Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

SCENARIUSZ LEKCJI

Imię i nazwisko autorki: Ewa Malinowska

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Morze Bałtyckie – powtórzenie

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum i technikum, zakres podstawowy, klasa III

Podstawa programowa

XVI. Morze Bałtyckie i gospodarka morska Polski: środowisko przyrodnicze, wykorzystanie gospodarcze.

Uczeń:

1) przedstawia główne cechy i stan środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego oraz dostrzega potrzebę jego ochrony;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • przedstawia podstawowe informacje na temat Morza Bałtyckiego,

 • omawia genezę Morza Bałtyckiego,

 • charakteryzuje strukturę środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego,

 • wymienia zagrożenia Morza Bałtyckiego,

 • ocenia znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego.

Strategie nauczania: asocjacyjna, badawcza (problemowa)

Metody i techniki nauczania: blended learning, IBSE, odwrócona klasa

Formy zajęć: praca w grupach, praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne: e‑materiał, komputer, projektor multimedialny, tablety, arkusze papieru A1/A0, pisaki, zeszyt przedmiotowy

Materiały pomocnicze:

 • Elektroniczna wersja książki pt.: Morze Bałtyckie – o tym warto wiedzieć, „Zeszyty Zielonej Akademii”, dostęp online: https://cgis.oig.ug.edu.pl/dane/morze_baltyckie.pdf

 • Serwis Operacyjny SatBałtyk, dostęp online:  http://satbaltyk.iopan.gda.pl

PRZEBIEG LEKCJI

Przed lekcją uczniowie powinni zapoznać się z e‑materiałem oraz innymi źródłami informacji w celu zebrania szerokiego zestawu informacji dotyczących Morza Bałtyckiego.

Faza wprowadzająca

 • Przedstawienie celów lekcji.

 • Wprowadzenie do tematu lekcji poprzez omówienie/przypomnienie podstawowych informacji o Morzu Bałtyckim – krótka pogadanka nauczyciela w interakcji z uczniami.

Faza realizacyjna

 • Podział uczniów na grupy (liczebność grup określa nauczyciel).

 • Omówienie zasad wykonania zadania; zadaniem uczniów jest opracowanie mapy myśli systematyzującej informacje na temat Morza Bałtyckiego. Mapę myśli uczniowie tworzą za pomocą komputera lub tabletu (w razie ich braku na arkuszu papieru). Nauczyciel przypomina cele i zasady konstrukcji mapy myśli,

 • Praca w grupach – uczniowie przygotowują mapę myśli, samodzielnie dobierając informacje i proponując układ graficzny. Podczas wykonywania mapy myśli korzystają z atlasu i e‑materiału.

 • Prezentacja map myśli.

 • Dyskusja z udziałem całego zespołu klasowego dotycząca prezentowanych materiałów – uczniowie oceniają prace pod względem merytorycznym (dobór i poprawność treści) i graficznym (przejrzystość i logiczność układu); nauczyciel kontroluje przebieg dyskusji, wprowadza ewentualne uzupełnienia, zadaje pytania ukierunkowujące dyskusję.

 • Prośba nauczyciela o indywidualne wykonanie za pomocą tabletu lub komputera kilku wskazanych ćwiczeń z e‑materiału i przedstawienie rezultatów.

 • Sporządzenie notatki w zeszycie zawierającej syntetyczne podsumowanie przeprowadzonej dyskusji.

Faza podsumowująca

 • Podsumowanie i utrwalenie wiedzy poprzez zadawanie pytań przez nauczyciela i udzielanie odpowiedzi przez uczniów.

 • Ocena aktywności i przypomnienie celów zajęć.

Praca domowa

 • Dokończenie ćwiczeń zawartych w e‑materiale.

 • Praca pisemna: Porównaj cechy Morza Bałtyckiego z dowolnie wybranym innym morzem śródlądowym.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium:

Dane i grafiki zawarte w e‑materiale mogą być wykorzystane podczas innych zróżnicowanych tematycznie lekcji dotyczących Morza Bałtyckiego i innych mórz na kuli ziemskiej. Mogą być one także wykorzystane przy powtórzeniu zagadnień z bloku „hydrosfera”.