Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

SCENARIUSZ LEKCJI

Imię i nazwisko autora: Kamil Kaliński

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Chiny wyzwaniem dla świata

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum/technikum, zakres podstawowy, klasa II

Podstawa programowa

IX. Uwarunkowania rozwoju gospodarki światowej: rola poszczególnych sektorów gospodarki w rozwoju cywilizacyjnym, procesy globalizacji, współpraca międzynarodowa, gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne.

Uczeń:

 1. wyjaśnia przyczyny i formułuje twierdzenia o prawidłowościach w zakresie zmiany roli sektorów gospodarki (rolnictwa, przemysłu i usług) w rozwoju cywilizacyjnym dla wybranych krajów świata, w tym Polski.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • uzasadnia, że Chiny są wyzwaniem dla współczesnego świata,

 • wymienia przyczyny sukcesu Chin,

 • wymienia pozytywne i negatywne skutki sukcesu Chin,

 • proponuje prognozę dotyczącą rozwoju Chin w najbliższych latach.

Strategie nauczania: konektywizm

Metody nauczania: dyskusja, praca z e‑materiałem, praca z materiałami źródłowymi

Formy zajęć: praca indywidualna, praca w grupach, praca w parach, praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne: e‑materiał, komputer, projektor multimedialny (i/lub tablety z dostępem do internetu), zeszyt przedmiotowy, atlas geograficzny, mapa Azji

Materiały pomocnicze:

P. Bielski, Chiny – kraj kontrastów i wyzwań w skali mega, globalna.ceo.org.pl (dostęp 15.02.2021).

Chiny – wyzwaniem dla świata?, 22.06.2015, chronmyklimat.pl (dostęp 15.02.2021).

B. Góralczyk, Trzecia rewolucja. Chiny rzucają technologiczne wyzwanie Zachodowi, 11.11.2018, forsal.pl (dostęp 15.02.2021).

Informacje o Chinach – CIA World Factbook, cia.gov (dostęp 15.02.2021).

PRZEBIEG LEKCJI

Kilka lekcji wcześniej nauczyciel prosi uczniów o sprawdzenie kraju produkcji wybranych przedmiotów w domu. Mogą to być przedmioty codziennego użytku, np. ubrania, buty, sprzęt elektroniczny, tkaniny, naczynia, urządzenia nieelektryczne, zabawki, dodatki itd. Uczeń ma za zadanie przedstawić te informacje w zeszycie, np. w formie tabeli.

Faza wprowadzająca

 • Czynności organizacyjne (powitanie, sprawdzenie obecności).

 • Sprawdzenie zadania domowego.

 • Dialog z uczniami mający na celu usystematyzowanie podstawowych wiadomości na temat rozwoju gospodarczego.

 • Przedstawienie celów lekcji.

Faza realizacyjna

 • Nauczyciel prosi uczniów, żeby odnaleźli na mapie świata Chiny oraz wypisali ich sąsiadów, zwrócili uwagę np. na ukształtowanie terenu, rozmieszczenie ludności i gęstość zaludnienia (uczniowie korzystają z atlasów geograficznych oraz map zawartych w e‑materiale) po czym prosi o wykonanie charakterystyki tego kraju. Następnie nauczyciel prosi uczniów, aby zapoznali się z częścią „Przeczytaj” e‑materiału oraz wykonali w parach polecenia zawarte w tym bloku. Po zakończonej pracy chętni uczniowie podchodzą do tablicy i zapisują w formie schematu najważniejsze treści, które udało im się zapamiętać. Następuje także wspólna dyskusja nad odpowiedziami do poleceń z części „Przeczytaj”. Nauczyciel, korzystając z fragmentu tej części e‑materiału wyświetlonego na ekranie, wyjaśnia uczniom trudniejsze kwestie.

 • Następnie nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z grafiką interaktywną i wykonanie poleceń (również w parach). Po zakończonym zadaniu chętni uczniowie przedstawiają na forum klasy swoje odpowiedzi. Następuje klasowa dyskusja. Nad jej przebiegiem czuwa nauczyciel.

 • W kolejnym etapie nauczyciel prosi uczniów o zaprezentowanie przygotowanych informacji dotyczących pochodzenia wybranych przedmiotów w swoim domu. Uczniowie dyskutują nad miejscem Chin wśród głównych producentów tych przedmiotów. Zapisują na tablicy główne ich grupy.

 • Następnie nauczyciel dzieli uczniów na kilka grup (np. cztery), w zależności od potrzeb i liczebności klasy. Prosi, żeby każda z grup zapoznała się z prezentacją multimedialną i wykonała wybrane przez nauczyciela polecenia do tej częsci e‑materiału. Po zakończonym zadaniu grupy przedstawiają wyniki swojej pracy. Powołują się na odpowiednie elementy multimedium. Po wystąpieniu każdej z grup następuje wspólna dyskusja i wyjaśnienie trudniejszych treści przez nauczyciela.

Faza podsumowująca

 • Uczniowie dzielą kartkę w zeszycie na trzy części. W pierwszej części zapisują trzy informacje, które przyswoili, w drugiej – dwie rzeczy, które chcieliby poznać jeszcze lepiej, a w trzeciej – jedno pytanie, które chcieliby zadać. Chętni uczniowie prezentują swoje notatki na forum klasy. Następuje wśród uczniów próba odpowiedzi na postawione pytania.

 • Nauczyciel ocenia pracę uczniów, biorąc pod uwagę ich zaangażowanie i możliwości, przypomina cele zajęć.

 • Pożegnanie i zaproszenie na kolejną lekcję.

Praca domowa

 • Znalezienie odpowiedzi na nurtujące ich pytania postawione w fazie podsumowującej – notatka w zeszycie.

 • Opcjonalnie można także prosić o zapoznanie się z kolejnym tematem lekcji (w przypadku blended learning).

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Multimedia mogą posłużyć zarówno w trakcie lekcji (w fazie realizacyjnej i podsumowującej), jak i przed lekcją (do strategii odwróconej klasy) oraz po lekcji (w celu utrwalenia wiadomości). Mogą także znaleźć swoje zastosowanie na lekcji powtórzeniowej, a także jako studium przypadku podczas omawiania zagadnień dotyczących gospodarki światowej, handlu międzynarodowego czy geografii regionalnej świata.