Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

SCENARIUSZ LEKCJI

Imię i nazwisko autora: Magdalena Fuhrmann

Przedmiot: geografia

Temat lekcji: Społeczno‑gospodarcze skutki starzenia się ludności

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy, klasa III

PODSTAWA PROGRAMOWA

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Wiedza geograficzna

1) Poznawanie terminologii geograficznej.

2) Zaznajomienie z różnorodnymi źródłami i metodami pozyskiwania informacji geograficznej.

3) Poznanie zróżnicowania środowiska geograficznego, głównych zjawisk i procesów geograficznych, ich uwarunkowań i konsekwencji.

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce

1) Korzystanie z planów, map fizycznogeograficznych i społeczno‑gospodarczych, fotografii, zdjęć lotniczych i satelitarnych, rysunków, wykresów, danych statystycznych, tekstów źródłowych, technologii informacyjno‑komunikacyjnych oraz geoinformacyjnych w celu zdobywania, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.

3) Formułowanie twierdzeń o podstawowych prawidłowościach dotyczących funkcjonowania środowiska geograficznego.

5) Ocenianie zjawisk i procesów politycznych, społeczno‑kulturowych oraz gospodarczych zachodzących w Polsce o w różnych regionach świata.

7) Krytyczne, odpowiedzialne ocenianie przemian środowiska przyrodniczego oraz zmian społeczno‑kulturowych i gospodarczych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.

8) Wykonywanie obliczeń matematycznych z zakresu geografii fizycznej i społeczno‑ekonomicznej w celu wnioskowania o zjawiskach i procesach geograficznych.

9) Rozwijanie umiejętności komunikowania się i podejmowania konstruktywnej współpracy w grupie.

III. Kształtowanie postaw

1) Rozwijanie zainteresowań geograficznych, budzenie ciekawości świata.

2) Docenianie znaczenia wiedzy geograficznej w poznawaniu i kształtowaniu przestrzeni geograficznej.

3) Dostrzeganie aplikacyjnego charakteru geografii.

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

XV. Społeczeństwo i gospodarka Polski: rozmieszczenie ludności i struktura demograficzne, saldo migracji, struktura zatrudnienia i bezrobocie, urbanizacja i sieć osadnicza, warunki rozwoju, rolnictwa, restrukturyzacja przemysłu, sieć transportowa, atrakcyjność turystyczna. Uczeń:

3) analizuje, na podstawie źródeł informacji geograficznej, zmiany liczby ludności, przyrostu naturalnego i rzeczywistego ludności Polski oraz prognozuje skutki współczesnych przemian demograficznych w Polsce dla rozwoju społeczno‑gospodarczego kraju.

Kształtowane kompetencje kluczowe

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • poznaje proces starzenia się ludności,

 • rozumie konsekwencje procesu starzenia się ludności dla społeczeństwa i gospodarki,

 • podaje przykłady działań ograniczające negatywne konsekwencje procesu starzenia się ludności.

Strategie nauczania: asocjacyjna

Metody i techniki nauczania: blended learning, IBSE

Forma zajęć: praca w grupach

Środki dydaktyczne: e‑materiał, komputer, projektor multimedialny, zeszyt

Materiały pomocnicze

 • Okólski M., Demografia: podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca

 • Przedstawienie celów lekcji.

Faza realizacyjna

 • Uczniowie zapoznają się z e‑materiałem.

 • Nauczyciel w formie ustnej weryfikuje zrozumienie materiału przez uczniów.

 • Każdy uczeń indywidualnie w zeszycie przygotowuje odpowiedź na pytanie: Jakie są przyczyny procesu starzenia się społeczeństwa?

 • Nauczyciel sprawdza na forum klasy poprawność wykonania polecenia. Uczniowie weryfikują swoje notatki w zeszytach i nanoszą ewentualne poprawki.

 • Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, które zapoznają się z audiobookiem i wykonują polecenia.

 • Uczniowie prezentują wyniki swojej pracy.

 • Nauczyciel ustnie weryfikuje zrozumienie materiału omówionego na lekcji.

 • Uczniowie przystępują do wykonania ćwiczeń w e‑materiale.

Faza podsumowująca

 • Przypomnienie celów lekcji.

 • Podsumowanie wiedzy zaprezentowanej na lekcji.

 • Utrwalenie najważniejszych pojęć, szczególnie tych, które sprawiały uczniom najwięcej problemów podczas zajęć.

 • Ocena pracy uczniów podczas lekcji.

Praca domowa

 • Przygotowanie pracy pisemnej na temat działań mających na celu poprawę jakości życia, które skierowane są do osób starszych na terenie miejscowości zamieszkania ucznia lub w innej jednostce (do ustalenia z nauczycielem).

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Audiobook zawarty w e‑materiale może być wykorzystany podczas powtórzenia materiału całego działu „Społeczeństwo i gospodarka Polski”, a także przy omawianiu zagadnień demograficznych (nie tylko w odniesieniu dla Polski)