Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Anna Juwan

Przedmiot: Biologia

Temat: Adaptacje roślin do życia na lądzie

Grupa docelowa: uczniowie III etapu edukacyjnego – kształcenie w zakresie rozszerzonym

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
IX. Różnorodność roślin.
2. Rośliny lądowe i wtórnie wodne. Uczeń:
6) przedstawia cechy budowy roślin, które umożliwiły im zasiedlenie środowisk lądowych;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Określisz pochodzenie roślin lądowych.

 • Przedstawisz argumenty świadczące o wspólnym pochodzeniu ramienicowych i roślin lądowych.

 • Wskażesz cechy środowiska lądowego.

 • Scharakteryzujesz przystosowania morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne roślin do warunków panujących w środowisku lądowym.

 • Opiszesz prawdopodobną budowę morfologiczną pierwszych roślin lądowych – ryniofitów.

 • Określisz główne linie rozwojowe roślin lądowych.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • z użyciem komputera;

 • ćwiczenia interaktywne;

 • mapa myśli;

 • analiza tekstu źródłowego.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia uczniom e‑materiał „Adaptacje roślin do życia na lądzie”. Prosi uczestników zajęć o rozwiązanie ćwiczenia nr 1 (w którym mają za zadanie zaznaczyć korzyści, jakie osiągnęły pierwotne rośliny lądowe po zmianie środowiska życia) z sekcji „Sprawdź się” na podstawie treści w sekcji „Przeczytaj”.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel wyświetla cele zajęć z sekcji „Wprowadzenie”, a następnie wspólnie z uczniami ustala kryteria sukcesu.

 2. Wprowadzenie do tematu. Nauczyciel rozpoczyna pogadankę, zadając pytanie:
  – Dlaczego rośliny wyszły na ląd?

Faza realizacyjna:

 1. Praca z tekstem. Uczniowie na podstawie treści w sekcji „Przeczytaj” zapisują w zeszycie minimum pięć pytań do tekstu. Uwaga: każde z pytań musi rozpoczynać się od słowa „dlaczego”. Następnie zadają swoje pytania dowolnie wybranej osobie i odpowiadają na pytania kolegi lub koleżanki.

 2. Praca z multimedium („Mapa myśli”). Uczniowie tworzą indywidualną mapę myśli za pomocą generatora w zakładce „Mapa myśli” (polecenie nr 1), uwzględniając przystosowania roślin do środowiska lądowego związane ze zmianami w przebiegu rozmnażania. Następnie wybrani uczniowie prezentują swoje mapy, wyjaśniając, w jaki sposób każda z adaptacji umożliwiła lepsze przystosowanie roślin do życia na lądzie.

 3. Utrwalanie wiedzy i umiejętności. Uczniowie wykonują ćwiczenia nr 7 i 8 (odnoszące się do tekstu źródłowego dotyczącego adaptacji u roślin do środowiska lądowego) w sekcji „Sprawdź się”. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanych zadań, omawiając je wraz z uczniami.

Faza podsumowująca:

 1. Uczniowie rozwiązują ćwiczenie nr 2 (typu „prawda/fałsz”) z sekcji „Sprawdź się”. Następnie przygotowują podobne zadanie dla osoby z pary: tworzą trzy prawdziwe lub fałszywe zdania dotyczące tematu lekcji. Uczniowie wykonują ćwiczenie otrzymane od kolegi lub koleżanki.

 2. Nauczyciel wyświetla na tablicy temat lekcji i cele zawarte w sekcji „Wprowadzenie”. W tym kontekście dokonuje podsumowania najważniejszych informacji przedstawionych na lekcji oraz wyjaśnia wątpliwości uczniów.

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenia od 3 do 6 z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

 • Jane B. Reece i in., „Biologia Campbella”, tłum. K. Stobrawa i in., Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2021.

 • „Encyklopedia szkolna. Biologia”, red. Marta Stęplewska, Robert Mitoraj, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006.

Dodatkowe wskazówki metodyczne:

 • Nauczyciel może wykorzystać medium zamieszczone w sekcji „Mapa myśli” do podsumowania lekcji.