Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
RbhGAQ1ythHCl
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1ZZkyVo0Csdc
Zaznacz opis przedstawiający czworościan. Możliwe odpowiedzi: 1. Ukośnie ustawiony w trójwymiarowej przestrzeni wielokąt ABCD., 2. Bryła składająca się z czterech identycznych trójkątów połączonych ze sobą bokami., 3. Bryła składająca się z czterech identycznych trójkątów połączonych ramionami osadzonych na kwadratowej podstawie.
1
Ćwiczenie 2

Dana jest siatka pewnego czworościanu.

R15RjKWvMt7wK

Oblicz objętość tego czworościanu.

Rn3kyBiQEF7ih1
Ćwiczenie 3
Połącz w pary czworościany z ich cechami charakterystycznymi. Czworościan foremny Możliwe odpowiedzi: 1. Ściany boczne są trójkątami równoramiennymi, zaś podstawa jest trójkątem równobocznym, 2. Wszystkie ściany są przystającymi trójkątami równobocznymi, 3. Ściany boczne są trójkątami równoramiennymi Ostrosłup prosty Możliwe odpowiedzi: 1. Ściany boczne są trójkątami równoramiennymi, zaś podstawa jest trójkątem równobocznym, 2. Wszystkie ściany są przystającymi trójkątami równobocznymi, 3. Ściany boczne są trójkątami równoramiennymi Ostrosłup prawidłowy Możliwe odpowiedzi: 1. Ściany boczne są trójkątami równoramiennymi, zaś podstawa jest trójkątem równobocznym, 2. Wszystkie ściany są przystającymi trójkątami równobocznymi, 3. Ściany boczne są trójkątami równoramiennymi
2
Ćwiczenie 4

Poniżej narysowane są siatki pewnych czworościanów. Do każdego czworościanu przeciągnij i upuść jego nazwy oraz własności. Różne litery oznaczają różne wielkości.

RfPsJiHW5rz0V
R17ms8RysjNxd
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
2
Ćwiczenie 5

Jaka jest objętość czworościanu, którego krawędzie zawierają się w przekątnych ścian sześcianu o krawędzi 6?

R11GkxWr4zDlC2
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Rozwiąż test. Oceń poprawność zdań.. A. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. A. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. A. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. A. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
3
Ćwiczenie 7

Udowodnij, że jeśli wszystkie krawędzie boczne ostrosłupa trójkątnego mają równe długości, to jest to ostrosłup prosty.

3
Ćwiczenie 8

Dany jest czworościan ABCD. Krawędzie wychodzące z wierzchołka D tego czworościanu są parami prostopadłe. Wykaż, że kwadrat pola trójkąta ABC jest równy sumie kwadratów pól trójkątów ADC, BDC oraz ADB.

Wprowadźmy oznaczenia jak na rysunku:

R5CrVpO3eD4tx
Rv2xoiOf0GdjB
Uporządkuj poniższe wypowiedzi, aby otrzymać poprawne rozwiązanie zadania. Elementy do uszeregowania: 1. Teraz jesteśmy już gotowi wyrazić pole trójkąta ABC w zależności od a, b, c:, 2. P_ABC=1/2|BH|⋅|AC|=1/2⋅√((a^2 c^2+b^2 c^2+a^2 b^2)/(a^2+c^2 ))⋅√(a^2+c^2 )=1/2 √(a^2 c^2+b^2 c^2+a^2 b^2 ), 3. Z twierdzenia Pitagorasa w trójkątach BHA i BHC otrzymujemy równania:, 4. Po odjęciu powyższych równań stronami otrzymujemy x=a^2/√(a^2+c^2 ). Zaś po podstawieniu wyznaczonego x do wybranego z nich mamy, 5. Z twierdzenia Pitagorasa w trójkątach BCD, BDA oraz ADC mamy:, 6. Mając dane długości odcinków AB, CA i BC, możemy obliczyć wysokość trójkąta ABC poprowadzoną z wierzchołka B., 7. Aby go osiągnąć, obliczymy długości odcinków BC, CA i AB w zależności od a, b, c., 8. Teraz naszym celem jest pokazanie, że kwadrat pola trójkąta ABC jest równy 1/4(a^2 c^2+b^2 c^2+a^2 b^2)., 9. Powyższe wyrażenie po uproszczeniu przyjmuje postać 1/4(a^2 c^2+b^2 c^2+a^2 b^2)., 10. h^2+x^2=a^2+b^2 oraz h^2+(√(a^2+c^2 )-x)^2=b^2+c^2, 11. |AB|=√(a^2+b^2 ),|CA|=√(a^2+c^2 ),|BC|=√(b^2+c^2 )., 12. Zauważmy najpierw, że przy przyjętych oznaczeniach suma kwadratów pól trójkątów ADC, BDC oraz ADB jest równa
P2ADC+P2BDC+P2ADB=12ac2+12bc2+12ab, 13. W tym celu oznaczmy spodek tej wysokości przez H, jej długość przez h oraz |AH|=x. Wówczas |CH|=|CA|-x=√(a^2+c^2 )-x., 14. h=√((a^2 c^2+b^2 c^2+a^2 b^2)/(a^2+c^2 )), 15. Wobec powyższego kwadrat pola trójkąta ABC jest równy 1/4(a^2 c^2+b^2 c^2+a^2 b^2), co dowodzi tezy twierdzenia.