Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Scenariusz

Autor:

Learnetic SA

Temat zajęć:

Rodzaje zbiorników i cieków wodnych

Grupa docelowa:

Szkoła podstawowa, przyroda

Ogólny cel kształcenia:

Uczeń rozróżnia i opisuje rodzaje cieków i zbiorników wodnych, podaje ich przykłady w swojej okolicy.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

5) umiejętność uczenia się;

Cele (szczegółowe) operacyjne:

Uczeń:

 • odróżnia zbiorniki wodne od cieków wodnych;

 • podaje przykłady naturalnych i sztucznych cieków i zbiornikiów wodnych;

 • opisuje proces przeobrażenia jeziora w mokradło;

 • przedstawia rolę zbiorników i cieków wodnych w gospodarce człowieka;

 • podaje przykłady cieków i zbiorników wodnych znajdujących się w pobliżu miejsca jego zamieszkania oraz przedstawia ich rolę.

Metody/techniki kształcenia:

 • pogadanka

 • dyskusja

 • „burza mózgów”

Formy organizacji pracy:

 • indywidualna

 • grupowa

 • zbiorowa

Środki dydaktyczne i praktyczne wskazówki:

Do przeprowadzenia tej lekcji potrzebne będą:

 • atlasy geograficzne lub przyrodnicze

 • mapa Polski z zaznaczonymi rzekami i jeziorami lub dostęp do stron internetowych zawierających informacje na temat rzek, jezior w Polsce
  i ich rozmieszczenia. Przykładowe strony:

http://www.geografia24.eu/index.php?strona=120_mapa_polski

http://www.rzekipolski.info/mapa‑polski‑rzeki.html

http://www.szukaj‑trasy.com/rzeki‑i-obszary‑wodne‑w-polsce.html

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

 1. Czynności organizacyjne.

 2. Nauczyciel przedstawia temat lekcji.

 3. Informuje uczniów, że podczas zajęć będą rozmawiać o wodzie słodkiej oraz o tym, jak w wielu formach występuje ona na powierzchni Ziemi.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel na tablicy zapisuje wielkimi literami wyrażenie RODZAJE WÓD SŁODKICH. Następnie w formie krótkich zagadkowych zdań opisuje wody płynące i stojące, nie podając uczniom nazwy danego rodzaju wody.

 2. Przykładowe opisy rzeki i jeziora:

  • Powstaje w zagłębieniu terenu. Latem w czasie wakacji lubisz się tam kąpać, a zimą jeździć na łyżwach.

  • Woda, która płynie w szerokim, podłużnym zagłębieniu., wpadając do morza lub oceanu.

 3. Uczniowie odgadują zagadki. Nauczyciel naprowadza ich, mówiąc, że chodzi o rzekę i jezioro. Wyjaśnia, że jezioro to zbiornik wodny, natomiast rzeka jest przykładem cieku wodnego. 

 4. Nauczyciel dzieli tablicę na dwie części, podpisując każdą z nich jako ciek wodny i zbiornik wodny. Następnie w ramach wspólnej dyskusji uczniowie podają przykłady znanych im cieków i zbiorników wodnych, zapisując je na tablicy. 

 5. Nauczyciel prezentuje uczniom film Rodzaje zbiorników i cieków wodnych. Uczniowie oglądają film i weryfikują przykłady wypisane na tablicy z tymi, które w nim podano. Jeśli na tablicy nie ma przykładu wymienionego w filmie, nauczyciel zatrzymuje akcję, a uczniowie go dopisują.  

 6. Po obejrzeniu filmu nauczyciel zaprasza uczniów do pracy w grupach. Zadaniem jednej grupy jest znalezienie przykładów zbiorników wodnych w okolicy ich miejsca zamieszkania. Druga grupa opracowuje listę okolicznych cieków wodnych.  

 7. Zadaniem każdej grupy jest:

  • podanie dwóch, trzech przykładów zbiorników wodnych,

  • podanie ich nazw i położenia,

  • określenie charakterystycznych cech (np. czy jest to przykład sztucznej, czy naturalnej formy, jakie jest jej przeznaczenie: turystyka, żeglarstwo, wędkowanie, produkcja energii).

 8. Uczniowie korzystają z map i atlasów znajdujących się w klasie. W przypadku ich braku, zaglądają na strony internetowych poświęcone tematowi zbiorników i cieków wodnych w Polsce.

 9. Kolejnym zadaniem uczniów jest przedstawienie procesu przeobrażenia jezioro w mokradło. Nauczyciel rysuje na tablicy misę jeziora. Uczniowie w ramach wspólnej dyskusji podają przykłady roślin i zwierząt pojawiających się w trakcie zarastania jeziora. Chętni uczniowie podchodzą do tablicy i rysują w misie jeziora proponowane przykłady.

 10. W ostatnim etapie fazy realizacyjnej, uczniowie rozwiązują zadania interaktywne utrwalające wiadomości zdobyte w trakcie oglądania filmu.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel w ramach podsumowania prosi uczniów o podanie dwóch lub trzech cech cieków i zbiorników wodnych. Nauczyciel wymawia nazwę cieku (zbiornika), a uczniowie podają jego cechy:

 • staw,

 • jezioro,

 • rów melioracyjny,

 • kanał śródlądowy,

 • bagno,

 • potok

 • strumień,

 • rzeka.

Praca domowa:

 1. Opisz dwa jeziora i dwa różne cieki wodne, które Twoim zdaniem warto zobaczyć. W opisie podaj ich nazwy i wielkość oraz to, w jakiej części kraju się znajdują. Uzasadnij w dwóch, trzech zdaniach, dlaczego warto przyjechać nad te zbiorniki (np. jest tam rezerwat przyrody, kąpielisko, ośrodek wypoczynkowy, inne powody).

me33fa608fc13b9f4_1

Metryczka

Tytuł

Zbiorniki wodne

Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego materiał się odnosi

3.7 Rzeki, jeziora, stawy…

Przedmiot

Przyroda

Etap edukacyjny

Szkoła podstawowa, przyroda

Nowa podstawa programowa

Uczeń:

 • rozróżnia wody stojące i płynące, podaje ich nazwy oraz wskazuje naturalne i sztuczne zbiorniki wodne.

Kompetencje kluczowe

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

5) umiejętność uczenia się;

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

 • rozpoznanie zbiorników wodnych i cieków;

 • opisanie, co to są mokradła i gdzie powstają;

 • przedstawienie roli rzek i jezior w gospodarce człowieka;

 • wyjaśnienie roli sztucznych zbiorników i cieków wodnych.

Powiązanie z e‑podręcznikiem

https://www.epodreczniki.pl/reader/c/140167/v/latest/t/student-canon/m/iolvz4Z3wR#iolvz4Z3wR_d5e128

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida