Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R55fZo2eBQ6cG1
Ćwiczenie 1
Przyczyną procesu starzenia się społeczeństwa jest: Możliwe odpowiedzi: 1. przede wszystkim napływ osób starszych z innych państw, 2. wydłużanie się trwania życia, 3. wcześniejsze odchodzenie na emeryturę osób, które mogą jeszcze pracować, 4. zmniejszanie się odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym
11
Ćwiczenie 2
R1RrJc5W5DwPz
Wymień po trzy wady oraz zalety starzenia się społeczeństw Europy. Zalety (Uzupełnij). Wady (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 3

Przeanalizuj dane z tabeli i zaznacz prawidłowy wniosek.

Udział populacji w wieku powyżej 65 i 80 lat w całkowitej ludności regionów na świecie. Źródło: Baranowska A., Starzenie się społeczeństwa europejskiego jako wyzwanie XXI wieku. Casus Polski, „Opuscula Sociologica” 2017, nr 4, [22] 2017 ISSN 2299‑9000.

Region

Populacja w wieku 65 lat i więcej

Populacja w wieku 80 lat i więcej

1950

2000

2025

2050

1950

2000

2025

2050

Afryka

3,2

3,4

3,9

5,9

0,3

0,4

0,5

0,9

Ameryka Południowa i Środkowa

3,6

5,6

10,3

19,5

0,4

1,0

2,2

5,7

Ameryka Północna

8,2

12,3

19,1

22,7

1,1

3,2

4,5

8,6

Australia i Oceania

7,4

9,8

14,2

18,2

1,0

2,2

3,5

6,4

Azja

4,1

5,7

10,1

18,2

0,4

0,8

1,8

4,9

Europa

8,2

14,7

21,1

27,6

1,0

2,9

5,5

10,1

Świat

5,1

6,8

10,4

16,0

0,6

1,2

2,0

4,5

R1MqrWjNFy4Cr
Przeanalizuj dane w powyższej tabeli i zaznacz prawidłowy wniosek. Możliwe odpowiedzi: 1. W roku 1950 udział osób w wieku powyżej 65 lat na świecie był dość wyrównany, największy w Ameryce Północnej i Europie, najmniejszy zaś w Afryce., 2. Prognoza struktury wiekowej do 2050 roku wskazuje na malejący odsetek osób w wieku powyżej 65 i 80 lat., 3. Największa zmiana w strukturze w tym zakresie prognozowana jest dla Afryki, gdzie odsetek osób w wieku powyżej 65 lat zwiększy się z wartości 3,2 do wartości 5,9. Natomiast największa zmiana ma nastąpić w Europie – wzrost wartości z 8,2 do 27,6.
2
Ćwiczenie 4

Przeanalizuj wykresy i zaznacz prawidłowy wniosek.

Przeanalizuj opisy wykresów i zaznacz prawidłowy wniosek.

Rh2v4cgz8clv7
Struktura wiekowa ludności Polski w latach 2002–2018
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o.,
Opracowano na podstawie danych z BDL GUS, licencja: CC BY-SA 3.0.
RfAYsKNdsWpeI
Długość trwania życia w 2017 roku w Polsce wg płci
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o.
Opracowano na podstawie danych z BDL GUS, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1MlE8XP80xk6
Przeanalizuj poniższe wykresy i zaznacz prawidłowy wniosek. Możliwe odpowiedzi: 1. W okresie 2002-2018 odsetek osób w wieku poprodukcyjnym wyraźnie się zmniejszył., 2. W okresie 2002-2018 odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym nie uległ zmianie., 3. W latach 1995-2017 zwiększyła się długość trwania życia, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, ale różnica między długością trwania życia kobiet i mężczyzn zmniejszyła się.
21
Ćwiczenie 5

Wymień i opisz dwie ekonomiczne konsekwencje procesu starzenia się społeczeństwa.

R1cO1rrZk850Q
(Uzupełnij).
R1GpmOotYd1xD2
Ćwiczenie 6
Wskaż przyczyny wydłużania się przeciętnej długości życia: Możliwe odpowiedzi: 1. ludzie wykonują mniej pracy i są przez to w mniejszym stopniu narażeni na niebezpieczeństwo, 2. społeczeństwa mają dostęp do leczenia i nowoczesnych leków i są przez to odporne na wiele śmiertelnych wcześniej chorób, 3. rozwój medycyny i świadomości społecznej w zakresie profilaktyki chorób, 4. lepsze warunki życia, 5. zmniejszający się odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym
ROFsuPHT9w7ne3
Ćwiczenie 7
Jakie są możliwe działania przeciwdziałające negatywnym skutkom zjawiska starzenia się społeczeństwa? Zaznacz fragmenty, które odpowiadają podanym zdaniom. Jednym z możliwych działań jest zmiana wieku emerytalnego obowiązku szkolnego założenia rodziny – a dokładnie jego podwyższenie. Oznacza to, że grupa osób w wieku produkcyjnym może zmniejszać się rosnąć w mniejszym stopniu, a odsetek osób wieku poprodukcyjnym nie będzie tak szybko rosnąć zmniejszać się. Działanie takie ma na celu pozytywne zmiany wskaźnika obciążenia ekonomicznego demograficznego migracyjnego i zmniejszenie obciążenia systemu emerytalno-rentowego. Innym działaniem może być zachęcanie młodych ludzi do zakładania rodzin własnej działalności gospodarczej, poprzez wsparcie systemu zatrudnienia, urlopy macierzyńskie i wychowawcze czy zasiłki wypłacane ze względu na urodzenie kolejnego dziecka.
31
Ćwiczenie 8

Opisz, jakie według Ciebie działania należy podjąć w Polsce, aby zahamować negatywne skutki starzenia się społeczeństwa.

RrG6Bt3mQvp5P
(Uzupełnij).