Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Paulina Król

Przedmiot: Informatyka

Temat: Rola robotyki w życiu codziennym

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.
Zakres podstawowy. Uczeń:
2) do realizacji rozwiązań problemów prawidłowo dobiera środowiska informatyczne, aplikacje oraz zasoby, wykorzystuje również elementy robotyki;
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych.
Zakres podstawowy. Uczeń:
2) podaje przykłady wpływu informatyki i technologii komputerowej na najważniejsze sfery życia osobistego i zawodowego; korzysta z wybranych e‑usług; przedstawia wpływ technologii na dobrobyt społeczeństw i komunikację społeczną;
5) przedstawia trendy w historycznym rozwoju informatyki i technologii oraz ich wpływ na rozwój społeczeństw;
6) poszerza i uzupełnia swoją wiedzę korzystając z zasobów udostępnionych na platformach do e‑nauczania.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • zna typy robotów stosowanych w gospodarstwach domowych oraz w różnego rodzaju miejscach publicznych;

 • porównuje urządzenia codziennego użytku, konstruowane dawniej z tymi projektowanymi współcześnie;

 • analizuje kierunek zmian, jakie zaszły w robotyce w ciągu ostatniego dziesięciolecia.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm;

 • nauczanie wyprzedzające.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem multimedium i ćwiczeń interaktywnych;

 • mapa myśli;

 • opis ustny;

 • pogadanka.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • arkusze szarego papieru.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Nauczyciel udostępnia uczniom e‑materiał „Rola robotyki w życiu codziennym”. Uczniowie proszeni są o zapoznanie się z treścią w sekcji „Przeczytaj”.

 2. Klasa dzieli się na dwie grupy. Na zapowiedziane zajęcia każdy uczeń przynosi fotografię robota stosowanego w życiu codziennym. Grupa pierwsza prezentuje roboty z lat 2010‑2020; grupa druga – roboty z lat 2000‑2010.

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy sekcję „Wprowadzenie” zapowiedzianego e‑materiału. Chętny uczeń czyta cele zajęć. Następuje wspólne omówienie kryteriów sukcesu.

 2. Uczniowie wykonują ćwiczenie 1 w sekcji „Prezentacja”.

 3. Nauczyciel rozpoczyna krótką rozmowę: Czym jest robotyka i kiedy mamy z nią styczność w życiu codziennym?. W razie konieczności nauczyciel udostępnia uczniom e‑materiał: Czym jest robotyka?P1BR5a0XvCzym jest robotyka?.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie zapoznają się z treścią multimedium w sekcji „Prezentacja”. Następnie chętny uczeń podchodzi do tablicy i zapisuje hasło: „Roboty codzienego użytku”. Nauczyciel zadaje uczniom pytajnie: Jakie znasz typy robotów stosowanych w gospodarstwach domowych oraz w różnego rodzaju miejscach publicznych?. Uczniowie podchodzą do tablicy, zawieszają przygotowane zdjęcie robotów, przedstawiają informacje o nim i zapisują rolę tego przedmiotu. Nauczyciel analizuje i komentuje.

 2. Uczniowie w parach wykonują polecenie 2 w sekcji „Prezentacja”. Nauczyciel odczytuje wylosowane odpowiedzi i komentuje prace.

 3. Uczniowie w czteroosobowych grupach zapoznają się z multimedium w sekcji „Audiobook” i wykonują polecenie 1 i 2. Następnie nauczyciel odczytuje treść poleceń. Uczniowie wspólnie odpowiadają.

 4. Uczniowie po kolei podchodzą do tablicy i przewieszają zdjęcia. Z prawej strony zawieszają zdjęcia grupy pierwszej a z lewej strony grupy drugiej. Z pomocą nauczyciela uczniowie omawiają różnice między przedmiotami z lat 2010‑2020 i z lat 2000‑2010.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel zadaje pytanie: Jakie zmiany zaszły w robotyce od lat 90. XX wieku?. Uczniowie na kartkach papieru dokonują analizy. Nauczyciel odczytuje odpowiedzi.

 2. Wspólnie z nauczycielem, uczniowie dokonują analizy kryteriów sukcesu.

Praca domowa:

 1. Uczniowie przygotowują referat: Roboty życia codziennego na przełomie dwudziestu lat.

Materiały pomocnicze:

 • https://www.wnp.pl/wiadomosci/czym-jest-robotyka-kilka-slow-wprowadzenia,-5664.html

Wskazówki metodyczne:

 • Nauczyciel może wykorzystać multimedium w sekcji „Audiobook” do pracy przed lekcją. Uczniowie zapoznają się z jego treścią i przygotowują do pracy na zajęciach w ten sposób, żeby móc samodzielnie rozwiązać zadania dołączone do e‑materiału „Rola robotyki w życiu codziennym”.