka i obywatela oraz konstytucji z 1791 r.”. Poleca uczniom, aby w zespołach opracowali odpowiedzi. Po ustalonym wcześniej czasie przedstawiciel wskazanej (lub zgłaszającej się na ochotnika) grupy prezentuje propozycję odpowiedzi, a pozostali uczniowie się do niej ustosunkowują. Nauczyciel w razie potrzeby uzupełnia odpowiedź.

 2. Praca indywidualna z treścią e‑materiału. Uczniowie na podstawie przeczytanego tekstu, materiałów źródłowych oraz obejrzanych filmów układają indywidualnie pytania. Nauczyciel wraz z uczniami określa zasady rywalizacji i punktowania odpowiedzi (np. gra na czas albo na liczbę poprawnych odpowiedzi). Przeprowadzenie gry w klasie. Nauczyciel lub wybrany uczeń dba o prawidłowy przebieg quizu zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Nauczyciel może nagrodzić najlepiej odpowiadających, np. ocenami z aktywności.

 3. Uczniowie wykonują indywidualnie ćwiczenia 1 i 2 z sekcji „Film + Sprawdź się”. Następuje wspólne omówienie odpowiedzi na forum klasy.

Faza podsumowująca:

 1. Jako podsumowanie lekcji „Początki rewolucji francuskiej. Od Stanów Generalnych do Konstytuanty” nauczyciel może wykorzystać zdania do uzupełnienia, które uczniowie również zamieszczają w swoim portfolio: Przypomniałam/Przypomniałem sobie, że... Co było dla mnie łatwe... Czego się nauczyłam/nauczyłem... Co sprawiało mi trudność...

Praca domowa:

 1. Wykonaj polecenia dołączone do materiałów filmowych w sekcji „Film + Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Historia powszechna. Czasy nowożytne 1640–1870. Wybór tekstów źródłowych, pod red. B. Krauzego, cz. 1, Warszawa 1951.

P. Gaxotte, Rewolucja francuska, tłum. J. Furuhielm, A. Zawilski, E. Kuczkowska, Gdańsk 2001.

J. Baszkiewicz, Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia i rzeczywistość rewolucji francuskiej, Warszawa 1993.

J. Baszkiewicz, S. Meller, Rewolucja francuska 1789–1794. Społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983.

R. Bielecki, Bastylia 1789, Warszawa 1991.

Wskazówki metodyczne:

 • Uczniowie na podstawie sekcji „Linia chronologiczna” przygotowują prezentację multimedialną będącą podsumowaniem lekcji.