Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Marta Kulikowska

Przedmiot: Język polski

Temat: Nomadzi sportretowani przez Stefana Żeromskiego – idea domu i bezdomności w Ludziach bezdomnych

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Zakres podstawowy
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:
8) wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie programowej jako lektury obowiązkowe;
9) rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi; poddaje ją refleksji;
10) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania: świata przedstawionego (fabuły, bohaterów, akcji, wątków, motywów), narracji, sytuacji lirycznej; interpretuje je i wartościuje;
13) porównuje utwory literackie lub ich fragmenty, dostrzega kontynuacje i nawiązania w porównywanych utworach, określa cechy wspólne i różne;
14) przedstawia propozycję interpretacji utworu, wskazuje w tekście miejsca, które mogą stanowić argumenty na poparcie jego propozycji interpretacyjnej;
15) wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie kontekst historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny, mitologiczny, biblijny, egzystencjalny;
16) rozpoznaje obecne w utworach literackich wartości uniwersalne i narodowe; określa ich rolę i związek z problematyką utworu oraz znaczenie dla budowania własnego systemu wartości.
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
1) przetwarza i hierarchizuje informacje z tekstów, np. publicystycznych, popularnonaukowych, naukowych;
II. Kształcenie językowe.
1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń:
1) wykorzystuje wiedzę z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni w analizie i interpretacji tekstów oraz tworzeniu własnych wypowiedzi;
2) rozumie zróżnicowanie składniowe zdań wielokrotnie złożonych, rozpoznaje ich funkcje w tekście i wykorzystuje je w budowie wypowiedzi o różnym charakterze;
3) rozpoznaje argumentacyjny charakter różnych konstrukcji składniowych i ich funkcje w tekście; wykorzystuje je w budowie własnych wypowiedzi;
4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń:
1) stosuje zasady ortografii i interpunkcji, w tym szczególnie: pisowni wielką i małą literą, pisowni łącznej i rozłącznej partykuły nie oraz partykuły -bym, -byś, -by z różnymi częściami mowy; pisowni zakończeń -ji, -ii, -i ; zapisu przedrostków roz-, bez-, wes-, wz-, ws-; pisowni przyimków złożonych; pisowni nosówek ( a, ę ) oraz połączeń om, on, em, en; pisowni skrótów i skrótowców;
2) wykorzystuje składniowo‑znaczeniowy charakter interpunkcji do uwypuklenia sensów redagowanego przez siebie tekstu;
III. Tworzenie wypowiedzi.
1. Elementy retoryki. Uczeń:
1) formułuje tezy i argumenty w wypowiedzi ustnej i pisemnej przy użyciu odpowiednich konstrukcji składniowych;
3) rozumie i stosuje w tekstach retorycznych zasadę kompozycyjną (np. teza, argumenty, apel, pointa);
6) rozumie, na czym polega logika i konsekwencja toku rozumowania w wypowiedziach argumentacyjnych i stosuje je we własnych tekstach;
7) odróżnia dyskusję od sporu i kłótni;
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;
2) buduje wypowiedź w sposób świadomy, ze znajomością jej funkcji językowej, z uwzględnieniem celu i adresata, z zachowaniem zasad retoryki;
4) zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje, uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji;
6) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, referat, szkic interpretacyjny, szkic krytyczny, definicja, hasło encyklopedyczne, notatka syntetyzująca;
IV. Samokształcenie.
1) rozwija umiejętność pracy samodzielnej między innymi przez przygotowanie różnorodnych form prezentacji własnego stanowiska;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • identyfikuje różne rodzaje bezdomności oraz jej przyczyny opisane w powieści Stefana Żeromskiego Ludzie bezdomni,

 • interpretuje metaforyczne i symboliczne znaczenie bezdomności w kontekście losów bohaterów Ludzi bezdomnych,

 • analizuje fragmenty powieści pod kątem konsekwencji wyboru drogi życiowej dokonanego przez bohaterów.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera;

 • dyskusja;

 • drama.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia uczniom e‑materiał „Nomadzi sportretowani przez Stefana Żeromskiego – idea domu i bezdomności w Ludziach bezdomnych „. Prosi uczestników zajęć o zapoznanie się z tekstem w sekcji „Przeczytaj” i następnie rozwiązanie ćwiczenia nr 1 i 2 zawartego w sekcji „Sprawdź się”.

 2. Nauczyciel poleca, by zainteresowane osoby przygotowały dramę pod tytułem: „Jak pomóc bohaterom Ludzi bezdomnych”. Potrzebne będę 4 zespoły, które przygotują kwestionariusz z pytaniami, na które musieliby odpowiedzieć bohaterowie Żeromskiego (dr Judym, Joanna Podborska, Korzecki, Wiktor Judym), gdyby spotkali się ze współczesnym psychologiem lub pracownikiem pomocy społecznej.

Faza wprowadzająca:

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy temat lekcji oraz cele zajęć, omawiając lub ustalając razem z uczniami kryteria sukcesu.

 2. Lekcja zaczyna się od 4 krótkich scen pt. „Bohaterowie Ludzi bezdomnych potrzebują pomocy”. Przygotowane zespoły przeprowadzają rozmowy z postaciami z powieści, pozostali uczniowie notują swoje obserwacje. Po każdej scenie uczniowie wspólnie ustalają „diagnozę” problemu każdego z bohaterów, np. w przypadku Tomasz Judyma będzie to idealizm, a w przypadku Korzeckiego np. depresja. Następnie nauczyciel zadaje pytanie: czy w czasie i w warunkach społecznych, w których Żeromski pisał Ludzi bezdomnych, diagnozy brzmiałyby podobnie? Dlaczego?

 3. Podanie celu i tematu zajęć.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel przedstawia tezę: bezdomność opisana przez Żeromskiego jest wielowymiarowa: dosłowna, ale także metaforyczna i symboliczna. Pyta uczniów, czy zgadzają się z tym twierdzeniem. Odpowiedzi, które padną, powinny zostać zapisane na tablicy w formie mapy skojarzeń.

 2. W drugiej części tej fazy lekcji nauczyciel poleca, by uczniowie indywidualnie wykonali następujące ćwiczenia z sekcji „Sprawdź się”: 7., 8., 9. Później weryfikuje poprawność ich odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, udzielając im tym samym informacji zwrotnej.

 2. Podsumowaniem rozważań prowadzonych podczas lekcji mogą być ustne, swobodne wypowiedzi w na pytanie z zadania domowego: Czy biorąc pod uwagę sposób prezentacji idei domu i bezdomności w Ludziach bezdomnych, można uznać wymowę powieści Żeromskiego za aktualną, odnoszącą się do problemów współczesnego świata?

Praca domowa:

 1. Czy można dopatrzeć się podobieństwa pomiędzy Tomaszem Judymem a Stanisławem Wokulskim, bohaterem Lalki Bolesława Prusa, biorąc pod uwagę podejście tych bohaterów do otaczającego ich świata? Swoją odpowiedź uzasadnij, formułując dwa argumenty.

Materiały pomocnicze:

 • Metodyka literatury, tom 1. i 2., Warszawa 2001.

 • Magdalena Popiel, Próba tragizmu epickiego. „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego, „Pamiętnik Literacki”, 1998/2.

Wskazówki metodyczne

 • Uczniowie mogą przed lekcją zapoznać się z multimedium z sekcji „Prezentacja multimedialna”, aby aktywnie uczestniczyć w zajęciach i pogłębiać swoją wiedzę.