Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Adam Jurkiewicz

Przedmiot: informatyka

Temat: Wprowadzenie do funkcji

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.

Zakres podstawowy. Uczeń:

1) projektuje i programuje rozwiązania problemów z różnych dziedzin, stosuje przy tym: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje z parametrami i bez parametrów, testuje poprawność programów dla różnych danych; w szczególności programuje algorytmy z punktu I.2);

2) do realizacji rozwiązań problemów prawidłowo dobiera środowiska informatyczne, aplikacje oraz zasoby, wykorzystuje również elementy robotyki.

Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

2) stosuje zasady programowania strukturalnego i obiektowego w rozwiązywaniu problemów.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • zna podstawowe metody tworzenia funkcji w Pythonie;

 • używa różnych sposobów zapisu parametrów funkcji;

 • rozumie koncepcję programistyczną funkcji jako „czarnej skrzynki”

 • wskazuje problemy, które mogą być zaprezentowane za pomocą funkcji (podzielone na mniejsze).

Strategie nauczania:

 • bezpośrednia strategia poznawcza;

 • strukturalna.

Metody i techniki nauczania:

 • pogadanka;

 • kula śniegowa;

 • mapa skojarzeń;

 • dyskusja;

 • metoda przypadków.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

 • komputery ze środowiskiem Python 3 / IDLE;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

 1. Krótka pogadanka o podziale większych problemów na mniejsze.

 2. Nauczyciel przedstawia temat i cele lekcji.

 3. Kula śniegowa – Jak jest zbudowana funkcja w Python 3? Uczniowie w parach przygotowyją wyjaśnienie problemu. Potem łaczą się w czwórki, porównują swoje propozycje, weryfikują je i tworzą wspólne rozwiązanie. astępnie łączą się w liczniejsze grupy, aż do stworzenia ogólnoklasowego rozwiązania.

 4. Weryfikacja utworzonej definicji z wykorzystaniem ilustracji interaktywnej w treści lekcji.

Faza realizacyjna

 1. Omówienie innych sposobów definiowania parametrów funkcji – praca w parach. Uczniowie zapoznają się z fragmentem treści lekcji, następnie wybrane pary przedstawiają zebrane informacje na forum klasy.

 2. Praca z multimedium bazowym – audiobook. Po odsłuchaniu materiału uczniowie zastanawiają się, jakie są główne zalety funkcji – tworzą mapę skojarzeń.

 3. Podział klasy na cztery grupy. Zadaniem każdej z nich jest przygotowanie problemu, w rozwiązaniu którego można użyć funkcji. Prezentacja na forum klasy: pozostali uczniowie weryfikują pomysły kolegów, uzupełniają je, dyskutują.

 4. Praca w parach. Uczniowie tworzą i testują własne funkcje na podstawie przykładów z e‑materiału, m.in. funkcja print, funkcja zwracająca więcej niż jeden parametr. Prezentacja wyników na forum klasy.

 5. Praca w grupach. Uczniowie wymyślają problem, który można podzielić na mniejsze elementy/etapy i zakodować jako funkcje. Grupy tworzą rozwiązanie problemów i prezentują je pozostałym uczniom.

 6. Wspólna dyskusja o zrealizowanych funkcjach.

 7. Uczniowie uruchamiają program składający się z wytworzonych przez nich funkcji.

Faza podsumowująca

 1. Wybrany uczeń podsumowuje lekcję, wskazując na umiejętności, które nabył podczas zajęć.

Praca domowa:

Napisz program, który będzie symulował X rzutów monetą. Zdefiniuj funkcję rzut_monety(ilosc), której wynikiem będzie liczba wyrzuconych orłów. Niech parametr ilosc ma wartość domyślną 26.

Materiały pomocnicze:

Dokumentacja dla Python 3.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Nauczyciel może wykorzystać audiobook w nauczaniu wyprzedzającym. Uczniowie słuchają jego treści przed lekcją, a podczas zajęć w parach przygotowują pytania do tekstu i przepytują się nazwajem ze znajomości poruszanych w audiobooku zagadnień.