Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Anita Rozik

Przedmiot: Informatyka

Temat: Patologie i zjawiska z pogranicza prawa w internecie

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa.
Zakres podstawowy. Uczeń:
3) stosuje dobre praktyki w zakresie ochrony informacji wrażliwych (np. hasła, pin), danych i bezpieczeństwa systemu operacyjnego, objaśnia rolę szyfrowania informacji;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Wskażesz patologie i zjawiska z pogranicza prawa w internecie.

 • Scharakteryzujesz anonimowość w sieci.

 • Przeanalizujesz cechy przestępstw handlu ludźmi, handlu narkotykami czy terroryzmu.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem multimedium i ćwiczeń interaktywnych;

 • metody aktywizujące.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia e‑materiał: „Patologie i zjawiska z pogranicza prawa w internecie”. Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z treściami w sekcji „Przeczytaj”.

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel wyświetla i odczytuje temat lekcji oraz cele zajęć. Prosi uczniów o sformułowanie kryteriów sukcesu.

 2. Rozpoznanie wiedzy uczniów. Uczniowie tworzą pytania dotyczące tematu zajęć, na które odpowiedzą w trakcie lekcji.

Faza realizacyjna:

 1. Praca z tekstem. Uczniowie przystępują do cichego czytania tekstu e‑materiału. Indywidualnie zapoznają się z treścią w sekcji „Przeczytaj”.

 2. Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat tego, w jaki sposób działa (i czy w ogóle) anonimowość w sieci. Uczniowie zapoznają się z poleceniami zamieszczonymi w sekcji „Przeczytaj” i odpowiadają na zawarte w nich pytania.

 3. Uczniowie rozwiązują ćwiczenia wskazane przez nauczyciela.

 4. Uczniowie w grupach przygotowują krótkie prezentacje o tym, w jaki sposób wykorzystywane są dane zbierane na temat użytkowników w sieci.

 5. Grupy prezentują przygotowane przez siebie przykłady.

 6. Uczniowie w ramach utrwalenia wiadomości rozwiązują test (sekcja „Gra edukacyjna”).

Faza podsumowująca:

 1. Uczniowie odpowiadają na pytanie: „Czy w sieci można być anonimowym?”. Uzasadniają swoją odpowiedź.

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenia 7 i 8 z sekcji „Sprawdź się”.

Wskazówki metodyczne:

 • Lekcja wraz z materiałami dot. prawa karnego (WoS) może stanowić ścieżkę międzyprzedmiotową. E‑materiały można wykorzystać do przeprowadzenia zajęć warsztatowych (teoretyczne zajęcia dot. prawa karnego połączone z jego aplikacją na gruncie sieci internetowej).