Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Sebastian Guz

Przedmiot: Matematyka

Temat: Czworościan

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

X. Stereometria.

Zakres podstawowy. Uczeń:

6) oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów, ostrosłupów, walca, stożka i kuli, również z wykorzystaniem trygonometrii i poznanych twierdzeń.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • odróżnia czworościan od innych brył;

 • rozpoznaje czworościany szczególne;

 • wykorzystuje własności czworościanu do rozwiązywania zadań z geometrii przestrzennej.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • mapa myśli.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z dostępem do internetu;

 • projektor multimedialny;

 • e‑podręcznik;

 • arkusze papieru, pisaki.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Uczniowie zastanawiają się z czym kojarzą słowo czworościan podają przykłady jak taka bryła wygląda.

 2. Nauczyciel prosi uczniów aby przypomnieli definicję ostrosłupa oraz jego podstawowe własności.

 3. Nauczyciel podaje temat lekcji, wspólnie z uczniami określa kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie definiują czworościan i jego własności.

 2. Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy. Każda z grup tworzy mapę myśli zawierającą podział czworościanów i ich własności. Po prezentacji prac grup powstaje jedna, wspólna dla całej klasy mapa myśli z klasyfikacją czworościanów.

 3. Wybrani uczniowie rysują siatki dla poszczególnych czworościanów.

 4. Uczniowie w grupach rozwiązują ćwiczenie 4 w sekcji „Sprawdź się”.

 5. Uczniowie analizują przykłady pokazujące czworościan opisany na kuli i wpisany w kulę.

 6. Uczniowie zapoznają się z prezentacją multimedialną i rozwiązują polecenie z nią związane.

 7. Uczniowie rozwiązują ćwiczenia 5‑7 w sekcji „Sprawdź się”.

Faza podsumowująca:

 1. Omówienie ewentualnych problemów z rozwiązaniem ćwiczeń z sekcji.

 2. Na zakończenie nauczyciel dokonuje oceny pracy wylosowanej grupy. Prosi o samoocenę uczniów dotyczącą współpracy w zespole oraz wykonanego zadania. Dokonuje oceny pracy wybranych uczniów.

Praca domowa:

 • Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne, które nie zostały wykonane  na zajęciach.

Materiały pomocnicze:

Czworościan foremnyD15UcVmIzCzworościan foremny

Wskazówki metodyczne:

Prezentację multimedialną i polecenie z nią związane można wykorzystać jako zadania domowe. Elementy znajdujące się w prezentacji mutimedialnej można również wykorzystać w lekcji „Czworościan foremnny” lub „Kąty między ścianami w czworościanie”.