Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
Roo9j6PVXCbQm
Łączenie par. Wskaż, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe.. Każda osoba w dowolnej chwili może rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu bronią.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zgoda osoby pokrzywdzonej wyłącza bezprawność przestępstwa handlu ludźmi.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Udzielanie odpłatne jak i nie opłatne narkotyków jest karane.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
1
Ćwiczenie 2
RsHZYltchHZaX
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
2
Ćwiczenie 3
RUdCHkSaJOW7f
Połącz wyraz z definicją Koncesja Możliwe odpowiedzi: 1. współpracę, przynajmniej 3 osób, których celem jest popełnienie określonych przestępstw, przy czym członkowie nie mają określonych stałych ról i pozycji w hierarchii wew. grupy, 2. akt administracyjny, który upoważnia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, 3. czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia o stopniu szkodliwości większym niż znikomy Zorganizowana grupa przestępcza Możliwe odpowiedzi: 1. współpracę, przynajmniej 3 osób, których celem jest popełnienie określonych przestępstw, przy czym członkowie nie mają określonych stałych ról i pozycji w hierarchii wew. grupy, 2. akt administracyjny, który upoważnia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, 3. czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia o stopniu szkodliwości większym niż znikomy Przestępstwo Możliwe odpowiedzi: 1. współpracę, przynajmniej 3 osób, których celem jest popełnienie określonych przestępstw, przy czym członkowie nie mają określonych stałych ról i pozycji w hierarchii wew. grupy, 2. akt administracyjny, który upoważnia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, 3. czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia o stopniu szkodliwości większym niż znikomy
2
Ćwiczenie 4
R5aDcQSDlOfOu
Wstaw w tekst.
2
Ćwiczenie 5
R1Enql7Qr0ACM
Wskaż dwa przykłady przestępstw internetowych. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 6
RVxXz3Fd7m1K2
Wskaż zdanie fałszywe Możliwe odpowiedzi: 1. serwery proxy zapewniają całkowitą anonimowość, 2. handlem ludźmi to np. werbowanie za pomocą podstępu w celu jej wykorzystania, 3. VPN polega na szyfrowaniu połączenie pomiędzy dwiema sieciami, 4. dla bytu przestępstwa handlu ludzi wystarczające jest dokonanie 1 transakcji
3
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Maciej Siwicki Cyberprzestępczość

Wśród powodów wzrostu zagrożenia przestępczością stricte komputerową w literaturze przedmiotu najczęściej wymienia się brak stosownej wiedzy na temat nadużyć komputerowych, jak i odpowiedniego oprogramowania, które wykryłoby np. złośliwe oprogramowanie, które często działa w ukryciu, wykorzystuje luki w oprogramowaniu lub aktywuje się dopiero po pewnym czasie (np. bomby logiczne, wirusy, trojany). Wskazuje się również, że cechą charakterystyczną przestępczości stricte komputerowej jest niewielka gotowość ofiar przestępstw do angażowania policji w ich ściganie, pomimo relatywnie wysokich szkód, jakie czyny te w ocenie pokrzywdzonych powodują.

Przestępczość komputerową charakteryzują ponadto: duża „ciemna liczba”, niskie prawdopodobieństwo wykrycia sprawcy oraz lekceważenie przez pokrzywdzonych środków bezpieczeństwa. Transfer danych z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych zazwyczaj przebiega przez kilka państw. Protokoły wykorzystywane do transferu bazują bowiem na wyszukiwaniu optymalnej trasy omijają np. bezpośrednie połączenia, które mogą być w momencie transferu zablokowane lub przeciążone. Ponadto wiele usług świadczonych drogą elektroniczną może być zlokalizowane (m.in. ze względów ekonomicznych, czy praktycznych) w kilku państwach np. usługodawcy świadczący usługę hostingu mogą ją świadczyć w jedynym państwie korzystając ze sprzętu zlokalizowanego w innym.

c1 Źródło: Maciej Siwicki, Cyberprzestępczość, 2013.
RVv4o819ypLXc
Wskaż przykładowe czynniki utrudniające ściganie cyberprzestępców. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 8
RcjVUgrhZNYyO
Wskaż czynności sprawcze przestępstwa handlu ludźmi. (Uzupełnij).